АНАЛИЗИ

Трайна неработоспособност

Трайна неработоспособност

Експертизата на трайно намалената работоспособност и определяне характера на заболяванията - професионален или общ, както и трудоустрояването на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност се извършват от Трудово-експертни лекарски комисии (ТЕЛК).
Регистрацията, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК лица се осъществява от Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), които са структурни звена на РЗИ.

 Право да подаде молба за освидетелстване от ТЕЛК има всеки гражданин на Република България или негов законен представител/настойник. Молбата се подава до РКМЕ по постоянен адрес или по настоящия адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбата. Не се дължат такси за приемане на молби за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК. Необходимите документи са:
-Молба-декларация по образец;
-Протокол на ЛКК; В случаите, когато трайната неработоспособност не е предшествана от временна такава се представя Медицинско направление от личния лекар;
-Цялостна медицинска документация - епикризи, консултации, изследвания и др.- доказваща здравословното им състояние;
Молбата-декларация и придружаващите я документи се адресира до ТЕЛК и се подават в Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ).
Лицата, подали Молба-декларация за явяване на ТЕЛК имат право да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбите в РКМЕ. Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар). Председателят на ТЕЛК съобщава на лицата с писмо с обратна разписка деня на прегледа и изследванията и консултациите, които трябва да направят.
Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от постъпване на документите при тях. При временна неработоспособност, която продължава, срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК. Оценката на трайната неработоспособност се извършва съобразно критерии, заложени в Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Степента на трайно намалена работоспособност на лица, навършили 65-годишна възраст, се определя пожизнено.
Решенията на ТЕЛК могат да бъдат обжалвани в 14 дневен срок от връчването им срещу подпис, пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Решенията на НЕЛК могат да бъдат обжалвани пред Административен съд София по реда на Административно процесуалния кодекс.


 {module title="Абонамент"}

Подобни статии