ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансеризация

Всеки пациент със злокачествено заболяване подлежи на диспансеризация. Тя се осъществява в Диагностично-консултативен блок към лечебни заведения за болнична помощ или Диагностично-консултативен блок към комплексен онкологичен център.
Диспансеризацията/диспансерното наблюдение при лица с онкологични заболявания започва след приключване на активното лечение (системно лекарствано лечение или лъчелечение, или оперативно лечение) по повод на основната диагноза.
Диспансеризацията включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги:
първоначална диспансеризация, в т.ч. определяне на план за амбулаторно наблюдение/диспансеризация
запознаване на пациента с периодичността и обема на диспансерното наблюдение и отговорността за неговото спазване;
комплексно амбулаторно наблюдение/диспансеризация и проследяване на лечението на основното заболяване и усложненията от него в съответствие с определения план за амбулаторно наблюдение/диспансеризация;
предписване на лекарствени продукти, в т.ч. опиоидни аналгетици;

корекция на плана за амбулаторно наблюдение/диспансеризация при рецидив на основното заболяване и при преминаване на заболяването в по-напреднал стадий, при която диспансерното наблюдение на пациента започва отново от първото мероприятие, предвидено за случаите на първоначална диспансеризация.
Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на диспансеризацията
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и липса на данни за усложнения или рецидив на основното заболяване, налагащи последващо диагностично уточняване.
Документите за проведените дейности по диспнасеризация - „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ - НЗОК № 9) се попълват ри всяка проведена процедура и се съхранява в онкологичното досие на пациента в лечебното заведение.
Извършените клинични прегледи, специализирани или високоспециализирани дейности и специализирани или високоспециализирани медико-диагностични дейности се отразяват в „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ - НЗОК № 9) и се отчитат в РЗОК. Обемът и честотата на посочените дейности е съобразно в наредбата по чл.30, ал.3 от Закона за здравето;
Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно.
Диспансерното наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания включва някои от следните дейности: „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“, „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“,„Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“, „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения “, „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, „Брахитерапия с ниски активности“, „Конвенционална телегаматерапия“, „Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници“, „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, „Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, „Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания“, „Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности“ и „Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания“.

Подобни статии