Кл. изпитвания

 • Етични правила за медицински изследвания върху хора

  Декларация от Хелзинки на Световната Медицинска Асоциация
  1. Световната Медицинска Асоциация е разработила Декларацията от Хелзинки, като изявление на етични принципи с цел осигуряване на насоки за лекарите и други участници в научни изследвания върху хора. Медицинските научни изследвания върху хора включват научни изследвания върху човешки материал, чиято самоличност може да бъде установена или отъждествими данни. 
  2. Задължение на лекаря е да поддържа и предпазва здравето на хората. Познанията и съзнанието на лекаря са посветени на изпълнението на това задължение.
  Прочети цялата...

 • Конвенция Биомедицина

  Член 2. Върховенство на човека
  Интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката.
  Член 3. Равен достъп до здравни грижи
  В зависимост от здравните потребности и наличните ресурси Страните взимат подходящи мерки за гарантиране, в сферата на юрисдикция равен достъп до здравни грижи с необходимото качество.
  Прочети цялата..

 • Конвенция Биомедицина - допълнителен протокол

  Първенство на човешкото същество
  Член 3. Интересите и благополучието на човешките същества, участващи в изследвания, стоят над интереса на обществото или науката.
  Общо правило
  Член 4. Изследването трябва да се провежда свободно съгласно изискванията на този протокол и други законови изисквания, гарантирайки защита на човешките същества.
  Липса на алтернативи
  Член 5. Изследванията върху хора могат да се предприемат само тогава когато не съществува алтернатива със същата ефективност.
  Прочети цялата..

 • Клинично проучване показва обещаващи резултати за лечение на атопичен дерматит

  Резултатите от клинично изпитване от изследователи за лечение на атопичен дерматит са публикувани в списание The Lancet (петък, 21 май 2021 г.). Резултатите показват, че лекарството upadacitinib е най-ефективното лечение до момента за това хронично, рецидивиращо възпалително състояние. Изследването е важно, тъй като съществува неудовлетворена необходимост от терапии, които осигуряват ремисия на симптомите при умерен до тежък атопичен дерматит.

 • МЗ предлага промени в Правилника за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания

  С проекта се предлага извършването на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
  На първо място се предлага промяна относно изискванията за осъществяване на функциите на председател на Етичната комисия за клинични изпитвания (комисията). С промяната се разширяват възможностите за избор на министъра на здравеопазването, който има законово правомощие да назначава състава на комисията, в това число и нейния председател.

 • Експериментална терапия за миелом показва успех сред повече от 70 % от пациентите

  Нова терапия, която кара имунната система да убива раковите клетки на костния мозък, е била успешна при цели 73% от пациентите в две клинични изпитвания, според изследователи от The Tisch Cancer Institute в Icahn School of Medicine в Mount Sinai, Ню Йорк.