Вторник, Ноември 12, 2019
Какво следва от отмяната на здравния пакет?

С решение на Върховния административен съд, Наредба  № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса беше отменена. Решението е окончателно и е влязло в сила. Какво означава това за здравната система, за медиците и за пациентите?
Терминът „пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса”, означава „определени по вид и обхват дейности, по отделни специалности, дейности за лечение на определени заболявания или на група заболявания, които са достъпни за всички здравноосигурени лица в обем, при условия и по ред, определени в Националния рамков договор”.
Чл. 2 и чл. 5 на Закона за здравното осигуряване издига в принцип гарантирания здравен пакет. Чл. 35 на същия закон пък обосновава законовото право на осигурените лица да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
В алинея 1 на чл. 45 на същия закон са изброени изчерпателно казва всички видове медицинска помощ, заплащани от НЗОК, а в алинея 2 на същия член се регламентира, че тази медицинска помощ „се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, с наредба на министъра на здравеопазването.”

Вижда се, че правото на един пациент(задължително здравноосигурено лице) да получи безплатна медицинска помощ произтича от действието на два подзаконови нормативни акта:
1. Наредба на министърът на здравеопазването, с която той определя видът и обхватът на дейностите по отделни специалности и дейности за лечение на определени заболявания.
2. Националният рамков договор с който се определя обема(броя дейности), които ще бъдат платени, условията и реда за получаването им.
Казано с други думи, министърът определя артикулите, а НРД определя броя и единичната цена на всеки от тях.
Липсата на който и да е от двата акта прави невъзможно от юридическа гледна точка, заплащането на медицинската помощ от НЗОК.
От казаното до тук може да се направи аргументиран извод, че здравният пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК е фундаментален за задължителното здравно осигуряване. Той гарантира правата на осигурените и определя вида на заплащаните от НЗОК медицински дейности.
Липсата на такъв пакет, какъвто е случаят след отмяната му, юридически лишава пациентите от основното им право да получат безплатна медицинска помощ.
Липсата на такъв пакет, лишава от правно основание и НЗОК да заплаща нна лечебните заведения, защото тя не би могла да заплати определен брой, на нещо неопределено.
Вярно е, че тези видове дейности фигурират в Националния рамков договор за медицинските дейности, за денталните дейности, договорите с лечебните заведения, аптеките, фармацевтичните компании и пр. Те, обаче са там само по силата на закона и само във вида, определен с (отменената) наредбата на министъра на здравеопазването. Тези актове не могат да бъдат в противоречие с наредбата, да я допълват или изменят.
Следователно отмяната на наредбата води до недействителност на онези части от НРД и останалите договори, които съдържат видове медицински дейности.
Юридическата празнина засяга не само лечебните заведения за медицинска и дентална помощ, но също така, аптеките, фармацевтичните компании, безплатните и частично платените лекарства, медицинските изделия, ваксини, изделия и консумативи за домашно лечение и др.
Юридическата празнота засяга включително правото на български граждани да се лекуват в друга страна членка на Европейския съюз, защото според Чл. 80д., ал. 3 на закона, здравноосигурените лица „могат да упражнят правото си на трансгранично здравно обслужване, когато здравното обслужване е включено в пакета здравни дейности, финансирани от бюджета на НЗОК или от бюджета на Министерството на здравеопазването.”
Накрая, отмяната на наредбата засяга включително дейността на Изпълнителна агенция медицински надзор, защото според чл. 101 от закона, същата следи именно „за осигуряване от НЗОК предоставянето на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;” Какво ще следи, ако няма пакет?
В момента текат преговори между НЗОК и БЛС за нов рамков договор. Заявеното намерение от двете страни е да се сключи такъв до края на годината и той да бъде валиден за следващите три години.
Отмяната на Наредба № 3 води до невъзможност да се приемат нови национални рамкови договори за медицинските и за денталните дейности, поне докато министърът на здравеопазването не издаде нова такава.
За да издаде нова наредба, министърът не само трябва да я постави на обществено обсъждане. Той трябва да изпълни решението на съда, което го задължава да остойности всички медицински дейности.
Това е и ключовият момент в новата ситуация, не толкова от юридическа, колкото от управленска гледна точка. Остойностяването на медицинските дейности, за което толкова много се говори и изписа, този път ще трябва да бъде направено. Без значение е дали е в резултат на политическа воля или на съдебна принуда, както е в случая, можем да се надяваме, че най-накрая ще имаме нови, справедливи цени на медицинските дейности. Изглежда на съда му е писано да играе решаваща роля в реформата на здравната ни система, въпреки, че няма право да издава нормативни актове, а само да ги отменя. Това е и голямата полза за всички от наличието на независима съдебна власт. Решението за отмяна е от полза и за осигурените лица и за медиците. То е от полза и за политиците дори, стига да осъзнаят прекрасната възможност, която им беше създадена с отмяната на наредбата.


Д-р С. Кацаров


Кой е отговорен за източването на пари от фонда за лечение на деца?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up