Вторник, Август 11, 2020

judge231Петчленен състав на ВАС отмени окончателно Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, приета с Постановление на Министерски съвет № 45/09.03.2016 г., обн. ДВ бр. 19/11.03.2016 г.
Делото е образувано по касационните жалби, подадени от министъра на здравеопазването и от Министерския съвет на Република България, срещу решение № 2730/06.03.2017 г. постановено по адм. дело № 4123/2016 г. от тричленен състав на Върховния административен съд, осмо отделение, с което е наредбата бе отменена.

Съдът установява, че не е налице обсъждане на постъпилите по първоначално публикувания проект на наредбата, становища, предложения и възражения, осъществено от вносителя на проекта или приемащия акта орган.
Мотивите към проекта на наредбата не съдържат задължителното съдържание, по чл. 28, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗНА за финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба и (т. 4) очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Министерският съвет на РБ не само приема предложения вариант на подзаконовия нормативен акт, но и се съгласява с мотивите за него. В случая, към окончателния проект за наредбата липсва посоченото задължително съдържание на мотивите, което е равнозначно на липсата на такива. Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба, осуетява възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност.
В мотивите се казва още: „Дейността по издаване на нормативни административни актове, като същностен белег на държавното управление и основен правен регулатор, се подчинява на общите принципи на чл. 4, на чл. 8 и чл. 12 АПК - законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура е императивно задължение на натоварените с нормотворчески правомощия административни органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски решения и приемането на регулиращите определени обществени отношения, правни норми, по разумен, компетентен и стабилен начин. Нормотворческият процес се основава и на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност - чл. 26, ал. 1 ЗНА. В тази връзка, ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт, възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират горепосочените принципи, които формулират и целите на изискването.”
Първоначално Наредбата е обжалвана от  Национално сдружение на частните болници,  Българска болнична асоциация и Център за защита правата в здравеопазването.
Съставът на съдът постановил решението е: М. Чернева – Председател, Н. Докторова, Д. Гърбатова, Т. Хинова, К. Хараланова.
Министерският съвет и МЗ са осъдени да заплатят всички разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up