Петък, Юли 03, 2020
Рекет по лекарски?

 В Контролната комисия към Български лекарски съюз (БЛС) са постъпили множество жалби за събиране на наказателни такси в различни размери от лекари, които не са си платили навреме членския внос. – казва д-р Георги Тодоров член на комисията – според него такива такси не могат да се събират фриволно. Според закона- също.
Съществуването на БЛС е уредено в Закона за съсловните организации (ЗСОЛЛДМ), същият закон урежда структурата и начинът му на работа. Членството в съсловната организация е задължително и лекар, който не е член на БЛС не може да практикува. В чл. 36 от ЗСОЛЛДМ са уредени задълженията на членовете на БЛ , едно от които е да спазват Устава на съсловната организация.

Уставът от своя страна се приема на Събор, на който присъстват делегати на всички районни колегии. Това най-малко гарантира липса на фриволности. Във въпросния устав е записано, че една от причините лекар да бъде заличен от регистъра и съответно лишен от правото да практикува, е неплащане на членски внос повече от шест месеца, като затова трябва да бъде уведомен 14 дни предварително, с писмо с обратна разписка и информация на сайта съответната колегия. Повторното вписване става:
„Чл. 42 а. (1) Заличените от регистъра възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.“ И Толкова.
Оказва се обаче, че БЛС въпреки съществуването на закон и устав е въвел и Правилник за организация и работа на Националния регистър на БЛС. В него е записано, че :
„25. При повторно вписване в регистъра на лице, заличено поради условията на т.13 г), освен дължимия членски внос се заплаща и такса от 50лв. за вписването в националния регистър. Половината от тази сума остава за съответната районна колегия.“
Този правилник не е гласуван на Събор и не съответства на устава и на Закона за съсловните организации, където изрично са записани случаите, в които лекарите могат да бъдат санкционирани:
„Лекарите и лекарите по дентална медицина носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения: 1. неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика; 2. неспазване на правилата за добра медицинска практика. Чл. 38. За нарушения по чл. 37 на лекаря, съответно на лекаря по дентална медицина, могат да бъдат налагани следните наказания: 1. порицание; 2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) глоба в размер една до пет минимални работни заплати - за нарушения по чл. 37, т. 1, съответно в размер от пет до десет минимални работни заплати - за нарушения по чл. 37, т. 2; 3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до една година - за нарушения по чл. 37, т. 1, съответно, за срок от 6 месеца до две години - за нарушения по чл. 37, т. 2.“
Макар че никой лекар не е длъжен да спазва този правилник и да заплаща определените по него санкции, (защото според Закона за съсловните организации те са длъжни спазват устава на БЛС, а в него санкции не са предвидени), някои районни колегии изнудват колегите си, като отказват да ги впишат повторно в регистъра без платена наказателна такса и на практика те няма да могат да практикуват, ако не платят.
В наказателният кодекс, този тип практика е описана така : Чл. 282а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Длъжностно лице, което при наличие на предвидените в нормативен акт условия, необходими за издаване на специално разрешение за осъществяване на определена дейност, откаже или забави извън предвидените по закон срокове неговото издаване, се наказва с лишаване от свобода до три години, глоба в размер до петстотин лева и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 7.
Писмото на д-р Георги Тодоров от 19.01.2020г. със заглавие „ БЛС се феодализира“ са дадени примери за няколко колегии, където такси възстановяване на членство многократно надхвърлят незаконните 50лв. Например „Цената“ за гр. София е 150лв, и цяла една минимална заплата (610лв) за гр. Бургас и колегията там.
Последствията от такива своеволни такси са мащабни и не засягат само лекарите. Логиката е проста. Например, ако хипотетично дадена болница, има един реаниматор, който обаче не си е платил чл. внос и е заличен от регистъра – не може да практикува. Отива да си го плати и му казват, че трябва да плати 50, 100, или 500лв. наказателна такса. Опциите са две или ги плаща или болницата остава без реаниматор. Ако остане без реаниматор респективно ще започне да връща пациенти, защото не могат да ги реанимират при нужда, а и да могат Касата няма да плати, защото нямат необходим брой специалисти. Така се оказва, че една незаконна такса, освен че бърка в джоба на лекаря, изнудва и него и лечебното заведение, в което работи, индиректно застрашава живота на пациентите и влошава качеството на здравеопазването.
Освен липса на колегиалност, с тези си действия БЛС поставя под съмнение основните си функции. По презумпция това е организация, която трябва да представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси. БЛС би трябвало да е образец за безкомпромисно спазване на принципи, на закона и правилата за добра практика. И Преди всичко, да не вреди.

Магдалена Василева

Подкрепяте ли решението на Правителството за удължаване на извънредната епидемична ситуация?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up