Социални дейности

  • Какво не ѝ е наред на Наредбата за ТЕЛК

    Наредбата за медицинската експертиза от години търпи промяна след промяна и не може да се каже, че следва някакъв постоянен курс. Доста по-постоянно Върховният административен съд отменя частично нейни текстове, които тутакси биват публикувани отново в общо взето същия вид като отменените.

  • Кога държавата плаща лечението на здравнонеосигурени социално слаби лица?

    Разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България въвежда правото на здравно осигуряване, гарантиращо достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.