Речник

Речник

А
Агранулоцитоза - тежка недостатъчност на бели кръвни клетки , най-често неутрофили
Аденокарцином- най-често срещания тип рак на белия дроб; произлиза от жлезите на белия дроб, в частност- от клетките, продуциращи белодробния мукос (слуз)

Адювантно лечение – допълнително лечение, което се прилага след основното, за да намали риска от рецидив; обикновено става въпрос за лъчетерапия и/или системна терапия след операция
Адренална инсуфициенция – състояние, при което надбъбречните жлези не произвеждат достатъчно хормони Обикновено се отнася за химио- или лъчетерапия, която се прилага след хирургия.
Азбест – натурален строителен материал, използван миналия век в строенето на сгради. Днес е забранен в Европа, тъй като има доказано канцерогенно действие.
Активно медицинско изделие Медицинско изделие, чието функциониране зависи от източник на електрическа или друга енергия, различна от енергията, генерирана в човешкото тяло, или от земното притегляне.
Активно имплантируемо медицинско изделие Активно медицинско изделие, което е предназначено да бъде частично или изцяло имплантирано чрез хирургическа или чрез медицинска интервенция в човешкото тяло или чрез медицинска интервенция в естествените отверстия на човешкото тяло и да остане в тялото след интервенцията.
Алопеция – загуба на окосмяването по главата (оплешивяване)
Алвеоли - малки въздушни сакове, разположени в белия дроб, чиято функция е да пропускат кислород към кръвообращението и да отделят въглероден диоксид към атмосферата.
Анемия - Състояние, характеризиращо се с недостиг на червени кръвни клетки или хемоглобин (протеин в червените кръвни клетки, който пренася кислород в цялото тяло).
Андроген – хормон, който участва в развититето и подържането на мъжките полови черти
Анорексия - Липса или загуба на апетит.
Антиангиогенезна терапия - терапия, която повлиява формирането на нови кръвоносни съдове ( ангиогенеза), които играят основна роля в изхранването и разпространяването на тумора.
Антрациклин –група лекарства, използвани в химиотерапията , които включват doxorubicin и epirubicin
Артралгия - Болка в ставата (ите).
Арсен – радиоактивно вещество, използвано в някои промишлености, асоциирано с рака на белия дроб
Ароматазен инхибитор – вид лекарства, използвани в ендокринната терапия, които блокират синтеза на естроген
Артралгия – болка в ставите
Аксиларни лимфни възли – лимфни възли в подмишницата
Апарат за охлаждане на скалпа- машина,която охлажда скалпа преди, по време и след химиотерапия, като свива космените фоликули и дава възможност за напълно или частично запазване на косата.
Астения - Чувство на слабост или липса на енергия.
ALK (анапластична лимфомна киназа) – протеин, намиращ се по повърхността на някои ракови клетки.

 

Б
Бифосфонати - лекарства, които превентират или забавят остеопорозата, както и фрактури от метастази; използва се в адювантните терапии
Биомаркери – биологични молекули намиращи се в тъкани, кръв или други телесни течности, които са знак за състоянието на рака или описват поведението на болестта.
Биопсия - медицинска манипулация, при която се вземат клетки или тъкан за изследване с микроскоп.
Биполярно разстройство - nаричано още циклофрения и маниакално-депресивна психоза. Пациентите често преминават от фаза на депресия към хиперактивност. Много малка част от тези пациенти биха упражнили агресия и насилие, дори когато не провеждат системно лечение. По-често, в депресивната фаза на заболяването се регистрира посегателство върху собствения живот.
Биомаркери Биологични молекули намиращи се в тъкани, кръв или други телесни течности, които са знак за състоянието на рака или описват поведението на болестта.
Болестност - bолестността е съвкупност от всички съществуващи сред населението заболявания, новорегистриранте и съществуващи в даден момент или за даден период от време.
Брадикардия – патологично понижена сърдечна честота
Брахитерапия – метод на лъчетерапия, при който радиоактивни източници се поставят директно във или до тъканите, които трябва да се облъчват. Различни техники и инструменти се използват, за да поставят и премахнат по безопасен и прецизен начин източника (източниците) от тялото. Ако ви е предписана брахитерапия, специфичната техника, препоръчана от лъчетерапевт, ще зависи от частта от тялото, която трябва да се лекува.
Бронхи – десният и левият бронх са двата основни въздухоносни пътя, които отвеждат въздуха към белия дроб.
Бронхиоли– бронхите се разделят в белия дроб на по-малки структури, наречени бронхиоли. Последните завършват в алвеолите.
Бронхоспазъм – Стягане на мускулите , които покриват въздухоносните пътища
Бронхоскоп- тънък фибро-оптичен кабел, който се поставя във въздухоносните пътища.
Бронхоскопия – клинично изследване, при което се използва бнонхоскоп за оглеждане на въздухоносните пътища.
BID – лъчетерапия два пъти дневно.
BRCA - Ген, който нормално контролира растежа на тумора, но когато е мутирал има обратен ефект.

 

В
Васкуларен ендотелен растежен фактор (VEGF) – протеин, синтезиран от клетките, който участва във формирането на нови кръвоносни съдове
Високодозова брахитерапия – използва радиоактивни източници, които предоставят по-голяма радиационна доза в минута. Процедурата по имплантирането може да бъде направена бързо и в амбулаторни условия.
Външна лъчетерапия – лъчетерапия, която се осъществява извън тялото. Не сте радиоактивни, когато ви се прилага такава лъчетерапия.
Вътрешна лъчетерапия – лъчетерапия, при която радиоактивният източник се слага вътре в тялото. Нарича се и брахитерапия.

 

Г
Гастроинтестинална система - Система от органи, отговорни за внасянето и изнасянето на храна от тялото, за използването на храната от организма - включва хранопровод, стомах и черва.
Гени - Гените са части от ДНК, отговорни за направата на вещества, от които тялото ви се нуждае, за да функционира.
Генерично лекарство - "Генеричен лекарствен продукт" е лекарствен продукт, който има един и същ качествен и количествен състав по отношение на активните вещества и същата лекарствена форма като референтния лекарствен продукт, и биоеквивалентността му с референтния лекарствен продукт е доказана с подходящи изпитвания за бионаличност. Различните перорални лекарствени форми с незабавно освобождаване се смятат за една и съща лекарствена форма. Различните соли, естери, етери, изомери, смеси от изомери, комплекси или деривати на активно вещество се смятат за същото активно вещество, освен ако те се различават значително по своята безопасност и/или ефикасност.
Гинекология - Клон на медицината, който се занимава с функциите, специфични за жените и момичетата, особено тези засягащи репродуктивната система.
Гигантоклетъчен карцином – подвид на недребноклетъчния рак на белия дроб , който под микроскоп не прилича на сквамозноклетъчния карцином и аденокарцинома.
Гонадотропин релийзинг хормон аналози - лечение, което спира продукцията на полови хормони от тестисите и яйчниците. При жените яйчниците спират да образуват естроген и прогестерон

 

Д
ДНК - Деоксирибозна нуклеинова киселина, която носи генетична информация в клетките на тялото ви.
Двойна химиотерапия - Комбинация от два различни вида химиотерапия едновременно.
Депресия в послеродовия период - Често усложнение след раждане. Изразява се с негативни нагласи към новороденото, невъзможност за справяне с нуждите на детето, чувство за вина, умора, безсъние, загуба на апетит. Често емоциите и поведението са болестно променени, объркани и несинхронни с естествените майчини нагласи. Без лечение болната жена може да извърши (опит за) самоубийство или агресия срещу детето.
Детска смътност - Неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 0 до 28-ия ден на 1000 живородени.
Дефицит на вниманието и хиперактивност - Най-честото психично разстройство в детска възраст, характеризиращо се със затруднена концентрация, лесна отвлекаемост, двигателна и говорна оживеност и импулсивни действия.
Диспансеризация "Диспансеризация" е метод за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с определени заболявания.
Диафрагма - мускул, който разделя гръдния кош от коремната кухина. Тя се съкращава и отпуска в различните фази на дишането.
Дизартрия - Трудна или неясна формулировка на речта (напр. Неясно, носално звучащ, дрезгав или прекалено силен или тих).
Дисгезия – промяна във вкусовите усещания.
Диспепсия - Медицинският термин за храносмилане.
Диспнея – Задух.
Дисфагия – трудност при преглъщане
Дозиметрист – член на екипа в отделението по лъчетерапия, който помага на лъчетерапевта да изчисли точната доза облъчване за лечението.
Дозозависима лъчетерапия – прилага се висока доза радиация на всяко посещение и времето на лечение е по-кратко, сравнено с конвенционалната лъчетерапия.
Дуктус – каналчета, които транспортират млякото до зърното на гърдата

 

Е
Едем – оток, предизвикан от натрупването на течности в даден участък или тъкан.
Еднофотонна емисионна компютърна томография (ЕЕКТ) – нуклеарен метод за образна диагностика, подобен на ПЕТ, който разглежда биохимичните функции на тялото.
Езофагит – възпаление на хранопровода.
Екстравазация – изливането на антираковото лекарство извън вената и попадането му в околните тъкани.
Ендометриоид - Подтип епителен рак на яйчниците.
Ендокринна терапия – вид антиракова терапия, която намалява снабдяването на хормони към хормончувствителния тумор.
Ендокринна резистентност – когато туморът спре да отговаря на ендокринна терапия.
Епистаксис – кървене от носа
Естроген – хормон, участващ в изграждането и подържането на женските полови белези.
Естрогенен рецептор – клетки, които имат рецептори, към които се свързва естрогена.
Ехография – образен метод, използващ ултразвукови вълни за изобразяване на органи
EGFR – протеин, участващ в растежа и деленето на клетките. Намира се на повърхността на клетките.

 

З
Заболеваемост - Всички новопоявили се случаи на заболявания или заболели лица през определен период от време сред населението. Изчислява се на 1000 души население
Задължително здравно осигуряване - Задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Здраве - Състояние на пълно физическо,психическо и социално благополучие(СЗО)
Здравеопазване - Националната система за здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, здравните заведения по този закон и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето.
Здравно осигуряване - Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.
Злокачествен - Злокачествено означава рак. Злокачествените клетки могат да нахлуят в близки тъкани и да се разпространят в други части на тялото.

 

И
Инвазивен – рак, който се е разпространил извън дуктуса или лобулите
Информирано съгласие "Информирано съгласие" е съгласие, предоставено доброволно след запознаване с определена информация.
Имунохистохимия – лабораторен метод, използващ антитела за откриване на различни маркери в тъкани
Интравенозно - Прилага се във вена.
Интраоперативна лъчетерапия – единичен курс на облъчване, който се извършва в операционната зала, по време на хирургическа интервенция.
Йонизираща радиация – всеки тип частица или електромагнитно поле, което носи достатъчно енергия, йонизира или премахва електрон от атом.
Ипсилатерално – от същата страна на тялото
In situ хибридизация – лабораторен метод за откриване на специфични гени в тъкани

 

К
Клинично проучване - проучване, което сравнява един вид лечение с друг вид.
Коморбидност – допълнителни заболявания, които се проявяват заедно с основното
Компютърна томография – това е безболезнено диагностично изследване, което позволява на радиолозите (специалисти по образна диагностика) да разглеждат някои зони на тялото, които не могат да бъдат наблюдавани с обикновени рентгенови снимки. Този метод на образна диагностика създава поредица от снимки, които се реконструират с помощта на компютър в последователни срезове.
Контрацептиви - Интервенция за предотвратяване на бременност, включително противозачатъчни таблетки.
Конюктивит– възпаление на конюктивата (мембраната, обхващаща окото).
Конвенционална лъчетерапия – лъчетерапия, при която се дава фракция от общата доза в продължение на няколко сесии.
Космен фоликул – малък сак, разположен в кожата, от който пониква косъма
Костен мозък- пихтиесто вещество, което може да бъде намерено в някои кости (примерно тазови). Съдържа клетки, предшественици на клетките на кръвта. От костния мозък се развиват нови клетки на кръвта, които постъпват в кръвообращението.
Кръвоносни съдове - структури, през които преминава кръвта, към тях принадлежат вени, артерии и капиляри.
KI67 – протеин, намиращ се в клетките, които се делят, но не и когато почиват

 

Л
Левкопения – намаляване броя на левкоцитите (вид бели кръвни клетки) в кръвта, което поставя индивидите във високо рискова група, която е податлива на инфекции
Лекарство Лекарствен продукт в хуманната медицина е:
всяко вещество или комбинация от вещества, представени като притежаващи свойства за лечение или профилактика на заболявания при хора, или
всяко вещество или комбинация от вещества, които могат да бъдат използвани или прилагани на хора с цел:
- възстановяване, коригиране или промяна на физиологични функции чрез фармакологично, имунологично или метаболитно действие, или
- поставяне на медицинска диагноза.
Леталитет - Леталитет е показател, който се определя чрез съотношението на броя на умрелите на сто болни лица.
Лимфа – течност, която циркулира в лимфната система; съдържа бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите
Лимфни възли - малки компактни структури , част от лимфната система. Изпълняват функцията на филтър, като улавят ракови клетки или бактерии.
Лимфна система – система от тъкани и органи , които помагат на тялото да елиминира токсини, остатъчни субстанции и други нежелани вещества.
Лимфопения – абнормално понижени лимфни клетки в кръвта
Лимфедем – оток, предизвикан от натрупване на лимфна течност. Това може да е резултат от нараняване на лимфната система от лъчетерапия или хирургия
Линеен ускорител – машина, която създава високоенергийна радиация за лечение на ракови заболявания.
Лобектомия – операция, при която се отстранява лоб от белия дроб (десния бял дроб има 3 лоба, а левия- 2 лоба)
Лоб – част от орган, който се разделя структурно от другите части на същия орган
Локална анестезия - лекарства, които причиняват загуба на болка и усет в мястото, където са приложени.
Лобули – жлезите, които синтезират млякото в гърдата
Лъчетерапевт – лекар, специалист по лъчетерапия.
Лъчетерапия – медицинска специалност, която използва високоенергийни рентгенови лъчи или частици за унищожаване на ракови клетки.

 

М
Мамография – рентгеново изследване на гърдите, което може да улови ранен рак
Мастектомия – операция, която включва премахването на цялата гърда
Медицинска помощ - "Медицинска помощ" представлява система от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти.
Менопауза - Менопаузата е, когато една жена спира да има месечни цикли и вече не е в състояние да забременее.
Менструация - Това е известно още като месечен цикъл и е редовно освобождаване на кръв и тъкан от вътрешната обвивка на матката през влагалището.
Механистичен тагет нa rapamycin (mTOR) - протеин, участващ в клетъчното делене и оцеляване , който може да бъде по-активен в някои видове ракови клетки отколкото при нормалните
Метастази - Ракови клетки, които произхождат от първичен тумор / растеж в друга част на тялото.
Миалгия – болки в мускулите
Модулирана по интензитет лъчетерапия (МИЛТ) – курс на облъчване, при който може да се регулира дозата на всеки лъч и по този начин високи дози радиация да се насочват там, където са най-необходими и да се сведе до минимум облъчването към съседните здрави тъкани.
Моноклонално антитяло – Протеини, които разпознават и се прикрепят към специфични чати на клетки, захари, протеини и други вещества. Действат по различен начин, в зависимост към какво се прикрепят.
Мукозит - Възпаление или язва на стомашно-чревната мембрана.
Мутация – константна промяна в ДНК, последователността на която изгражда ген. След мутацията гена се различава от гените на други индивиди.
Муцинозен - Подтип епителен рак на яйчниците.

 

Н
Надбъбречни жлези – ендокринни жлези, разположени над бъбреците, продуциращи хормони като адреналин, кортикостероиди и др.
Неутрофил – вид бяла кръвна клетка, която играе важна роля в борбата с инфекциите
Неоадювантно лечение - лечение, което се прилага първо, за да намали размерите на тумора преди основното лечение (обикновено хирургия). Примерите включват химиотерапия , лъчетерапия и хормонална терапия
Неутропения – абнормално ниски нива на неутрофилите в кръвта ,което повишава риска от инфекции
Неинвазивен – рак, който не се разпространил в здрава тъкан
Нискодозова брахитерапия – използва радиоактивни източници, които предоставят малка радиационна доза в минута. Процедурата по имплантиране може да отнеме до няколко дни и това налага пациентът да остане в болница.

 

О
Обезитет – абнормално или ексцесивно затлъстяване
Обща анестезия – медикаменти, които предизвикват възвратима загуба на съзнание.
Онкология – клон от медицината, който се занимава с лечението на злокачествени туморни образувания.
Органосъхраняваща операция – операция, при която се остранява тумора и околна тъкан, като се цели да се запази максимално много от гърдата.
Орхиектомия – операция, която премахва двата тестиса
Остеонекроза – умиране на костна тъкан
Остеопороза - заболяване, характеризиращо се с намаляване на плътността на костите, което води до слабост и висок риск от фрактури.

 

П
Панцитопения – ниско ниво на бели, червени кръвни клетки и на тромбоцитите в кръвта
Парастезии – мравучкане , което се среща най-често по крайниците
Пациент - "Пациент" е физическо лице, което търси да получи или получава здравно обслужване.
Перикард – мембрана ,която обгръща сърцето
Периферна невропатия – увреждане на нервите по крайниците. Симптомите могат да бъдат болка, мравучкане или липса на усет.
Платина – метал, който е важен компонент в някои лекарства
Пневмонит – възпаление на белите дробове
Пневмоектомия – хирургично отстраняване на единия бял дроб
Поддържаща терапия – Лечение провеждащо се след първоначалните цикли химиотерапия (първа, втора линия) с цел заболяването да остане под контрол.
Позитрон емисионна томография – диагностично изследване, което разглежда метаболитната активност на организма и предоставя важна информация за тъканите на тялото.
Поли АДФ-рибозна полимераза (PARP) – ензим, имащ в много функции, една от които е поправянето на ДНК
Прогестерон – хормон, който играе важна роля при менструалния цикъл и забременяването
Прогестеронов рецептор - протеинов рецептор, който свързва прогестерон
Протонна терапия – радиационен лъч без изходна доза, който може да бъде насочван и спиран при болната тъкан, без да засяга съседната здрава тъкан.
Протеинурия - отделяне на белтък с урината в голямо количество
Пруритус – сърбеж
Първа линия лечение - Първоначалното лечение, дадено на пациента.

 

Р
Ринит - възпаление на вътрешната част на носа
Ръка Крак Синдром - Състояние, характеризиращо се с болка, подуване, изтръпване, или зачервяване на ръцете и/или краката. Понякога се проявява като страничен ефект на някои противоракови лекарства.
Рядко заболяване "Рядко заболяване" е заболяване, което е с разпространение не повече от 5 на 10 000 души от населението на Европейския съюз.

С
Салпингоорфоектомия - хирургично премахване на яйчниците и фалопиевите тръби
Светло клетъчен рак - Подтип епителен рак на яйчниците.
Синдром на Кушинг – състояние, при което има високи нива на кортизол (хормон, секретиран от надбъбрека). Симптомите включват закръглено лице, слаби крака и ръце, тежка умора и мускулна слабост, високо кръвно налягане, висока кръвна захар, розови или лилави петна по кожата и затлъстяване.
Системно лечение – лекарства, които се разпределят в цялото тяло, независимо от това къде се намира тумора. Това включва таргетна, химио и хормонотерапия.
Скрининг - "Скрининг" е целево профилактично изследване, извършено по определена програма за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред група от индивиди.
Смъртност на населението - Коефициентът за смъртност показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население.
Степен на диференциация – класификация на туморите, която сравнява приликата на раковата клетка с нормалната. Съществуват три степени. Колкото е по-ниска степента на диференцираност, толкова по-агресивен е тумора и обратно
Стереотактична лъчетерапия – използва същия подход като стереотактичната радиохирургия, но с различно приспособление за обездвижване, като дозата на облъчване се подава в продължение на много дни.
Стереотактична радиохирургия – единичен курс на високодозово облъчване, който се използва при някои интракраниални тумори. Многобройни тънки лъчи се концентрират върху целевата тъкан. Пациентът се обездвижва със специална конструкция, прави се компютърна томография, създава се план за лечение и се провежда в същия ден.
Стент – малка тръба, която държи кръвоносните съдове или въздухоносните пътища отворени.
Стоматит – възпаление на лигавицата на устната кухина
Субкутално – подкожно

 

Т
Таргетна терапия – нов вид лекарства, които действат като блокират сигнални пътища в клетката, които участват в снабдяването на раковите клетки с кислород и нутриенти.
Течна биопсия – изследване, което засича субстрати, произведени от тумор в кръвта или други телесни течности.
Терапия с имплантиране на радиоактивни зърна – източник, който се имплантира в тялото ви в зоната, която трябва да бъде лекувана. Имплантът може да е временен, като през това време вие ще сте радиоактивни, или може да е постоянен и с течение на времето неговата радиоактивност да се изчерпа. Тази терапия се нарича още вътрешна лъчетерапия или брахитерапия.
Терминално болни пациенти Лица с прогресиращи и неизлечими заболявания, при които прилагането на лечение не променя неблагоприятната медицинска прогноза по отношение продължителността на живота.
Тромбоцити - малки кръвни клетки, които формират съсиреци
Тромбоцитопения – намален брой на малките кръвни клетки, участващи в кръвосъсирването.
Тромбоза – формиране на съсирек в кръвоносния съд, който пречи на оттичането на кръвта.
Трансплантация Трансплантацията е съвкупност от медицински и други дейности, свързани с вземане на органи, тъкани и клетки от човешки или животински труп или от живо лице и присаждането им на друго лице с лечебна цел.
Тревожни разстройства Голяма група психични разстройства, характеризиращи се с епизодично или хронично безповодно безпокойство, пристъпи на страх и паника, със или без връзка с обичайни активности.
Включват: Паническо разстройство, Социално тревожно разстройство, Обсесивно-компулсивно разстройство, Генерализирано тревожно разстройство и Посттравматично стресово разстройство.
Тумор- бучка , подутина, състояща се от абнормално нарастване на клетки. Те могат да бъдат доброкачествени (не са ракови) или злокачествени (ракови).

 

Ф
Фактори на жизнената среда - "Факторите на жизнената среда" са: води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух.
Фалопииеви тръби - Чифт тръби, по които се движат яйцеклетките от яйчниците от матката на жените.
Фарингит – възпаление на гълтача.
Фракциониран – разделен на части. Тъй като ефектът от лъчетерапията се получава с натрупване, лъчетерапията се разделя на малки дози, за да се защитят здравите клетки и да се даде възможност на нормалните тъкани и клетки, засегнати от лечението, да се възстановят.

 

Х
Химиотерапия - Вид лечение на рак, използващо лекарства, които убиват раковите клетки, като ги увреждат, така че да не могат размножават и разпространяват.
Хиперхолестеролемия –повишени нива на холестероля в кръвта
Хипергликемия – покачване на нивата на глюкоза в кръвта
Хистологичен субтип – Типизиране на рак въз основа на вида тъкан.
Хипертония - Високо кръвно налягане.
Химиорадиотерапия - химио – и лъчетерапия, прилагани заедно
Хиперкалциемия – повишени нива на калций в кръвта
Хиперкалиемия – повишени нива на калий в кръвта
Хипокалциемия - понижени нива на калций в кръвта
Хипокалиемия – понижени нива на калий в кръвта
Хранителни разстройства (анорексия и булимия) Натраплив страх от напълняване и нереални (болестни) представа и самооценка за външния вид, отказ да се признае за проблем тревожно ниското тегло. Психично заболяване с особено висока смъртност (10-20%) в резултат на тежки увреждания на телесните органи и системи, причинени от системното гладуване и предизвикано повръщане.
Хронична обструктивна белодробна болест - вид белодробно заболяване, характеризиращо се с дългосрочно затруднено преминаване на въздуха. Симптомите включват задух и кашлица.
HER2 – протеин, който участва в растежа на клетките, който се намира в някои ракови клетки, включително и при рака на гърдата

 

Ц
Циклин - зависими кинази 4/6 (CDK4/6 ) – ензими контролиращи деленето и растежа на клетките
Цитокини - това са малки клетъчни сигнални белтъчни молекули, които се отделят от множество клетки, широко използвани в междуклетъчната комуникация.
CA 125 - Вещество, което може да бъде намерено във високи количества в кръв на пациенти с определени видове рак, включително рак на яйчниците.

 

Ш
Шизофрения - Сериозно, хронично, но контролируемо с лекарства заболяване на мозъка, от което боледува около 1% от населението на света. Началото най-често е в млада възраст (18 – 25год.). Пациентите могат да чуват гласове с различни послания и „команди”, да виждат несъществуващи образи и картини, да имат неподредени и странни по съдържание мисли, и да загубят връзка с реалността (психоза). При нелекуване на заболяването малка част от болните могат да проявят агресия. Само 4% от всички агресивни действия са осъществени от хора с психични заболявания! Системно прилаганото и контролирано лечение овладява болестните прояви и спомага за възстановяване на трудоспособността и ресоциализацията на болните с шизофрения. Шизофрения не означава раздвояване на личността.

 

Я
Ядено-магнитен резонанс (ЯМР Сканиране) - Вид образно изследване, при което се използват силни магнитни полета и радио вълни, за да се получат детайлни изображения на вътрешността на тялото.

Подобни статии