Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) изпрати Становище на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с извършваната от комисията оценка на съответствието с правилата на конкуренцията по чл. 28, т. 2 от Закона за защита на конкуренцията.
Повод за оценката е наличие на практики, които поставят в затруднено положение част от аптеките. Сегашната нормативна уредба предвижда регистрация на максимални продажни цени на лекарствата в аптеките и плаващи надценки, които могат да бъдат поставяни от производителите и търговците на едро в рамките на тази крайна цена. В тези условия поставянето на високи надценки от производителите и търговците на лекарства оставя без печалба аптеките. Обсъжда се предложение да се фиксират надценките за производител, търговец на едро и аптека.

Становището на ЦЗПЗ във връзка с поставените от въпроси е, че не е правилно надценката и печалбата за търговците на едро и дребно с лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание да се регламентира нормативно, напротив.
Причината, режима на регулиране на лекарствата, отпускани без лекарско предписание да бъде различен от този на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, е именно естеството на едните и другите, възможността за избор и замяна. Когато лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание, изборът на купувача(пациента) е опосредстван от лекаря. Това води до изкривяване на естествените пазарни механизми и условия и е основание за въвеждане на допълнителни регулации, което се прави за защита на крайния потребител, който купува стока, която му е посочена от лице непряк участник на пазара. В този случай е налице „асиметрична пазарна информация“. Допълнителните регулации в този случай са насочени към корекция на асиметричната пазарна информация и по-добра защита на правата и интересите на потребителя.
При лекарствата, отпускани без лекарско предписание, потребителят сам решава кое лекарство да закупи. Тук действат същите пазарните механизми, каквито действа на който и да е друг пазар. В интерес на потребителя е този пазар да се освободи от всякакви административни ограничения. Това би довело до увеличаване на предлагането, стимулиране на конкуренцията и намаляване на цените. Въвеждането на максимални цени, плаващи (или фиксирани) надцени и други административни ограничения, оскъпяват продукта, ограничават конкуренцията и водят в най-добрия случай до напускане на пазара от редица производители доставчици, недоволни от определените им цени и надценки.
На следващо място от огромно значение е обемът на отпусканите лекарства без лекарско предписание. В България се смята, че не повече от 25% от пазара на лекарства е на продукти, отпускани без лекарско предписание. За сравнение в САЩ този процент е 70%, Япония, ЕС е над 50%. От съществено значение за стимулиране на конкуренцията на пазара на лекарства е не само да се либерализира ценообразуването, но също така да се увеличи значително броя и вида на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание. Това е най-вече в интерес на потребителите.Фиксирането на размерите на надбавките не е в интерес на потребителите, нито на търговците. В тази връзка мнението ни е, че пазарът на​ лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание трябва да бъде освободен от регулация като също бъдат премахнато и регистрирането на максималната продажна цена на дребно.
Предлаганите мерки няма да дадат добър резултат, ако се нарушават принципите на честната конкуренция. На нашия пазар съществува така наречената вертикална интеграция – едни и същи лица (свързани лица) са едновременно производители, търговци на едро и търговци на дребно с лекарства. Това е факт, въпреки опитите чрез закона да не се допусне такъв тип интеграция. Сама по себе си интеграцията не е проблем, ако производителят дава едни и същи условия на всички дистрибутори, съответно дистрибуторът дава едни и същи търговски условия на всички аптеки. КЗК следва стриктно да следи и контролира, дали това е така.
Ако се допуска производител да дава по-добри условия на свързаните с него дистрибутори, респективно дистрибутор на свързаните с него аптеки, никакви правила за надценки и максимални цени няма да помогнат на аптеките, поставени в неравностойно положение. В този случай, либерализацията на режима на търговия с лекарствени продукти без лекарско предписание също няма даде очакваният ефект. 

Каква е причината за липса на лекарства?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up