Три здравни регистри създава НЦЗОА

hinkovРегистър на пациентите с редки болести, регистър на пациентите с диабет и регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП) създава НЦЗОА.
Целта на новия регистър на пациенти с редки болести, който в момента се изгражда от НЦОЗА е да предостави възможност за въвеждане и

актуализиране на информация за списъка на редките болести, утвърден от Министерството на здравеопазването. Неговият обхват включва въвеждането, актуализацията и поддържането на медицинските досиета на пациентите с редки болести. В тях се включват данните за лечението и резултатите, възникналите усложнения в хода на заболяването и други данни, свързани с него.
Основните потребители на този регистър следва да бъдат оторизирани лица от експертните центрове (лекари, административен персонал и др.), които да въвеждат данни в регистъра, ръководни служители в МЗ и експерти от НЦОЗА и РЗИ, които да отговарят за изготвяне на справки от регистъра.
Според плановете на НЦЗОА, този регистър ще подпомогне процеса на лечение на хора с редки болести. Той ще послужи като сериозна основа за прилагането на адекватни здравни политики в областта на редките болести. 

Предвидено е регистърът на пациентите с диабе дат включва медицинските досиета на пациентите с диабет. Той следва да съдържа бази данни за лечението на диабета и резултатите от него, за възникналите усложнения вследствие на заболяването и други данни, свързани с диагнозата и пациента. Ще бъдат обхванати пациентите с диабет тип 1 и 2, рисковите семейства с диабетноболно дете, семейства с анамнеза за диабет и др.
Предвижда се достъп до регистъра да  имат оторизирани лица (общопрактикуващи лекари и медицински специалисти), които да  въвеждат данни в регистъра  и ще могат да преглеждат и да актуализират медицинските досиета на пациентите с диабет. Целта е информацията в регистъра  да бъде използвана и за изготвяне на анонимизирани справки и статистически данни от ръководни служители в МЗ и експерти от НЦОЗА и РЗИ.

По данни на НЦЗОА регистърът на източниците на електромагнитни полета (ЕМП) ще предоставя:
- информация за разположението им  на територията на цялата страна.
- навременни и достоверни данни за нивата на ЕМП в околната среда.
 По този начин се цели населението, местните власти и контролните органи да разполагат с актуална и пълна информация.
Ще се наблегне на районите, където населението или отделни лица със здравословни проблеми са особено чувствителни или има изявен обществен интерес към комуникационните източници, монтирани в близост до училища, болници, места за отдих и почивка, рехабилитационни центрове, детски градини и други чувствителни райони.
Част от данните в регистъра ще са публично достъпни: местоположение и визуализация на самите източници, които ще са нанесени върху електронна карта на населеното място (Google maps). Публично достъпни ще са и данните за нивата на електромагнитни полета, като за регистъра те са събирани чрез точкови измервания и мониторингови станции.
Според НЦЗОА Разработената система за регистриране на източниците на електромагнитни полета, на техните нива и разпространение ще бъдат в основата на оценяването и управлението на здравния риск.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»