Сряда, Август 12, 2020

damjanovСъстав на Административен съд София град отмени заповед на Директора на РЗИ София, с която се заличава от регистра на лечебните заведения за извънболнична помощ "Амбулатория за извънболнична специализирана помощ-Медицински център за интегративна медицина".
В медицинският център се прилагат алтернативни методи за лечение на онкологични заболявания от лекари без специалност о медицинска онкология. Това е установено при проверка на Изпълнителна агенция „Медицински одит”. Резултатите от проверката и направените констатации, обаче не са връчени на центъра. Вместо това, агенцията изпратила писмо до РЗИ, с което уведомила службата за извършената проверка. Това писмо се използва за основание да се издаде заповедта за прекратяване на регистрацията на медицинския център.

Правното основание по чл. 45 ал.1 т.4 от ЗЛЗ /регистрацията на лечебно заведение се заличава при осъществяване на дейности в нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания/ е посочено във връзка с чл. 116б ал.1 т.9 от ЗЗдр според който ИА „Медицински одит“ прави мотивирани предложения до регионалната здравна инспекция за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват утвърдените медицински стандарти/.
Буквалния прочит на двете правни основания става видно, че чл. 45 ал.1 т.4 от ЗЛЗ предполага кумулативното наличие на нарушени права на пациента и медицински стандарти, а в заповедта се визира само нарушение на мед. стандарт. Следователно не са налице кумулативните предпоставки и по двете посочени в заповедта правни основания. Освен това правните основания за постановяване на заповедта предполагат наличието на мотивирано предложение на ИА „МО“ за заличаване на ЛЗ поради неспазване на мед. стандарти. Посоченото в заповедта писмо от ИА „МО“ има уведомителен характер и категорично не представлява мотивирано предложение за заличаване по см. на чл. 116б ал.1 т.9 от ЗЗдр./както е потвърдено пред Съда и от ИА „МО“/.
Органът се позовава на наличието на мотивирано предложение на ИА „МО“ за заличаване на ЛЗ, каквото е установено по делото, че всъщност липсва. Следователно заповедта е издадена на несъществуващо правно основание /мотивирано предложение по чл. 116б ал.1 т.4 от ЗЗдр/. Уведомителното писмо от ИА „МО“, освен че не е валидно правно основание за заличаването на регистрацията на медицинския център, не би могло да се приеме и като фактически установявания на РЗИ / направени от последния не в акта, а в част от адм. преписка/. Заповедта не съдържа каквито и да е конкретни фактически установявания относно посоченото в нея фактическо и правно основание - осъществяване на дейности в нарушение на мед. стандарт „Мед. Онкология“. РЗИ няма каквито и да е собствени фактически установявания относно установени такива дейности. Така и не става ясно от съдържанието на заповедта какви точно дейности, от кого и как са извършвани в ЛЗ, както и коя част от утвърдения мед. стандарт Мед. онкология се нарушава с извършването им.
Съдът намира за недопустимо фактически установявания на един орган /ИА „МО“/ да се считат автоматично за такива на друг орган /РЗИ/, изложени от последния не в акта, а в преписката. Дори фактическите установявания на органа-издател да не са изложени в самия акт, а да са изложени в документи, част от преписката, е необходимо те да са негови фактически установявания. Отделен е въпроса, че в случая СРЗИ не разполага с компетентност да проверява дали дейността на ЛЗ е в противоречие с мед. стандарт „Мед. онкология“ /този въпрос е от компетентността на ИА „МО“/. Следователно само ИА „МО“ може да има собствени фактически установявания за извършвани дейности в нарушение на мед. стандарт /и то изложени в надлежен акт на ИА „МО“- напр. констативен протокол от извършена проверка, а не в уведомително писмо до друг орган, както е в случая/. Ето защо законодателят е предвидил, че ако компетентният орган ИА „МО“ констатира дейности в нарушение на мед. стандарт и правата на пациентите/чл. 116б ал.1 т.9 от ЗЗдр/, да направи мотивирано предложение до С. за заличаване на ЛЗ на осн. чл.45 ал.1 т.4 от ЗЛЗ. При извършване на дейности в нарушение на мед.стандарт, СРЗИ всъщност не може да има собствени фактически установявания, а следва да действа в условията на обвързана компетентност и да заличи ЛЗ, но само при наличието и на основание мотивирано предложение на друг орган /компетентният да установи нарушения на мед. стандарти - ИА „МО“/.
Въз основа на изложеното Съдът намира, че заповедта е издадена при несъответствие между посочени фактически и правни основания, при липса на посоченото правно и фактическо основание/мотивирано предложение/, при липсата на каквито и да е фактически установявания относно конкретните дейности, извършвани в ЛЗ в нарушение на мед.стандарт.
Съдът намира, че в хода на административното производство са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Органът не е изяснил фактите и обстоятелствата от значение за случая съгл. чл. 35 от АПК, като са останали неизяснени такива.
Съдът намира за излишно да навлиза и в правен анализ на естеството на този прилаган в ЛЗ метод на лечение, във връзка с разписаното в Наредба No 7/05г за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве вр. чл. 166 от ЗЗдр, както и правен анализ дали така прилаганият метод е в нарушение на конкретна част от мед.стандарт „Мед.онкология“ / респ. конкр.норма от Наредба No 30/15.07.10г за утвърждаване на мед.стандарт „Медицинска онкология“/. Заповедта е издадена в нарушение на формата, материалния и процесуалния закон, поради което същата следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up