Неделя, Ноември 27, 2022
Follow Us

Българското представителство на германската фармацевтична компания „АбВи Германия ГмбХ & Ко. КГ“ е внесло във Върховният административен съд жалба срещу Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г., приет с решение № РД – НС – 04-3/12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК, обн. в ДВ, бр. 11/09.02.2021 г.

Жалбоподателите твърдят, че целият Механизъм като подзаконов нормативен акт следва да бъде отменен, тъй като противоречи на чл. 19, ал. 2 и чл. 60 от Конституцията на Република България, както и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС).
Жалбоподателите сочат в жалбата си, че при издаване на оспорения от тях подзаконов нормативен акт е допуснато и нарушение на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА), според който в процеса на изработване на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, като преди внасяне на проекта за приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет – страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада.
Според жалбоподателите е допуснато и нарушение на чл. 77 АПК, тъй като компетентният орган, който издава съответния нормативен акт, обсъжда проекта заедно представените становища, предложения и възражения.ВАС конституира НЗОК, като ответник по делото. Предвид, че се касае до подзаконов нормативен акт, оспорването ще бъде обявено в Държавен вестник.
Предстои насрочване на първото заседание. Механизмът за гарантиране на предвидимост и устойчивост на бюджета НЗОК, засяга всички фармацевтични компании, а в най-голяма степен иновативните компании, като Абви. Според него, ако компанията продаде повече лекарства през година, в сравнение с предишната, разликата остава за нейна сметка. Този механизъм се прилага за групи лекарства, поради което една компания може да понесе финансови щети не само от продажбата на собствените си медикаменти, но и от продажбата на други компании, чиито медикаменти попадат в съответната група. Дългосрочният ефект от прилагането на механизма е отпадането на лекарства от реимбурсния списък на касата и спиране на навлизането на нови медикаменти в страната, от което потърпевши са не само фармацевтичните компании, но в още по-голяма степен пациентите, нуждаещи се от лечение.
С проекта на бюджет на НЗО за 2022 година е предвидено създаване на нова група, съдържаща само най-скъпите лекарства. Прогнозите са, че това допълнително ще увеличи неблагоприятните последици от прилагането на механизма. 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Коментари

0
backup
9 months ago
Регулация, регулация, регулация. Крайният резултат - в бюджета оставата пари, пациентите остават без лекарства.
Like Like Отговор | Цитиране | Цитиране

Добавете коментар

Изпратете

Най-новите статии

Log in or Sign up