Вход
Обновен 7:42 EET, Nov 21, 2017

Лечение в Европейския съюз

Европейски Регламенти и Директиви

Филтър
Покажи брой 
Заглавие
РЕГЛАМЕНТ на Съвета (ЕИО) No 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71
РЕГЛАМЕНТ на Съвета (ЕО) № 1408/71 за прилагането на ССС на наети лица и членове на техните семейства ...
ДИРЕКТИВА 90/385/ЕИО, относно активните имплантируеми медицински изделия
ДИРЕКТИВА 98/79/ЕО относно диагностичните медицински изделия in vitro
ДИРЕКТИВА 93/42 относно медицинските изделия
ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО, за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба
ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО, относно признаването на професионалните квалификации
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 987/2009 за процедурите по координация на системите за социална сигурност
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
ДИРЕКТИВА 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване