ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

Клинични пътеки и Амбулаторни процедури

Тук ще намерите кратка информация за Клиничните пътеки и Амбулаторните процедури, по които НЗОК заплаща лечението на пациенти със злокачествени заболявания. Освен наименованието сме посочили минималния престой и цената, заплащана от касата.
Подробна информация за съдържанието на всяка от тези пътеки и процедури, можете да намерите на Интернет страницата на НЗОК в меню НРД.

Номер Наименование на клиничната пътека Престой Цена
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения 2 470
241 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания 2  
241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години 2 410
241.4 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години 2 545
241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 лица над 18 години 2 611
241.6 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години 2 780
242 Диагностика и лечение на левкемии 5 970
243 Диагностика и лечение на лимфоми 3 746
244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии 2-4  
244.1 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години 2-4 621
244.2 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години 2-4 742
245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст 2-5-3 1300
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 2 665
247 Брахитерапия с ниски активности 2 347
248 Конвенционална телегаматерапия 3 667
249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници 3 1133
250 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания    
250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни 3-30 1925
250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни 30 3700
251 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания    
251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни 3-30 2700
251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни 30 5400
252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания    
252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 2 4500
252.2 Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 2 9000
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания 25 97
       
Номер Наименование на Амбулаторната процедура   Цена
5 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания   50
6 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания   150
7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания   130
8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия   250
43 Специфични изследвания при пациенти с онкологични заболявания   400
44 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата   500

Подобни статии