Система за контрол на диабет тип 2

Система за контрол на диабет тип 2

ProEmpower е международен проект, финансиран от Европейската комисия, чиято главна цел е да осигури интегрирано решение за подобряване на ранната диагноза, лечение и рехабилитация на болните с диабет тип 2, чрез използване на информационните и комуникационни технологии. Партньори на ЦЗПЗ в консорциума са:
Fundacion para la Formacion e Investigacion Sanitarias de la Region de Murcia, Servicio Murciano de Salud, Servicos Partilhados do Ministerio de Saude, Santa Casa da Misericórdia da Amadora, Ministry of Health of Turkey.

Решението трябва да се отнася най-малкото до ранно откриване на болестта, осигуряване на координация и сътрудничество между пациентите и професионалистите, използване на персонализирани инструменти, които обобщават клиничните данни за пациента, осигуряване на комплексно обучение на пациентите, развиване на уменията за самооценка и самоучастие, събиране, съхраняване и анализ на медицински данни.
Проектът ProEmpower разполага с 3 милиона евро за изграждането на система за непрекъснато наблюдение и управление на дейностите, свързани с грижата за пациентите с диабет тип 2. Системата трябва да предоставя цялостно решение, като взема под внимание всички аспекти и грижи на болните.
Проектът предвижда съвместно закупуване от консорциума на технология с доставки на развойни продукти (РСР). Този тип на обществените поръчки се използва, когато на пазара не са налице подходящи решения и когато е необходим нов R&D(на български!), като РСР, след това може да сравни предимствата и недостатъците на алтернативни конкурентни подходи.

Диабетът: Пандемия, с която трябва да се справим
Захарният диабет е хронично заболяване, за цял живот, с нарастваща заболеваемост, придружено от много съпътстващи усложнения и представлява все по-голяма тежест върху разходите за здравните системи. Проектът ProEmpower търси иновативни решения основани на информационните и комуникационните технологии областта, които не само ще намалят разходите за лечение, но да способстват за ранното откриване, подобряване на качеството на живот на пациентите и повишаване на ролята на пациента в управлението на грижата и лечението.

Доставчиците могат да бъдат финансирани до степен на пазарно решение
Проектът предвижда в началото обявяването на отворена покана в ЕС за представяне на оферти, а Доставчиците ще бъдат поканени да представят предложенията си. След изтичането на срока предложенията се разглеждат и класират. Най-добрите предложения ще бъдат поканени да се включат в конкурентен диалог, който е разделен на 3 етапа, като доставчиците се финансират във всяка от фазите. След предоставяне на резултати във всяка фаза, най-добрите измежду предоставените от доставчиците решения се класират за следващата фаза.. В допълнение към финансирането, доставчиците ще получат възможност да приспособят своя продукт според нуждите на пазара, без финансови рискове и ще получат достъп до база с данни от 12 милиона пациенти, страдащи от Диабет Тип 2, върху която да тестват разработките си.

Обхват на поръчките
Целта на ProEmpower е да осигури интегрирано решение за диабет с помощта на ИКТ. Решението трябва да постави акцент върху следните градивни елементи на управление на грижата за болните от диабет:
• Ранно откриване: да дава възможност за идентификация на лица с недиагностициран диабет тип 2 с използване на съществуващите данни за пациентите.
• Координация на пациентите и здравните професионалисти: да дава възможности за сътрудничество между пациента и професионалистите, чрез споделяне на план, който включва медицински и други данни за пациентите и може да се използва за планиране на сигналите, да се поставят цели и да се проследява напредъка, както и да се улесни вземането на общо решение.
• Персонална подкрепа: да дава възможност за подобряване на медицинските грижи, чрез персонализирана помощ при вземането на решения, които да обобщават клиничните особености, предпочитанията за лечение и допълнителни данни на мястото на грижите.
• Предложение за цялостно обучение за диабета: да осигурява възможност за цялостна подготовка и обучение на пациенти с диабет тип 2 в съответствие със съвременните програми. Да бъде изготвена стратегия за обучение, да се очертае подход към пациентите, да се изготви съдържание на програмите и посочат подходящи методи (електронно обучение, смесено обучение, видео, аудио, и т.н.). Най-важното за обучението е да се насочи към развитие на доверието и умения на пациента за самостоятелно управление и вземане на решения за лечението и грижата.
• Контрол на глюкозата: да се осигури възможност за събиране, съхраняване и анализиране на различните клинични показатели, предоставящи изчерпателна информация и даващи възможност за ефективно управление на диабет тип 2. Оценката на фактори, като стреса, приема на въглехидрати и двигателната активност, ще позволи да се предскажат нивата на глюкозата в кръвта.
• Здравословен начин на живот: да се създадат условия и възможности за постоянно обучение и мотивация за здравословен начин на живот на пациентите с Диабет Тип 2
• Самопомощ и партньорска подкрепа: да предлага среда (платформа) за пациентите и специалистите, в която да могат да обменят информация и активно да общуват.
• Качество и резултати за доклади: да дава възможност за оценка на резултатитещ и сравнителен анализ

Решението трябва да бъде оперативно съвместимо и напълно интегрирано с локалните системи на Електронни здравни досиета на четирите партньори - публични институции в проекта. Последните се задължават да да предоставят съответните данни и характеристики за изграждане на системата. Поканата за представяне на предложения ще включва широк набор от функционални и нефункционални изисквания, изисквания за описание на различни варианти на употреба, предложение за видовете технологични услуги и изготвяне на модел на процесите.
Диаграмата по-долу обобщава тези изисквания на проекта, изброявайки функционалностите, без да уточнява технологии или технологични подходи, за които доставчиците са свободни да изберат най-подходящите решения.

Proemp diagr1

Профил на доставчиците отговорили на поканата за възлагане на обществени поръчки
Всяка организация или консорциум от индустрията или научни дружества може кандидатства, ако е в състояние да покрие изискванията и предоставя решения за управление на диабет тип 2. В процедурата може да участват както големи компании, така и малки и средни предприятия (МСП).

Процедура за възлагане на поръчки
Поканата за участие в търг се планира да бъде публикувана през месец септември 2017 г. Подадените предложения ще се оценяват на база съотношение качество-цена.
Процесът предвижда 3 фази, както е показано на диаграмата по-долу, като за всяка от тях ще се изберат повече от един доставчика.
(Забележка: броят на доставчиците е илюстрация на евентуален процес).

Proemp diagr2

Фаза 1: Идеен проект, архитектурно решение и технически спецификации
Разработване на идеен проект, архитектурно решение и техническа спецификация на основата на определени изисквания. Изготвяне на задание за разработка и процесни модели, съобразно изискванията на екипа на купувачите. Доставчиците, чиито предложения бъдат оценени най-високо и са над предварително определен праг, ще бъдат поканени да развият разработките си в следващата фаза.

Фаза 2: Разработване на прототипи на системи в две стъпки
Избраните доставчици от Първата фаза ще бъдат финансирани да развият прототип на своите решения в две стъпки:
1. Като нефункциониращи или частично функциониращи прототипи на ключовите компоненти на системата;
2 Като функционални прототипи, демонстрирайки поведението - концепция и взаимодействие на цялата система.
И двете стъпки ще са подложени на тестове с крайните потребители. Рпрототипите, които бъдат оценени най-високо, ще бъдат избрани за третата фаза.

Фаза 3: Разработване и изпитване на пилотни системи
Избраните доставчици ще бъдат финансирани да развият и разработят своите пилотни системи и да ги приложат практически за изпитване в реални условия с поне 200 пациенти за срок от 8 месеца. Системите трябва да бъдат инсталирани и тествани от доставчиците на място при всеки един от четирите партньори - публични институции. Доставчиците трябва да поддържат услугата при възможно най-високо качество при пълно обслужване и осигурена поддръжка и в готовност да разрешат евентуални проблеми, с които се сблъскват пациентите, професионалистите и други служители, участващи в проекта.

Подборът на доставчиците, отговорили на поканата за представяне на оферти, както и оценката на резултатите от всеки етап ще се определя на базата на общ набор от критерии за качество-цена. Успешните кандидати във всяка от фазите ще сключат договори въз основа на критерии за качество-цена.

Бюджет

Бюджетът е в размер на € 3.000.000 и е разпределен така:

   

Duration

Total

Phase 1

Solution Design

3 months

Up to €450,000

Phase 2

Prototype System Development

8 months

Up to €900,000

Phase 3

Implementation & operational testing

15 months

Up to €1,650,000

Срокове
• март 2017 Предварително Обявление (ПИН)
• май - юни 2017  Отворени Консултации на пазара: Информационни и мрежови събития в няколко страни от ЕС
• септември 2017 Покана за участие в търг
• декември 2017 Краен срок за представяне на оферти.
 
 Екип от партньори - публични институции (купувачи) по проекта ProEmpower са:
    • Ministry of health, Turkey (leading partner)
    • Servicos Partilhados do Ministerio dа Saude Epe, Portugal
    • Servicio Murciano dе Salud, Spain
    • SOcietà REgionale  per la SAnità  spa (SORESA), Regione Campania, Italy

Подобни статии