Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Независимо, че Конституцията говори за безплатна медицинска помощ, тя не е такава и то не само защото здравните осигуровки се плащат от гражданите, а заради доплащането, което е законово регламентирано. Нормативната уредба разделя доплащането на две големи групи.

1. Заплащане на медицинска помощ, която не е включена в основния пакет медицински услуги или доплащане за медицинска помощ в лечебни заведения, които нямат договор с НЗОК за съответната медицинска дейност или доплащане от лица с прекъснати здравноосигурителни права.

2. Доплащане за допълнителни услуги, при оказване на медицинска помощ, включена в основния пакет медицинска помощ и оказана в лечебни заведения, които имат договор с НЗОК за същата дейност.

Първата група обхваща случаите, когато се предоставя медицинска помощ, която е извън рамките на договореното с НЗОК.
За медицинска помощ извън обхвата на основния пакет медицински услуги, пациентът заплаща изцяло оказаната му медицинска помощ по цени определени от лечебното заведение.
ЛЗ е свободно да образува цена. Трябва да вземе предвид условията в издаденото разрешение за дейност и изискванията на медицинския стандарт.
Болницата може да предостави медицинска помощ, за която има разрешение за дейност, но няма договор с НЗОК. В този случай, пациентът заплаща по цените, определени от лечебното заведение.
Пациентът заплаща изцяло по цени на лечебното заведение и когато е с прекъснати здравноосигурителни права или изобщо няма такива, независимо дали дейността е в или извън основния пакет.

Втората група обхваща доплащания за допълнителни услуги по време на лечение по договор с НЗОК.
Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ поставя две изисквания за „безплатното” лечение:
-лечението на заболяването е включено в основния пакет.
-на пациента е издадено направление.

След като тези изисквания са спазени:
Пациентът заплаща (ако не е освободен) потребителска такса за всеки ден престой в болницата.

Пациентът заплаща цената на медицински изделия, които не се покриват от НЗОК.

Пациентът заплаща и за подобрени битови условия - самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител;
Наредбата обвързва подобрените битови условия със самостоятелната стая. Следователно, ако пациентът не е настанен в самостоятелна стая, не може да се таксува за подобрени битови условия, независимо колко добри са те. Не е задължително стаята да е с едно легло. Може да са и повече, стига да не са заети и пациентът да е сам в стаята.
Изборът на храна не се включва в подобрените битови условия.

Пациентът заплаща за придружител. Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на дете до 7 години, както и на придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури.
Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на лице с увреждане, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури.

Пациентът заплаща за допълнително обслужване, свързано с престоя в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи - самостоятелен сестрински пост, което по смисъла на наредбата е осигуряване на допълнителни индивидуални грижи по време на престоя на пациент от специалист/специалисти по здравни грижи от професионално направление "медицинска сестра" или "акушерка" от персонала на лечебното заведение, в което се осъществява хоспитализацията, извън осигурените необходими здравни грижи. Цените се определят от лечебното заведение.

Пациентът заплаща за допълнителен помощен персонал – санитар. Цените се определят от лечебното заведение.

Пациентът заплаща за Меню за хранене по избор, съобразено със съответния лечебно-диетичен режим. Цените се определят от лечебното заведение.

Пациентът заплаща за Избор на лекар или екип от медицински специалисти.
По смисъла на наредбата "Екип" е лекарят, извършващ конкретната интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента, заедно с поне един от следните възможни медицински специалисти: друг/други лекари със специалност, различна от специалността на първия лекар, и специалист по здравни грижи.
"Избор на лекар/екип" е изразяване на предпочитание от пациента конкретна интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес да му бъде предоставена/осъществена от определен лекар/екип на болницата. Екипът включва поне двама – двама лекари или лекар и медицинска сестра/акушерка/лаборант
Изборът се прави за конкретно действие, не за престоя изобщо. Не се допуска извършването на избор на лекар/екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т. ч. на служебно определения от лечебното заведение лекуващ лекар на пациента;
Не се допуска извършването на избор на лекар/екип когато лекарят/екипът е само един, съгласно утвърдения график в лечебното заведение/структурата;

Лечебните заведения определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност по чл. 28, като цената за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип - 900 лв.

Не е допустимо определянето на различни цени за избор на лекар/екип в зависимост от сложността и/или продължителността на манипулацията, интервенцията/дейността, която ще бъде извършена на пациента, както и от заеманата длъжност, в т. ч. академичната длъжност, трудовия стаж и научната степен на лекаря/лекарите от екипа.

Цените на платените услуги трябва да се поставят на общодостъпно място в болницата.
НЗОК изисква пациентът да подпише предварително документи, свързани с начина на заплащане на медицинската дейност.

Даренията са забранени. С Договора за дарение, дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Наредбата поставя забранява даренията към болниците. Пациентът и неговите роднини не могат да извършват дарение на лечебното заведение за болнична помощ, оказващо медицинската помощ на лицето, и на свързани на лечебното заведение лица по смисъла на Търговския закон в рамките на един месец, предхождащ деня на хоспитализацията, и по време на провеждания диагностично-лечебен процес до приключването му с последния планиран контролен преглед.
"Свързани лица" по смисъла на закона са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
(2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Това са всички форми на доплащане. Те са изброени изчерпателно в нормативната уредба и лечебните заведения не могат да изискват доплащане от пациента за друго, освен изброеното.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up