ОБРАЗНИ

Пет скенер

Еднофотонната емисионна компютърна томография и Позитронно-емисионната томография (Пет скенер) са два вида диагностични изследвания, които се основават на същата техника като сцинтиграфията. Различават се в това, че използват особен вид изотопи. Извършват се единствено при специални обстоятелства (за изследване на органи и увреждания, които се виждат по-трудно с други техники, какъвто може да е случаят на мозъка).
В онкологията се използват все по-често за оценка на разпространението на заболяването или за различаване на доброкачествените от злокачествените изменения.

Изследванията, при които се използват радиоактивни вещества, нямат странични ефекти, но в часовете след провеждането им трябва да се избягва контакт с деца и бременни жени. Всички други предпазни мерки ще бъдат посочени от специализирания медицински персонал.

Подобни статии