Четвъртък, Юли 02, 2020

HristinaNikolovaС цел да забавят колкото може повече решение по делото срещу Методиката за остойностяване на дейностите в медицинската помощ за 2015г. и ПМС 57/2015г., с което те са приети, процесуалните представители на МС, МЗ и НЗОК измислиха „оригинален начин“ да „протакат“ делото, а именно като възразиха, че сдруженията, представляващи пациентите и лечебните заведения трябва да докажат своя интерес от обжалването на този акт. Освен това,

поради настъпилите промени в ЗЗО през юли 2015г., сдруженията следвало да уточнят и своите жалби съобразно тях. Поради тези причини, ВАС отложи делото за неопределено време.

Методиката е приета на 16.03.2015г. Жалбата до ВАС е входирана на 27.04.2015г. Измененията в ЗЗО са обнародвани в ДВ бр.48/27.06.2015г., тоест три месеца след постановяване на ПМС-то и два след подаване на жалбата.

Съгласно Закон за нормативните актове, Чл. 13. (1): „Актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяването.

(2) Новият закон може да разпореди да останат временно в сила всички или някои разпоредби на акта по прилагане на отменения закон, ако те са съвместими с разпоредбите на новия закон….

Чл. 17. (1) След влизане в сила на нормативния акт се проверяват резултатите от неговото прилагане.

(2) Въз основа на проверката, ако е необходимо, се предлага отменяване,изменение или допълнение на нормативния акт.“

Какво излиза – приети и обнародвани са релеванти разпоредби на ЗЗО още през лятото на миналата година. МС определено е наясно с тези промени. Категорично същото важи и за МЗ и НЗОК. Още повече, че вносители са именно те. Вместо да синхронизират цялата релевантна нормативната уредба, съобразно настъпилите промени в ЗЗО, каквото е императивното задължение, вменено им с чл.13/2 и чл.17/2 ЗНА, трите изпълнителни органа си мълчат и се „спотаяват“ тихо в хралупката си повече от половин година. Нещо повече – половин година продължават да се „възползват“ от Методиката, с което нанасят съществени вреди на пациенти и лечебни заведения. Освен това, на съдебното заседание по делото използват своето недобросъвестно бездействие, за да черпят права – още отлагане във времето, като прехвърлят задължението за уточнение върху жалбоподателите.

Неизбежно възниква един въпрос – дали процесуалните представители на МС, МЗ и НЗОК просто не се чудят какво да правят с целия този хаос в нормативната уредба и да търсят колегиална помощ и съдействие в тълкуването на така създалата се тотална нормативна празнота? Колеги, ние можем да Ви помогнем, само кажете. Не е нужно всички да страдаме от незаконосъобразно

бездействие на органите, които представлявате!

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up