Понеделник, Април 06, 2020
Мими Виткова – ИА Медицински надзор, рунд 2

Асоциацията на лицензираните дружествата за доброволно здравно осигуряване, разпространи ново писмо по повод на писмото на Изпълнителна агенция Медицински одит, изпратено по повод на предишно писмо на асоциацията
В Новото становище се казва следното: На 10.12.2019 г. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ („ИАМН“) в съобщение до медиите изрази позиция относно „коментари на някои застрахователни дружества“.

Изразеното от „ИАМН“ становище е, че при подаването на сигнали до Агенцията са споделени без наличие на правно основание лични данни на застраховани лица, включително данни за здравословно състояние. „ИАМН“ намира, че лични данни на застраховани лица могат да бъдат споделени при подаването на сигнал единствено, ако тези лица са дали „съгласието си техните данни да се предоставят на ИАМН или друга държавна институция“. В допълнение, „ИАМН“ посочва, че в сигналите си застрахователните компании не посочват правното основание за обработване на лични данни. Агенцията твърди още, че „застрахователното дружество без наличие на правно основание възлага на държавна институция да подпомогне разрешаването на един частноправен спор“. Позицията завършва с посочване на усилията, които Агенцията полага срещу нерегламентираните плащания в лечебни заведения и на изготвения от нея план за тематични проверки на лечебни заведения в цялата страна.
Във връзка с публикуваната от „ИАМН“ позиция, АДЗЗ би искала да посочи, че чл.7в, ал.1 от Закона за лечебните заведения („ЗЛЗ“) вменява на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ задължение да извършва освен посочените в публикуваната позиция планови проверки, така и извънредни проверки на лечебните заведения. Чл.7б, ал.1, т.13 от ЗЛЗ уточнява, че „ИАМН“ извършва проверки по молби на граждани и юридически лица, свързани с оказваната медицинска помощ. В допълнение, министърът на здравеопазването е издал Наредба № 1 от 26.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, в чийто чл.7, ал.1, т.4 се посочва, че извънредните проверки на „ИАМН“ се извършват без предварително уведомяване на проверяваните лица по сигнали на граждани или други заинтересовани лица. Във връзка с горепосочената правна рамка, позицията на „ИАМН“, че сигналите, подадени от Застрахователите, са без правно основание, будят недоумение. Чрез сигналите, които подава до „ИАМН“, Застрахователите не търсят разрешаване на „частноправен спор“, а целят да сигнализират отговорна държавна институция за извършвани неправомерни медицински практики. В качеството си на застрахователни компании, които предоставят услуги, свързани с доброволно здравно осигуряване, ние имаме пряк интерес да съобщаваме за неправомерни медицински практики на отговорната за констатирането на нарушения институция.
В допълнение, смятаме, че изразената от „ИАМН“ позиция по отношение на липсата на правно основание за споделянето на лични данни от страна на застрахователни дружества с Агенцията и последващата от това твърдяна невъзможност за разглеждане на сигнали, които съдържат лични данни, не е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („ОРЗД“, „GDPR“). Въпреки твърдяната липса на правно основание за споделяното на лични данни на застраховани лица с „ИАМН“, бихме искали да уточним, че „ОЗОФ Доверие“-член на АДЗЗ е посочила многократно правните основания за споделянето на данните. Така например, основанията са посочени в писма с изх.№ 2-0356/16.1.2019 г. и изх.№ -1927/20.3.2019 г., отправени до председателя на Комисията за защита на личните данни, по повод заявена от „ИАМН“ писмена позиция с изх.№ MO-05-310-3/15.10.2018 г., че ще приема последващи сигнали от „ОЗОФ Доверие“ „само за сведение“. Тези писма са изпратени до министъра на здравеопазването, към когото е създадена Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, като приложение към писмо с изх.№ 2-7688/5.12.2019 г.
Въпреки настоятелната позиция на Агенцията, че „застрахованите лица не са давали съгласието си техните лични данни да се предоставят на „ИАМН“ или друга държавна институция“, бихме искали да посочим, че съгласно чл.6, пар.1 от ОРЗД съгласието представлява едно от шестте основания за обработване на лични данни, като администраторите на лични данни могат да обосноват извършвана от тях операция по обработване на лични данни, като например, споделяне на данни с държавна институция, с някое от другите пет основания, ако са налице основанията за това. В допълнение, чл.9, пар.1 от ОРЗД забранява по принцип обработването на „специални категории лични данни“, сред които са и данните за здравословно основание, освен ако не е налице някое от деветте изключения, изброени в чл.9, пар.2 ОРЗД. Изричното съгласие на субектите на данните е само едно от посочените девет изключения. Видно от Насоките по отношение на основанието „съгласие“ по смисъла на ОРЗД, издадени от Работната група по чл.29, и одобрени от Европейския комитет за защита на данните, както и от изразяваната по различни поводи позиция на българската Комисия за защита на личните данни, съгласието на субектите на данни не следва да бъде прилагано преимуществено в сравнение с останалите основания / изключения за обработването на лични данни. Напротив, често това не е подходящото правно основание и администраторите на лични данни имат задължението да идентифицират такова основание за всяка извършвана от тях операция по обработване.
Правното основание за споделянето на „обикновени“ категории лични данни, като например имена и адрес на застраховани лица, при подаване на сигнали до ИАМН, е легитимният интерес на Застрахователя. Мнение № 6/2014 г. на Работната група по чл.29 относно понятието „легитимен интерес“ посочва, че легитимният интерес на администратора се обуславя от наличието на:
съответствие на интереса с националното и европейското законодателство;
достатъчно конкретно определен интерес;
реален (неспекулативен) интерес
Предвид горепосочените разпоредби от ЗЛЗ и Наредба № № 1 от 26.03.2019 г., смятаме, че е налице съществен и конкретно определен интерес от страна на Застрахователя да сподели лични данни на застраховани лица в рамките на подадени до „ИАМН“ сигнали. Освен това, смятаме, че подобно споделяне на данни с институция, отговорна за извършването на проверки на практиките, осъществявани в лечебните заведения, не уврежда интересите, основните права и свободи на субекта на данните, а напротив – спомага за предоставянето на по-качествени медицински услуги.
По отношение на данните за здравословно състояние на застрахованите лица, които се съдържат в сигналите, чл.9, пар.1, б. „е“ от ОРЗД посочва, че такива данни могат да бъдат обработвани в случаи, когато „обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции“. Съществува непосредствена и значима връзка между споделянето на тези данни с „ИАМН“ и целта на това обработване, а именно – защитата на материалния интерес на Застрахователя.
В качеството си на застрахователно дружество, ние сме поели задължение да защитаваме интересите на застрахованите лица пред изпълнителите на здравни услуги, което включва и използването на всички предоставени от закона средства за предотвратяване на неправомерни медицински практики, извършвани от лечебни заведения. Освен това, ние извършваме дейността си в строго съответствие със законодателството за защита на личните данни и при внимателен анализ на законовите разпоредби и наложените добри практики. Заявяваме, че грижата за пациентите и спазването на регулаторната рамка ще продължат да бъдат наши приоритети и в бъдеще, като се надяваме те да останат такива и за отговорните държавни институции.
Асоциацията на лицензираните дружествата за доброволно здравно осигуряванечиито е учредена като сдружение през 2003 година. От тогава до сега неин председател е д-р Мими Виткова –изпълнителен директор на Обединен здравноосигурителен фонд “Доверие” АД и бивш здравен министър от кабинета на Жан Виденов.


 

Одобрявате ли заповедта да се носят маски?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Валентин · преди 5 дни
  Агенцията просто не работи.Защото всички са свързани като свински черва.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  expert-o · преди 3 месеца
  Другарката Мими направи от надзора контролен орган на фонд Доверие. На надзора обаче им писна
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Insider · преди 3 месеца
  Сезирайте КЗЛД и другарката Мими да плати 2% от оборота или до 10 000 000 евро глоба, която от двете суми е по-висока.
  За да разбере, че от комунист - капиталист не става.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up