Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

Министерство на здравеопазването е внесло проект изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ)
Промените би трябвало да се премахнат съществуващите недостатъци в нормативната уредба, касаещи определени заболявания или групи заболявания. Кого и как ще засегнат измененията, ако бъдат приети така както са планирани.


В наредбата са предвидени редица увеличение на процентите в различни заболявания, но и в не малко случаи промени в изисквания, които на места се оказват спорни по отношение полза за пациента.
Освен това, в частичната оценка на въздействието липсват каквито и да било данни за броя на хората, които ще засегнат измененията.


Една от най-големите групи са пациентите с Диабет, особено тези с Тип 2 които всъщност са 90% от всички пациенти с диабет. Според сега действащата Наредба, при определяне процента нетрудоспособност все взема предвид дали пациентите са инсулинозависими или не, независимо от типът диабет, от който страдат. Съответно пациентите на инсулин получаваха по-голям % в зависимост от усложненията, които имат.
С промените, обаче те вече са разделени според това дали страдат от диабет 1 или 2, а не според прилаганата терапия. В това по същество правилно решение, не е взето предвид, че много пациенти ще загубят правото си на пенсия, макар че са с усложнение и макар, че са на инсулин, защото страдат от диабет тип 2, те практически се причисляват към досегашните неинсулинови групи.
Въпреки че Министерството се мотивира, че „броят на тези усложнения, а не провежданата терапия или броят на засегнатите органи, се оказва най-обективният критерии за определяне на различното състояние и съответно – на функционалния дефицит при лицето.“, е налице и фактът, че за едно и също усложнение с единия тип ще получават 40 а другите 60 процента. И макар че процентът е увеличен, те все пак остават под границата от 50%.
От друга страна не е взето предвид вида усложнение. Заради липсващите данни, не е ясно колко от пациентите с диабет тип 2 с едно усложнение ще паднат под 50-те процента.
С 10% е увеличена нетрудоспособността на пациентите с диабет тип 2 с две и три усложнения и става съответно 50 и 60 процента. 80% НТ ще получават децата с диабет.

Пациентите със синдром на Даун също са от засегнатите, включително и децата. Според действащата сега наредба в раздел генетични аномалии децата до 3-годишна възраст са определени 50% над 3-годишна възраст – 30%. Промените предвиждат 50% независимо от възрастта, но не е премахната така наречената „горна граница“ и на практика не се дава възможност за преосвидетелстване при влошаване на състоянието.

Намаляват процентите и при част от хората с хронична бъбречна недостатъчност до сега при хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен - серумен креатинин до 400 µmol/l, общо състояние леко увредено –нетрудоспособността беше 60%;, в предвидените промени 60 % ще получават само пациентите със т със серумен креатинин от 301 до 400 µmol/l.
Тези с със серумен креатинин 201 до 300 µmol/l – 50 %;, до 200 µmol/l – 40 %;

При болест на Бехтерев се отпада изискването за доказване на лек функционален дефицит в началото развитие на болестта за получаване на 40%. С готвените промени този процент ще получават и пациенти в начален стадии без функционален дефицит.
Пациентите с лек функционален дефицит ще получават 50% .
Промяна има и при пациентите с умерено ограничение на движенията без кифоза и лордоза в отдели на гръбначния стълб, които до сега получаваха 71% , за тях се въвежда изискване ограничението да бъде в трите отдела на гръбначния стълб.
При липса на движение, с оформена кифоза и лордоза , се въвежда изискване са с тежък функционален дефицит и процент НТ – 95.

 

Въвежда се % при деца с доказан ювенилен хроничен артрит:
- Без трайни ортопедични функционални увреждания, до постигане на ремисия и преустановяване на лечението – 50%;
- С умерен ортопедичен функционален дефицит и/или усложнения от основното заболяване, от провежданото лечение и/или при рецидив – 80%;
- Тежки хронични форми, с тежък ортопедичен дефицит и/или съпътстващо усложнение – 100%.

При пациенти със Злокачествени тумори на кожата също има промени
При страдащите от меланома до сега процентите се определяха само от стадия, така тези с първи стадий Т1-2 получаваха 50% сега процента се запазва за първите 5 години.
Пациентите втори стадий Т3, N0, М0 , които до сега получаваха 80%, сега ще ги получават за първите 3 години, за 4-та и 5-та година процентът ще е 60.
За трети и четвърти стадий сега се получава 100% нетрудоспособност, в готвените промени пациентите трети стадий са приравнени към тези втори . Тези пък с 4 стадий ще получават 100% само първите 3 години, а за 4-та и 5-та година 85%
Дерматофибросарком отново се въвежда времеви период, но само за пациентите 3ти и 4ти стадий, в първият случай за 4, 5 година процентите им ще паднат от 71 на 50, а във втория от 100 на 85%.
При пациентите спиноцелуларен карцином процентите се запазват, но тези в трети стадий ще получават досегашните 71% само първите две години, след тях до петата – 50 % Пациентите 4-ти стадий, ще получават 100% първите 3 години, а след това 85%.
При базоцелуларен карцином отпада изискването за рецидиви при множествена форма, запазва се по-големият процент– 30.

Изменения има и при пациентите със Злокачествени новообразувания на дихателната система и на гръдните органи, до сега при наличие на рецидив, близки и далечни метастази те получаваха 100% нетрудоспособност независимо от периода на диагностициране С готвените изменения този процент ще важи само за първите 3ри години, за четвъртата и петата година пациентите ще получават 85%, а след петата година 50%.
По същия начин са разпределени процентите във времеви интервали при пациентите злокачествени новообрзования на надбъбречните жлези метастази при иноперабилни карциноми. До сега те получаваха 100%, сега това ще важи само за първите три години.

При пациентите с диференциран карцином на щитовидната жлеза се добавя уточнение за локални или далечни метастази, но отпада изискването за 3-ти и 4-ти стадий. Процентът остава същият.

При злокачествени новообразувания на ларинго-ото-рино (ЛОР) органите се правят следните изменения:
При частична резекция на езика процентите се покачват от 40 на 50; При хемиглосектомия от 60 на 85 и при . глосектомия от 80 на 95%.
Също така Резекция на фарингса и ларингса -, които до сега бяха обединени се разделят на два отделни диагнози при определяне на процент нетрудоспсобност – процентът се запазва – 75
При очните се заболявания също се предвижда промяна – към битемпорална и хетеронимна хемианопсия“ се добавя и хомонимна хемианопсия, процентът се запазва същият – 30
Също така при отпадане на половина на периметъра при липса или пълна слепота на другото око се добавя и друга възможност - при непълно отпадане на половината на периметъра в единственото око процентът остава и в двата случая 80 %.;

При загуба на слуха – отпада разграничението между наличие на загуба на говора и отсъствие при пълна глухота над 90 dB СЗ. В досегашните разпоредби при пълна глухота, но отсъствие на загуба на говора се присъждаше до 71%. В промените, които се предвиждат със или без загуба на говора, хората с пълна глухота ще получават до 71% нетрудоспособност.
При увреда на долните крайници се добавя и ендопротезирене на дв различни големи стави, за които се определя 75% нетрудоспособност. Увеличават се процентите и средна степен на средна степен - екстензия-флексия , едностранно и двустранно съответно на 30 и 71 процента.
Добавя се и процент за вродена двустранна илиачна луксация на тазобедрената става – 71 %

Относно психични заболявания при деца, се прави уточнение при леко умствени изоставане детето да е с леко ограничение на комуникативните умения и способността за разбиране и известни обучителни затруднения в училище. Процентът остава същия – 30.
При средни и тежки форми на разстройство на развитието отпада паратимията като част от проявленията на разстройството.
Увеличават се процентите при болест на Чандлър в начален стадий от 40 на 50, като се изискване и доказване с Ядрено-магнитен резонанс.
И не на последно място При парализа при придобита липса на акомодация (афакия, артифакия) се въвежда възрастово ограничение – до 40 години. Министерство на здравеопазването мотивира това свое предложение така: „по този начин се елиминират възрастово обусловените промени, които са физиологични от гледна точка на естественото стареене на организма и за които не би следвало да се определя степен на увреждане.

Изменението в наредбата ще засегне и хората под карантина. Предвижда се болничният по това направление да не бъде за сметка на общият разрешен дни болничен за годината.

Целият текст за проект за изменение на Наредбата е досъпен тук

Какво е мнението ви за общинските болници?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up