Лечение в ЕС

 • Бюджетът преди човека

  Обещанията за възможност за лечение в чужбина, на български пациенти, които имат нужда, се чуват от години, но станаха особено отчетливи, по времето, когато на министър Ананиев, който залича Фонда за лечение в чужбина и го вля в НЗОК. Тогава, в началото на 2019г., беше създадена и една наредба, която урежда тези въпроси.
  Лечение в чужбина, но на ужким

 • ДИРЕКТИВА 2011/24/ЕС за трансгранично здравно обслужване

  1. Настоящата директива установява правила за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване и насърчава сътрудничеството между държавитечленки в областта на здравното обслужване, при пълно зачитане на националната компетентност по отношение на организацията и предоставянето на здравно обслужване. Настоящата директива също така цели да изясни нейната връзка със същест­ вуващата рамка за координация на системите за социална сигурност — Регламент (ЕО) No 883/2004, с оглед прилагането на правата на пациентите. 

  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

  Обезщетения в натура“ означава:
  за целите на дял III, глава 1 (обезщетенията за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата) обезщетения в натура, предвидени в законодателството на държава-членка, които са предназначени да осигурят, предоставят, изплатят директно или възстановят разходите за медицинско обслужване и свързаните с него продукти и услуги. Това включва обезщетения
  в натура за дългосрочна грижа;
  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 987/2009 за процедурите по координация на системите за социална сигурност

  Лечение по график
  А. Процедура за получаване на разрешение
  1. За целите на прилагането на член 20, параграф 1 от основ­ния регламент осигуреното лице представя на институцията по мястото на престой документ, издаден от компетентната институ­ция. За целите на настоящия член компетентната институция озна­чава институцията, която поема разходите за лечението по график в случаите, посочени в член 20, параграф 4 и член 27, параграф 5 от основния регламент, при които обезщетенията в натура, предо­ставени в държавата-членка на пребиваване, се възстановяват възоснова на фиксирани суми, компетентната институция означаваинституцията по мястото на пребиваване.
  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ на Съвета (ЕО) № 1408/71 за прилагането на ССС на наети лица и членове на техните семейства ...

  1. Настоящият регламент се прилага за цялото законодателство, което касае следните клонове на социална сигурност:
  а) обезщетения за болест и майчинство;
  б) обезщетения за инвалидност, включително обезщетенията за поддържане или подобряване на способността за печалба на доходи;
  в) обезщетения за старост;
  г) обезщетения за наследници;
  д) обезщетения за трудови злополуки и професионална болест;
  е) помощи при смърт;
  ж) обезщетения за безработица;
  з) семейни обезщетения.
  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ на Съвета (ЕИО) No 574/72 за реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71

  Компетентните органи могат да определят органи за връзка, които да могат пряко да обменят информация помежду си.
  2. Всяка институция на държава-членка и всяко лице, което временно или пребивава на територията на държава-членка, могат пряко или чрез органите за връзка да подават заявление до институцията на друга държава-членка.
  3. Издадените от институция на държава-членка решения и други документи, предназначени за лица, които временно или пребивават на територията на друга държава-членка, могат да се връчват пряко чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
  Прочети цялата...

 • Въпроси и отговори по директивите за трансгранично здравно обслужване

  Планирам медицинска процедура в друга държава в Европа. Как се извършва възстановяването на разходите? Първо, свържете се с Вашата национална здравна система или осигурителна институция, която Ви покрива планираното лечение. После ще трябва да решите как искате да бъдат покрити разходите.Има два различни законодателни акта на ЕС, които уреждат здравното обслужване в друга държава от ЕС.

 • НЗОК с позиция за отказаното лечние

  Задължително изискване да бъде одобрено заплащането на лечение в чужбина е същото да не може да се извърши своевременно в лечебни заведения на територията на Република България. Това изискване е основание всяко постъпило в НЗОК заявление в медицинската си част да бъде разгледано от външни експерти, водещи специалисти по профила на конкретното заболяване или профилна комисия по трансплантология, в случаите, отнасящи се до заявено заплащане за трансплантация в чужбина.

 • 57% от пълнолетните европейци сега са напълно ваксинирани.

  ЕС удържа на думата си и постигна резултати. Нашата цел беше да защитим 70% от възрастните в Европейския съюз с поне една ваксинация през юли. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

 • Българите се лекуват в чужбина най-често от онкозаболявания

  Онкологичните заболявания преобладават сред българите, които се лекуват в чужбина, сочат отчетите на Здравната каса за първото полугодие на годината. Малко над 220 души са били изпратени за лечение, финансирано от Касата.

 • ЕС не предвижда срок на годност на COVID сертификатите за ваксинирани

  Законодателството в ЕС не предвижда срок на годност на сертификатите, издадени на напълно ваксинираните срещу COVID-19. Това заяви днес говорител на Европейската комисия по повод решението на няколко страни от ЕС да преминат към поставянето на допълнителна доза ваксина, предава БТА.