Вторник, Юли 07, 2020

ГрозевПлочевОт Българският лекарски съюз са изпратили заявление за изплащане на дължими суми към изпълнителите на медицинска помощ до проф. Камен Плочев – управител на НЗОК. С него се сезира Здравната каса, едновременно с процедурата по подготовка на проект за бюджет на НЗОК за 2018 г., да направят анализ на неразплатените към изпълнителите на медицинска помощ суми за периода от 2015 г. до настоящия момент и оперативно да организират заплащането им. От БЛС настояват да се вземе предвид, основавайки се на фактическата обстановка, че до голяма степен заплахата за закриване на държавни и общински болници е провокирана от неизпълнението на ангажиментите на финансиращата институция НЗОК.

Заплащането на дължимите суми е нормативно дължимо и от БЛС предлагат да бъде организирано по следния ред:
1. Въз основа на разпоредбата на § 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., според която „преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК”.
2. Чрез процедура по актуализация на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

От съсловната организация пишат, че задълженията на НЗОК към изпълнителите на болнична медицинска помощ са както следва:
1. Сумата 51 187 хил. лв. е равна на размера на извършената и отчетена болнична медицинска помощ през 2015 г., която декларирате в Отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г., че остава неразплатена, тъй като се явява над първоначалните прогнозни стойности.
2. Сумата 18 770 711 лв. в болничната медицинска помощ и 406 770 лева за медицински изделия за покриване на неразплатената стойност за извършена дейност, поради надвишаване на първично заложените параметри на прогнозната финансова рамка до 30 април 2017 г. Напомняме, че с т. 1 от свое решение № РД-НС-04-18/27.01.2017 г. Надзорният съвет на НЗОК прие актуализация на месечното разпределение на бюджета на НЗОК до 30 април 2017 г., утвърдено с решение № РД-НС-04- 6/11.01.2017 г. Целта бе да бъде обезпечено заплащането на дейности в болнична медицинска помощ в размер на 18 770 711 лева, както и 406 770 лева за медицински изделия.
3. Сумата от 39 989 562 лв. в болничната медицинска помощ и 1 918 321 лв. за медицински изделия за покриване на неразплатената стойност за извършена дейност, поради надвишаване на първично заложените параметри на прогнозната финансова рамка от април 2017 г. до настоящия момент. Същата е изчислена на основата на вътрешната счетоводно-оперативна информация на НЗОК, която ни е предоставена официално, и представлява неразплатената стойност за извършена дейност, поради надвишаване на първично заложените параметри на прогнозната финансова рамка.

От БЛС обръщат внимание, че гарантираното от Конституцията право на гражданите на здравно осигуряване, осигуряващо достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон, е конкретизирано по обем и общ финансов източник в ЗЗО. Задължително осигурените имат право на пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Това право е и основен принцип на здравното осигуряване. Изхождайки от това, когато е налице консумирана от здравноосигуреното лице медицинска грижа, включена в гарантирания от бюджета на НЗОК пакет, то тя следва да е за сметка на бюджета на институцията. Не е законосъобразно, нито стопански оправдано оказаното лечение да остане за сметка на изпълнителя на болнична медицинска помощ. Характерът на правоотношението между изпълнителя и НЗОК е на договор за изработка. Недвусмислено доказателство в тази насока са и утвърдените за съответната година образци на съдържанието му. В предмета на договора е конкретизирано задължението на изпълнителя срещу заплащане да оказва медицинска помощ на определени по категория, но неограничени по брой субекти по клинични пътеки, респективно - високоспециализирани медицински дейности; клинични процедури; процедури. Неизпълнението на ангажимента на НЗОК да заплати в пълен обем оказаната медицинска дейност е неизпълнение на договорено задължение, водещо след себе си последствията по чл. 79, чл. 82 и чл. 86 от ЗЗД, а в условията на евентуалност би се явило неоснователно обогатяване.

От БЛС призовават за заплащане на дължимите суми със средства от преизпълнението на заложената финансова рамка на постъпленията или въз основата на изработване на Законопроект за изменение и допълнение на закона за бюджета на НЗОК за 2017 г., вземане на становище от министъра на здравеопазването и одобрение от Надзорния съвет на НЗОК и внасянето му в Министерски съвет.

В заключение от лекарския съюз уведомяват, че при бездействие ще искат съдът да осъди с решението си административния орган да изпълни правомощието си и в тази връзка предупреждават проф. Плочев, че носи и лична отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, проявили се вследствие на виновно неизпълнение на конкретните му правомощия.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up