Петък, Ноември 27, 2020
ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

С издадена днес от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. от 23,30 ч. на 27 ноември, петък, до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки.

Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 ч. и 10.30 ч. За аптеките т.нар "зелени коридори“ отпадат.

Ето и цялата Заповед на министъра:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове,
изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни
дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна
и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите
съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,
образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически
и физически лица.

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски
центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,
семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в
присъствена форма.

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия
(кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и
музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост
на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко
1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен
характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с
тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на
международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на
тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица
над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст
се провеждат без публика.

10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови
занимания към тях.

11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по
смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за
дома и офиса.

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една
или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и
търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните
заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите,
доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други
доставчици на съобщителни услуги в тях.

14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с
организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти
в страната.

15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и
чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на
клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно
движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите
и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на
работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа),
където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

18. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица
под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

19. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност
в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични
центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и
клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични
заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на
родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична
помощ.

20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за
болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната
не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

21. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на
регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните
заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на
съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с
основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 % от
обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно
заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.

22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни
лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените
противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със
заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените
противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за
контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

23. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат
при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от
25.11.2020 г.

24. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да
предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като
усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед
и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

25. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция
по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и
развлечения, контролирани от агенцията.

26. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване
на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

27. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна
администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално
използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат
необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на
територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на
необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

28. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите
контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването,
по ред, определен от него.

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след
съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед
мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им.
Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените
мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата
на съответната община.

IV. Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. се отменя.

V. Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на
областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата
на Министерство на здравеопазването.

VII. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете
на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и
всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки.

ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

3484 души с грипоподобни симптоми са преминали през диагностично-консултативните центрове в София в периода от 12 ноември до 24 ноември, информират от Столичната община. От тях тестове са направени на 3360, а с положителен резултат за COVID са 1025, което е 30%.

ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

Премиерът Бойко Борисов е против ново пълно затваряне на страната заради разпространението на Covid-19, въпреки че има сериозен натиск върху здравната система. По думите му ограниченията не бива да бъдат прекалени. На среща с Националния оперативен щаб за коронавируса Борисов отбеляза нуждата от работеща икономика:

ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

Епидемичната обстановка в странат се удължава до 31 януари. Това реши Министерският съвет днес. За да помогне на бизнеса с оглед на новите ограничителни мерки, Правителството прие и реда за определяне и изплащане на компенсации на работещите в засегнатите икономически дейности. Работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.

ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

Още двама медици ни напуснаха. Битката с КОВИД-19 загубиха д-р Нелко Калайджиев и д-р Мария Караилнаска, съобщиха от БЛС. Вестта за смъртта им идва след като трима техни колеги си отидоха през изминалите три дни д-р Живко Атанасов, д-р Кирил Еленски и д-р Спас Русев. 

ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

Предоставянето и заплащането на помощните средства, съоръжения и медицинските изделия за хората с увреждания ще преминат към Националната здравноосигурителна каса поетапно през следващата година. Tова предвиждат промени в Закона за хората с увреждания, които парламентарната социална комисия одобри на второ четене.

ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

Увеличава се цената на още две клинични пътеки, свързани с лечение на белодробни проблеми - най-честото усложнение от COVID. Това каза пред БТВ на директорът на НЗОК проф. Петко Салчев. „Беше взето решение да се вдигне цената на две от клиничните пътеки – това са 39-а и 58-а, които са свързани с лечение на белодробните заболявания“, посочи той.

ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

Парламентът прие на второ четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за догодина. Основните промени в него, направени между първо и второ четене, касаят увеличението в парите на фонда за 2021 година, допълнителна финансова подкрепа за медицинските специалисти в условията на епидемия, както и престуктурирането на лечебни заведения в болници за лечение на COVID по решение на РЗИ.

ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

Близо 11 млн. лв. е платила здравната каса на 55 болници за надлимитна дейност за 2015 и 2016 г. Това съобщиха от фонда днес.

Средствата се изплатени към 13 ноември 2020 г., съгласно промените, за които се договориха здравните власти и Българският лекарски съюз. Парите се дават заради това, че през таз година болниците не успяха да заработят бюджетите си.

Log in or Sign up