Защита на правата в здравеопазването, помощ за граждани, пациенти и лекари.

Защита на правата в здравеопазването, помощ за граждани, пациенти и лекари.

Проектът се изпълнява през 2010-2011 година. Кратко описание на проблемите:
Един от фундаментите на демократичните общества е зачитането на човешките права. И докато естествените права, като свободата, правото на частна собственост и справедливостта, са лесно разбираеми, то правата на пациентите са една специфична област, която нито се познава добре от гражданите и институциите в България, нито има изградени системи и механизми за тяхната защита. Основна част от тези права са изредени бланкетно, като пожелания, а не като норми в Закона за здравето. Редица други, свързани със здравното осигуряване и достъпа до медицинска помощ са частично засегнати в множество законови и подзаконови нормативни актове. Необходими са специални юридически познания и тълкуване, за да може повечето от тях да бъдат разбрани и осмислени.

Самата терминология е често непозната не само на гражданите, но и на много от юристите. В много случаи, за да се разбере, че има нарушени права са необходими специални медицински познания и тогава се сблъскваме с другия проблем свързан с проявите на „колегиалност“ между медиците, възползвайки се незнанието на другите.
Последица от незнанието на тези права е честото им нарушаване, защото пациентът дори не разбира, че правата му са засегнати, за да потърси отговорност за това. От друга страна, лекарят може да засегне правата на пациента, просто защото не познава смисъла и същността им. Проблемът с нарушаването на правата на пациентите стана още по-голям с навлизането на пазарни механизми в здравеопазването. Стремежът към печалба често взема връх над медицинската етика, от което потърпевши са най-вече пациентите. В същото време, дори и когато се констатира нарушение на правата, то остава несанкционирано, заради липсата на разработени механизми за защита. Административният контрол е формален, а съдебният практически отсъства, като се има предвид малкия брой заведени дела.
Макар и тясно свързани, като самостоятелно направление може да се разглеждат правата на лекари и лечебните заведения при взаимодействието с администрацията. Монополното положение на НЗОК е предпоставка за неправомерното засягане на интересите и правата на лечебните заведения, които в по-голямата си част са частни търговски дружества. Допълнително утежняващо обстоятелство е, че лекарите трудно се ориентират в правните лабиринти на здравното законодателство, особено, когато с правила и норми се въведени процедури, които противоречат на общоприетото в медицинска практика.
Така маркираните проблеми оказват своето негативно влияние не само върху спазването на човешките права, но са и сериозна пречка пред изграждането на пазар на медицинските услуги и развитието на устойчиви частни субекти на този пазар.
Основна цел:

• Основната цел на проект бе да се повиши качеството и ефективността на медицинските услуги, да се улесни достъпа на пациенти до тях и да се повиши сигурността и безопасността на пациентите при получаването на медицинска помощ.

Конкретни цели спомагащи за постигане на основната:
◦ Анализ на нормативната уредба,
◦ Обособяване и класифициране на нормите свързани с правата в здравеопазването.
◦ Тълкуване на неясните правила, като се проследи и практиката на Върховните съдилища, доколкото имат такава.
◦ Информиране на гражданите за техните права на достъпен и разбираем език.
▪ Обща информация за всички
▪ Конкретна подкрепа по отделни случаи
▪ Информация за чужди граждани
◦ Обучение на лидери на пациентски организации, лекари, адвокати и особено важно на здравните репортери на електронните и печатни медии.

По проекта са изпълнени следните дейности:
• Анализ на нормативната уредба
◦ Контент анализ
◦ Класификация на нормите.
• Информационна кампания
◦ предоставяне на информация на целевите групи, посредством:
▪ медиите
▪ неправителствени организации
▪ лидери на групи
▪ Интернет
◦ осигуряване на конкретна консултантска и логистична подкрепа за граждани и лечебни заведения, чиито права са нарушени.
• Обучение на ключови представители на
◦ медиите
◦ лекари
◦ юристи
◦ пациентски организации.
• Посредничество между граждани, лечебни заведения и администрация.
• Децентрализация, чрез изграждане на регионални групи и общности, трайно ангажирани с правата в здравеопазването.
• Публичност и прозрачност на изпълнението на проекта.
• Регистрация на случаите на нарушени права.
◦ Изграждане на Интернет сайт с информация за правата, нормативната уредба и начините за защита, отговори на най-често задаваните въпроси.
• Изготвяне на задание, подготовка, печат и разпространение сред пациентите в лечебните заведения на 4 вида листовки с най-важните права в здравеопазването.
• Организиране на дискусии и обучение на ключови фигури по проблемите на правата в здравеопазването в областните градове на страната
◦ представяне на проекта
◦ разпространение на листовките.
◦ Провеждане на анкети сред населението за очертаване на най-проблемните области в сферата на пациентските права.
◦ Привличане на местни лица за участие в изпълнението на проекта и създаване на групи и структури за осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати.
◦ Провеждане на анонимна анкета сред участниците в дискусиите и обучението за степента на удовлетвореност.
• Рекламна кампания
◦ Стартова пресконференция и обявяване на целите на целите и продължителността на проекта.
◦ Изработване на транспарант и плакати за нуждите на информационната кампания.
◦ Публикуване на рекламни съобщения в електронни и печатни медии, осигуряване на интервюта на ключови експерти за същността и ползата от проекта, начините за връзка и съучастие на доброволци в изпълнението му.
◦ Провеждане на периодични пресконференции и предоставяне на информация за изпълнението на проекта и за проблемите, свързани с правата в здравеопазването.
◦ Заключителна пресконференция и предоставяне на резултатите от изпълнението на проекта.
Проектът е изпълнен от Центъра за защита на правата в здравеопазването в партньорство със Сдружение за развитие на българското здравеопазване и Федерация Български пациентски форум.
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

Подобни статии