НАРЪЧНИК ПО МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Доплащане

Потребителска такса:
За всяко посещение при лекар или дентален лекар(зъболекар), здравноосигурените лица заплащат потребителска такса. Потребителската такса е определена с ПМС № 193/2012 г. и ПМС № 312/2013г. и е в размер на 2 лева и 90 стотинки за всяко посещение(преглед) при лекар или лекар по дентална медицина.

При болнично лечение се заплаща потребителска такса в размер на 5 лева и 80 стотинки за всеки ден болничен престой, но за не повече от 10 дни в рамките на една календарна година. Максималната сума, която един пациент заплаща, като потребителска такса при болнично лечение е 58 лева, независимо от броя на дните, за които е бил хоспитализиран.
Това е общото правило, но от него има редица изключения. Мъже и жени, които са пенсионери по възраст и осигурителен стаж, заплащат потребителска такса в размер на 1 лев при посещение на лекар или дентален лекар. Същите, обаче при болнично лечение заплащат потребителската такса в пълен размер - 5.80 лева на ден.

Когато на здравноосигурени лица (ЗОЛ) се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар, от лекаря специалист или от лекаря по дентална медицина, и в лабораторията се взема биологичен материал, се заплаща цена за вземане на биологичен материал (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията). За тези медико-диагностични дейности съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от здравноосигуреното лице.
В случай че ЗОЛ заплаща цена за вземане на биологичен материал, лабораторията не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл.37 от ЗЗО. В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща цена за вземане на биологичен материал, ЗОЛ заплаща таксата по чл.37 от ЗЗО.
От заплащане на цена за вземане на биологичен материал се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.
Съгласно чл.37, ал.4 от Закона за здравното осигуряване, освободени от заплащане на потребителска такса са:
Лица със заболявания, определени по списък към НРД; малолетни, непълнолетни и нера-ботещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната; ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица; задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода; соци-ално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално под-помагане; лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник; медицински специалисти; пациенти със злокачествени новообразувания; бременни и родилки до 45 дни след раждането; здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.
Лекарят, денталният лекар, съответно лечебното заведение е длъжно да издаде финансов документ, удостоверяващ заплащането на потребителска такса.
Заболяванията, за които пациентите се освобождават от потребителска такса се определят с Приложение към националния рамков договор.

Други доплащания
Доплащането при болнично лечение е уредено в „Наредба за осъществяване на право на достъп до медицинска помощ“ /НОПДМД/ - чл. 25, ал. 1.
Пациентът има право да избере лекар/екип. Изборът следва да е изразен в писмена форма в заявлението за избор –чл.25,ал.2 и да е направен преди провеждане на лечението. Изборът се прави за извършване на определена медицинска дейност, ако има повече от един лекар/екип, който може да я предостави. Наредбата забранява избор на лекар/екип за целия престой на болния. Лечебните заведения сами определят цената на избор на лекар/екип, като максималната цена за избор на екип е 900 лева, а за избор на лекар 500 лева.
Наредбата определя също, че пациентът може срещу допълнително заплащане да получи храна от меню по избор, както и подобрени битови условия. Задължително условие за заплащане на такса подобрени битови условия е пациентът да е настанен в самостоятелна стая. Срещу заплащане, пациентът може да получи сестрински пост – медицинска сестра, която да полага персонални грижи за него. Наредбата предвижда и санитарен пост.
НЗОК заплаща всички лекарства, които се прилагат за болнично лечение. Част от тях са включени в цената на Клиничната пътека, а други се заплащат отделно. Не така стоят нещата с медицинските изделия. Голяма част от медицинските изделия, като протези, катетри, ушиватели и много други, не се заплащат от НЗОК или се заплащат само частично. В тези случаи, пациентът заплаща поставените му медицински изделия изцяло или отчасти. За заплатените от него изделия болницата е длъжна да даде финансов документ. пациентът попълва информирано съгласие за източниците на финансиране на неговото лечение, в което се описва какво се заплаща от НЗОК и какво от него.
След изписване от болницата, пациентът има право на до два консултативни прегледа в рамките на 30 дни, които са включени в цената на Клиничната пътека.

Подобни статии