ПОЛИТИКА

Бюджетът на НЗОК за 2022: Лимитите остават. Увеличени разходи за извънболнична помощ. Допълнителни регулации за лекарства

Бюджетът на НЗОК за 2022: Лимитите остават. Увеличени разходи за извънболнична помощ. Допълнителни регулации за лекарства

Днес Надзорният съвет на НЗОК ще разгледа проект на закон за бюджета на НЗОК за 2022 година. Предвижда се ръст на разходите за здравноосигурителни плащания в размер на 10,95%, спрямо разходите по бюджета за 2021 година. Разпределението на допълнителните средства не е равномерно. Предвижда се най-голям ръст на разходите за медико-диагностични изследвания 76%, следвани от разходите за първична и специализирана извънболнична помощ съответно 35% и 33%, лекарства и дентална помощ с 11%. Разходите за болнична помощ ще бъдат увеличени с 3,44%.

Увеличението на разходите е на базата на увеличение на осигурителните плащания и на трансфери от държавния бюджет почти по равно.
Лимитите в болничната и извънболничната медицинска помощ остават, така, както бяха определяни и до сега. За сега няма официална информация на каква база са планирани увеличенията в извънболничната помощ – предимно на нарастване на цените или на броя на извършваните дейности. Ограниченият ръст на разходите в болниците не предполага съществени изменения в цените и обемите на клиничните пътеки.
При разходите за лекарства с бюджета се отделя нова група на скъпоструващи лекарства – такива, чиито годишен разход за терапия на задължително осигурено лице равен или по-висок от прага на ефективност на разходите - 3 пъти брутния вътрешен продукт на човек от населението. За тях са предвидени 617 милиона лева или 41% от общите разходи, които са в размер на 1 милиард и 510 милиона лева. До сега фармацевтичните компании имаха макар и ограничена възможност да влязат в така наречения „механизъм за предвидимост на разходите“, като ограничат или спрат продажбите на стари и по-евтини лекарства за сметка на нови. С приемането на новия закон това няма да бъде възможно. В резултат ще спре навлизането на нови, скъпоструващи лекарства в реимбурсните листи и по този начин ще се намалят разходите на НЗОК за лекарства. Това, обаче ще стане за сметка на достъпа на пациенти до модерно иновативно лечение,в това число и на онкологични заболявания.
С новия закон се създава възможност за срока на извънредната епидемична обстановка да се сключват договори и с болници, които не отговарят на изискванията на Закона за здравното осигуряване по критерии определени с НРД. Създава се също и допълнителна правна възможност за пряко субсидиране на болници от министерството на здравеопазването.


{module title="Подобни статии"}


През 2022 година ще продължи и изплащането на субсидии за първа линия и доплащане на възнагражденията на лекари, сестри фармацевти, помощник фармацевти и санитари в болниците. Парите за тези дейности са планирани до месец юни.
Според друго изменение в закона, касата ще заплаща за всеки от лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ „най-ниската стойност от всички договорени стойности в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" и стойността, на която лекарственият продукт е доставен на изпълнителите на болнична медицинска помощ, независимо дали те са възложители по Закона за обществените поръчки.“ До сега НЗОК реферираше заплащането само до цените на Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване". Поради обжалване на последния търг, такива цени за 2022 година няма, което е непосредственият повод за новия текст в закона.
Този подход обаче може да създаде сериозен проблем пред лечението на онкоболни. Освен ако всички болници не са договорили едни и същи цени на онколекарства през 2021 година, изменението на закона ще доведе до това, че цените на лекарствата, които повечето болници плащат по договорите си за онколекарства, ще се окажат по-високи от тези, които НЗОК им реимбурсира.
След приемането на проекта на закон от НС на НЗОК, той трябва да бъде одобрен от Министерския съвет и внесе за обсъждане в Народното събрание.
Съсловните организации и Национално представените пациентски организации до този момент не са обявили официални становища по проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 година.


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии