Понеделник, Юли 13, 2020

Единственото лечебно заведение на територията на община Белоградчик – МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД е пред закриване.

„От пет години болницата няма законен управител, като дори вече е с над 1 милион лева „вътре“, благодарение на управителите, които работеха в нея и ако продължава така, има опасност от затваряне“, коментира Радослав Живков, общински съветник от Реформаторски блок пред Право&Здраве.

От думите на Живков става ясно, че от години цари безхаберие и неглижиране на проблемите в Белоградчишката болница, които днес вече довеждат лечебното заведение до неизбежното закриване и лишаването на гражданите на територията на няколко общини от здравни грижи.

„Вместо да се борят да задържат докторите, те водеха дела срещу една от бившите управителки на болницата, която беше анестезиолог. След като тя напусна хирургиите бяха закрити“, заяви Живков.

След напускането на въпросната управителка, на нейно място не идва друг анестезиолог, който да поеме работата. Така болницата остава без специалист, а една операция, например херния, струва около 8 хил. лв. и по този начин лечебното заведение се лишава от тези средства, разказва още той.

Историята започва в началото на 2013 г., с кратко прекъсване от 3 месеца. Заведението се ръководи от управители, заемащи длъжността без задължителното законово условие за провеждане на конкурс за избор на такъв.

Чл. 63 от Закона за лечебните заведения гласи следното:

„Управителите, съответно изпълнителните директори, на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, диагностично-консултативни центрове – еднолични търговски дружества, и лечебни заведения по чл. 10 – еднолични търговски дружества се определят от собственика след конкурс за срок от три години. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

След изтичане на тригодишния срок договорът за управление или контрол може да бъде подновен за нов тригодишен срок.“

Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването, задължава компетентните органи-собственици на капитала на лечебните заведения-търговски дружества, да сключат договор за управление на дружеството за срок не повече от 90 дни, до провеждането на конкурс за заемане на длъжността.

По отношение на управлението на МБАЛ „Проф. д-р Георги Златаров“ ЕООД законодателството за последен път е било спазено на 26 октомври 2012 г., когато без конкурс, в условията на хипотезата на параграф 1 от Наредба №9 на МЗ, в Търговския регистър, като управител на заведението, е вписана Виолета Дочкова. При спазването на императивната разпоредба за 90-дневен срок, нейната законоустановена управленска дейност приключва на 26 януари 2013 г.


upraviteli bolnica

От 5 юли 2017 г. до момента болницата се управлява от прокурист. Икономическата функция на прокуриста е да оздрави дадено търговско предприятие или да вземе мерки за спешното опазване на имуществото му, до избора на пълноправен законен представител на юридическото лице. Прокуристът е временен управител на чуждо имущество и има ограничени правомощия по отношение на упралението в сравнение с управителя. Съществува натрупана практика у нас по назначаване на прокурист на общински лечебни заведения, но това е временна мярка, която се прилага за периоди, в които тече конкурс за директор на лечебно заведение.

В настоящия случай с Белоградчишката болница, учредената прокура продължава над две години, без никакви индикации, че ще приключи, т.е. че ще бъде проведен конкурс за управител.

За разлика от останалите търговски дружества, лечебните заведения се ръководят от разпоредбите на специалното законодателство, което в определени случаи дерогира общите разпоредби на Търговския закон. Тъй като правото на здраве е въздигнато в конституционен принцип и е абсолютно ненакърнимо и неотчуждаемо, то се подчинява на различна регламентация, целяща пълната му юридическа защита. Неслучайно режимът за функционирането на лечебните заведения е по-строг от общия режим, въведен от Търговския закон. Безспорно, нормите, регулиращи управлението на лечебните заведения, са предимно императивни, поради естеството на защитаваните блага.

Очевидно обаче кметът на Община Белоградчик в продължение на повече от 6 години проявява престъпна небрежност, пренебрегвайки най-важното от всичките си задължения – това, да защитава интересите на гражданите, а в случая и да посегне на фундаменталното им право на достъп до здравни услуги.

Непровеждането на конкурс е грубо законово нарушение и е предпоставка за не добро ниво на работа на назначения управител. Това поставя под съмнение и самото му назначаване, поради липса на обективни и ясни критерии по подбора на кандидата. Липсва и управленска концепция – стратегически документ, защитен и аргументиран пред конкурсна комисия, която служи за отправна точка във вземането на важни управленски решения в периода на 3-годишния мандат.

Нелегитимното управление на лечебните заведения допълнително влошава нивото на предоставените здравни услуги и помощ на пациентите, което допринася за ниското доверие на гражданите в системата на здравеопазването.

От Право&Здраве припомняме, че на 9 август (петък) ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет в гр. Белоградчик за опит преустановяване на порочната 6-годишна практика, в която единственото лечебно заведение в този труднодостъпен и беден район, доведен умишлено до невъзможността да изпълнява единствената си функция – да осигури адекватни, качествени и навременни здравни грижи за пациентите от региона, а легитимният избор на управител е ключов за спасяването на болницата.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up