Сряда, Юли 15, 2020

Върховният административен съд в състав Председател - Т. Вачева и членове И. Раденков, К. Арнаудова отмени Наредба №10 от 04.03.2010 г. reanimationза утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение". Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници Сдружението на общинските болници,  Българска болнична асоциация и ЦЗПЗ. Съдът е възприел всички изложени от жалбоподателите аргументи. Прави впечатление много подробното описание на нарушението на чл. 3 от ЗОАРАКСД, а именно, че министърът на здравеопазването не е направил каквато и да е оценка за въздействие на стопанската дейност, въпреки че и без нея е очевидно, че търговските дружества най-малкото ще бъдат натоварени с допълнителни разходи, а други няма да могат да отговорят на изискванията и ще прекратят предоставянето на съответната медицинска помощ. Ето и част от самите мотиви:
Съгласно чл. 28, ал. 2 ЗНА мотивите на подзаконовия нормативен акт трябва да съдържат точно посочена информация. Те трябва да сочат причините, които налаган приемането на акта. По делото е представено копие от доклад и кратки мотиви, които излагат необходимост, според органа, за промяна в медицинските стандарти. Но тези мотиви не са такива, изготвени за конкретния подзаконов нормативен акт. Такива мотиви съдът не намери и в официалния сайт на Министерството на здравеопазването.
Мотивите трябва да съдържат целите, които подзаконовият нормативен акт си поставя. Такива цели в представените мотиви не са посочени.
Не са разгледани финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. Мотивите не съдържат нищо досежно средствата, необходими за прилагането на новата наредба. С новата наредба се въвеждат нови изисквания към структурите от различните нива на компетентност, при това изискванията са за наличие на собствени способности, които изискват значителен финансов ресурс. Мотивите на наредбата не разглеждат изобщо въпроса за финансовия ресурс, който е необходим на болниците за активно лечение. Поставянето на изисквания в медицинския стандарт за наличие на собствени способности на болниците за активно лечение предопределя възможността за предоставяне на тази медицинска услуга и следователно пряко рефлектира върху качеството на здравните услуги, за които държавата нормативно създава възможност да бъдат предоставяни на гражданите.
Мотивите трябва да сочат очакваните резултати от прилагането на наредбата. Мотивите не съдържат каквато и да било информация за очакваните резултати. В мотивите не е направен и конкретен анализ на съответствието с правото на Европейския съюз, нито е посочено какви са изводите от него. Видно от изложеното, ако се пиреме, че представените към доклада мотиви са мотиви към оспорената заповед, то те не съдържат информация за нито един от изискуемите елементи, визирани в чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗЛЗ лечебните заведения се създават по Търговския закон. А осъществяването на дейността на лечебното заведение за болнична помощ става след издаване на разрешение от министъра – чл. 46, ал. 1 ЗЛЗ. Съгласно чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ. Неспазването на стандартите представлява административно нарушение и обосновава налагането на имуществена санкция на юридическото лице – чл. 116а ЗЛЗ. Видно от съществуващата нормативна регламентация налице е административно регулиране по смисъла на чл. 1, ал. 3 ЗОАРАКСД на дейността на лечебните заведения. Това предпоставя и необходимостта от проверка за съответствие на наредбата със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Едно от основните изисквания за законосъобразност на всяко въведено административно регулиране на стопанската дейност е преценката за разходите, които лицата, извършващи дейността, трябва да направят, за да спазят въведените нормативни изисквания. В случая, липсата на каквито и да било мотиви за необходимостта от въведените собствени способности на структурите от различните нива на компетентност и за преценката за финансовата тежест, която тези структури трябва да понесат, за да посрещнат нормативните изисквания, не дава възможност на съда да извърши контрол за законосъобразност на подзаконовия нормативен акт. Не може да се прецени и въздействието, което въведеното изискване би имало върху конкуренцията. Следва да се отчита и факта, че става въпрос за предоставяне на медицински услуги. При тях не само конкуренцията е важна, но особено значение има достъпността на услугата.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up