Четвъртък, Октомври 22, 2020

Конституционният съд на Република България вече 6 месеца разглежда обвиненията за противоконституционност по отношение Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Оспорван е начинът по който са приети измененията и допълненията в Закона за бюджета- без обсъждане и оценка - нещо, което е ясно описано в Конституцията като противозаконно.
Единственият случай когато не се изисква обществено обсъждане и оценка е при гласуване на финансови бюджети. 
Така държавните органи прокарват през Закона за бюджета на НЗОК  промени в цели 17 основни закона касаещи здравеопазването.
Несъстоялото се обществено обсъждане е в разрез с Конситуцията, поради обхвата на направените промени, които касаят не само финансова и разходна част 
В допълнение към  наглостта на родните държавни органи влиза и факта, че финансова комисия разглежда и приема направените промени, които касаят основопологащи и структуроопределящи закони за здравеопазването. Логично (би било) финанситите не разполагат с нужния капацитет за ефективно и компетенто отношение към системата на здравеопазване.
Да ама не.

Постъпило е искане от 66 народни представители от 44-то Народно Събрание за установяване на противоконситуционност . 31 са Оспорваните:  § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и § 43 в частта след израза „1 януари 2019 г.“ от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.).

Чрез така посочените ПЗР НА ЗБНЗОК са направени изменения, допълнения и отмяна на разпоредби в 17 основополагащи, структуроопределящи и широкообхватни закона, чиито предмет е регулиране на обществените отношения в сферата на здравеопазването.

От становищата на Съсловните организации става ясно, че ЦЗПЗ, БЧК и Изпълнителна Агенция Медицински Одит са единствените установили нарушения в Конституцията.

Българския фармацевтичен съюз , Българския зъболекарски съюз  и Изпълнителна агенция по трансплантации азполагат единствено с менение, че е необходим допълнителен анализ  който да установи дали характера на тези 17 закона е финансов.

Държавната власт в лицата на Министерски Съвет , Министъра на Здравеопазването, Министъра на Финансите, заедно с Българския Лекарски Съюз , Държавна агенция закрила на детето , БАПЗГ и НЗОК считат отправените обвинения за неоснователни и не са съгласни, че е нарушена Конституцията на Републиката.Становищата на Съсловните организации

 От ЦЗПЗ установяваме противоконституционност.
При приемането на оспорените 11, 12, 14-29 , 31-42 , 43 е нарушено изискването на Указ номер 883/2007 , тъй като същите не са били поставени на обществено обсъждане, но въпреки това са били приети. С
ъщо така липсва и задължителната по закон частична предварителна оценка на въздействието на оспорените 11, 12, 14-29 , 31-42 , 43 .
Също така за създаването на новия орган - Агенция за медицински надзор, не е представено изискваното от закона мотивирано становище, икономически анализ и оценка на въздействието върху стопанска дейност.
Лишаването на гражданите от възможност за участие в обществени обсъждания, изразяване на несъгласие или правене на предложения към проектите за нормативни актове е значим порок на законодателния процес.
Лишаването на гражданите от възможност за участие в законодателния процес би могъл да се разглежда и като поставяне под съмнение на принципа на чл. 1 от Конституцията , според който цялата власт произтича и принадлежи на народа.
Правомощията на на Управителя на НЗОК да подготви проект по закон се отнасят само за бюджета на НЗОК , но не и за останалите закони, които са заменени в случая. Следователно, ако се приеме хипотезата, че автор на промените в оспорените закони не е Министерски съвет, то тогава Управителят на НЗОК е излязъл от делегацията на ЗЗО и в разрез с изискванията на чл. 87 от Конституцията е присвоил право на законодателна инициатива, което имат само народните представители и Министерския съвет.

Screenshot at 2019 07 10 10 35 21От Българския Лекарски Съюз изглежда не са съгласни, тъй като в становището им заявяват, че не намират оспорените разпоредби за противоречащи с Конституцията на Република България, поради липса на аргументи. Според БЛС не е налице намеса в дейността на парламента и присвояване на законодателни функции от друг орган. 

От Българския Зъболекарски съюз не вземат кардинално решение по делото, а смятат, че е необходима допълнителна преценка , за това дали тези 17 закона имат пряко отношение към приходната и разходната част на бюджета на НЗОК, както и кои от тези действащи закони или части от тях са финансови по своя характер и предмет на регулиране.

Българския фармацевтичен съюз също смятат, че е нужен по-задълбочен анализ на характера на направените промени.

Изпълнитена агенция по трансплантация констатират само, че е нужен допълнителен правен анализ и се въздържат от друго мнение.
Screenshot at 2019 07 10 11 29 44Българския червен кръст установяват, че са нарушени два съществени критерия за доброто законотворчество: нарушен е принципът на гласност - открито обсъждане, както и принципът на демократизъм - отражението волята на народа.

Районна колегия на БЛС - Бургас , разбира се, подкрепят становището на УС на БЛС.

Държавната власт в лицето на министъра на финансите Горанов, също се солидализира със становището на БЛС...или по-скоро е обратното - БЛС се солидаризира с държавната власт....все пак бяха заедно на турнето с Ананиев.

Изпълнителна Агенция Медицински Одит, преди да се превърне в Медицински Надзор, счита, че противоречията са налице, нарушавайки принципа на правовата държава

Министерски Съвет не намира Конституцията за нарушена.  

Държавна агенция за закрила на детето също не виждат какъв е проблемът.

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи - не разбират за какво е цялата тази драма, тъй като не виждат очевидните нарушения в Конституцията.

Министъра на здравеопазването констатира, че "искането за установяване на противоконституционност  следва да бъде отхвърлено в цялост."

НЗОК също не намират противоконституционност.

Ами вие?

конституция на българия1
 

 Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up