Четвъртък, Ноември 21, 2019

Промените в новия здравноосигурителен модел ще бъдат представени официално на 15 юли.
Това е третата серия предложения за промяна на здравната система.
МЗ публикува законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чрез който са предложени промени в 15 закона в родното здравеопазване.
Тук ще разгледаме мотивите за промените касаещи Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

В края на поясненията на мотивите за тези промени четем: "Предложенията нямат финансово въздействие. Те не са свързани и с изисквания на правото на ЕС".  Та да се чуди човек.

От МЗ пишат, че със законопроекта се цели да се осъществят промени в следните основни насоки:

- изпълнение на Решение № 704/2018 г. (мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България)

- оптимизиране на контрола върху дейностите с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и прецизиране на текстове, свързани с лицензионните и разрешителните режими;

- прецизиране на състава на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) и на Експертния съвет по лечение на зависимости;

- предлага се общинските съвети по наркотични вещества и превантивните информационни центрове да се заменят с областни съвети по наркотични вещества и центрове по превенция на зависимости от наркотични вещества;

- прецизиране на текстове, касаещи дейности с прекурсори и съхранението на представителни проби от иззети незаконно засети растения, наркотични вещества и прекурсори.

outdated drug law

В РМС № 708/2018 г. са посочени наименования на разрешителни режими,въведени от ЗКНВП, за които особените правила в производството по предоставяне на административната услуга не са установени със закона, а са регламентирани в подзаконови нормативни актове, поради което е налице несъответствие с изискванията на ЗОАРАКСД.

Административните режими по: издаване на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати; издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и
съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба и издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, са режими, които се доказали своята практическа приложимост, тъй като се прилагат от дълги години.

С настоящите законови промени се цели изцяло преминаване на режимите на ниво закон, като промени по същността на регулацията не се предвиждат.

С предложената промяната в състава на НСНВ се цели осъществяване на по-ефективна работа на съвета. В състава на съвета, като заместник-председател се включва ресорен заместник-министър на здравеопазването вместо заместник-министър на правосъдието, тъй като в неговите функции е включена дейността на НСНВ и Общинските съвети по наркотичните вещества. Като заместник-председател на НСНВ се включва заместник-министър на вътрешните работи вместо главният секретар на Министерство на вътрешните работи, във връзка с неговите компетенции.

Предлага се общинските съвети по наркотични вещества да се заменят с областни съвети по наркотични вещества, за да може дейностите по намаляване търсенето на наркотични вещества да бъде ангажимент на всички общини в областта, а не само на общините, които са административни центрове. Регламентиран е съставът на съветите – председател, двама заместник-председатели, секретар и членове, като председател на съвета ще бъде областният управител, а като членове в състава на съвета се предлага да бъдат включени всички кметове на общини, които са на територията на съответната административна област. Предвижда се областните съвети да приемат общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, съобразени с Националната стратегия за борба с наркотиците.

Създават се центрове по превенция на зависимости от наркотични вещества в общините, които са административни центрове на области. Те ще се състоят от директор и експерти и ще разработват общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, ще осъществяват дейности по националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, ще събират, съхраняват и анализират информацията на областно равнище. 
Предвижда се изискванията за заемане на длъжността директор и експерти в центровете, както и организацията и дейността им да се определят с правилника за организацията и дейността на НСНВ.

Предвижда се още лицата, които заемат длъжността „председател на общински съвет по наркотичните вещества“, да бъдат преназначени на длъжност „директор на център за превенция на зависимости от наркотични вещества“,
а лицата, заемащи длъжността „секретар на общински съвет по наркотичните вещества“ и лицата, работещи в превантивните информационни центрове, да бъдат преназначени като експерти в центровете за превенция на зависимости от наркотични вещества.
Условие за преназначаването е лицата да отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност и да изразят желание за заемането ѝ.

С предложените промени се цели оптимизиране и подобряване на оперативната работа на съществуващите към момента общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове по изпълнение на националната политика по намаляване търсенето и предлагането на наркотични вещества. По този начин ще се осъществява цялостен, всеобхватен и ефективен контрол върху превенция употребата на наркотични вещества, както и контрол, върху разходването на средствата по делегираните бюджети. Иначе "предложенията нямат финансово въздействие".


С направените промени се цели синхронизиране на всички разпоредби на закона относно забраната за транзит през територията на страната на наркотични вещества от списъцитe по чл. 3, ал. 2 от същия закон. Синхронизирането е в съответствие с текста от Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. и Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г., съгласно които транзитът е забранен с изключение на случаите, в които има издадено разрешително за износ от компетентните органи на държавата износител.

С предложения законопроект се дава възможност като членове на Експертния съвет по лечение на зависимости да се включат и други специалисти с опит в лечението на зависимости, като психолози и социални работници.

С цел оптимизиране на регулаторните режими в областта на наркотичните вещества и намаляване на административната тежест за бизнеса се предлага изменение, съгласно което за установяване на съответствието на фактическите условия с изискванията към сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества, да бъде достатъчно да се представи копие от част „архитектурна“
на одобрения проект или на екзекутивната документация, или архитектурен проект- заснемане на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества.


Предвид функциите, с които е натоварен отговорният магистър-фармацевт, произтичащи от нормативната база, техният продължителен и траен характер, съдържащ множество повтарящи се операции, е предвидено отговорните магистър-фармацевти по чл. 34 от ЗКНВП да бъдат в трудово правоотношение, съответно с договор за възлагане на управлението. Това обстоятелство ще бъде служебно установявано в хода на
административната услуга по издаването или промяната на лицензиите. 

Отпада изискването за издаване на наредба на Министерския съвет с предмет определяне на реда за издаване на разрешение за снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в специалните складове на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и във военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната.
Анализът показва, че съществуващата нормативна уредба на Закона за държавните резерви и военновременните запаси и подзаконовите нормативните актове към него е изчерпателна по отношение на специфичните дейности, осъществявани в държавните резерви и военновременните запаси, включително и тези със снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Съгласно направените изменения в чл. 55, ал. 1 от ЗКНВП, не е необходимо същите да получават лицензия или разрешение за осъществяване на тези дейности по реда на ЗКНВП. Съгласно действащия чл. 57 от ЗКНВП, плавателни съдове, вписани в регистъра
на корабите на Република България, и въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, могат да съхраняват минимални количества лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването. С предложената промяна се
цели да се разшири обхвата на цитираната норма, включващ и реда за снабдяване и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи на борда на кораби и въздухоплавателни средства.
Предвид това, че има редица случаи, в които е налице реклама на наркотични вещества и растения по смисъла на § 1, т. 29 или 30 от допълнителните разпоредби на ЗКНВП, но които остават извън приложното поле на забраната за реклама на наркотични вещества, тъй като тя обхваща само хипотезите на реклама пред обществеността, се предлага прецизиране на разпоредбата в тази част чрез отпадане на израза „пред обществеността“.

С цел оптимизиране на контролните дейности за спазване на законовите изисквания за работа с наркотични вещества се предлага нова административнонаказателна разпоредба, с която се въвежда възможността за ангажиране на административнонаказателна отговорност при нарушаване на условията и реда, при които е издадено разрешение за дейности по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up