Четвъртък, Юли 07, 2022
Follow Us

Лицата с намалена работоспособност от 50 до 70 % имат право на:
намалена цена на карта за градски транспорт (за живеещите в София на стойност 20 лв.);
месечна помощ за транспортно обслужване в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.
еднократна помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности;

 еднократна помощ за лечение в чужбина;
месечна помощ за отопление;
заплащане на наема на общинско жилище;
целева помощ за покупка и ремонт на лични технически помощни средства;
целева помощ за жестомимичен превод - ако са с увреден слух;
намален размер на държавни такси и такси за документи;
данъчни облекчения;
безплатна годишна винетка за лек автомобил;
безмитен внос на автомобили – отнася се за лица над 6 г. с трайно намалена работоспособност и определени заболявания;
предварителна закрила при уволнение;
право на по-голям годишен отпуск в размер на не по-малко от 26 работни дни;
право на едновременно получаване на пенсия и работна заплата;
право на едновременно получаване на пенсия и обезщетение при безработица при поне 9 месеца осигурителен стаж през последните 15 месеца.
облекчени условия за прием във ВУЗ след успешно полагане на кандидат-студентки изпит,
облекчения при прехвърляне в друга специалност по здравословни причини;
право на стипендия;
право на допълнително безплатно обучение по програми за общообразователно и професионално образование и обучение за възрастни;
право на начална рехабилитация по специфични програми за формиране на основни умения – за лица, които са получили трайни увреждания след 16 год. възраст;
медицинска и социална рехабилитация.

Лицата с намалена работоспособност от 71 до 90 % имат право на:
всички права на лица с намалена работоспособност от 50% до 70%
намалена цена на карта за градски транспорт (за живеещите в София на стойност 6 лв);
2 безплатни пътувания в страната с БДЖ;
месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход – отнася се деца до 16-годишна възраст с над 71 на сто трайно намалена възможност за социална адаптация;

 

Лицата с намалена работоспособност над 91 % имат право на:
всички права на лицата с намалена работоспособност до 90%
месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти в
размер 15 на сто от гарантирания минимален доход;
годишна добавка за балнеолечение и храна на стойност до трикратния размер на гарантирания минимален доход;
месечната добавка за достъпна информация в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход;
еднократна помощ за преустройство на жилище в размер на 600 лв - ако са с инвалидна количка и ако средномесечния доход на член от семейството е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход;
целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако месечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход – ако са със затруднено придвижване, учащи се или работещи, и не са ползвали облекчения за внос на МПС;

Лицата с намалена работоспособност над 90 % с право на чужда помощ, имат и следните допълнителни права:
всички права на лицата с намалена работоспособност над 91%
намалена цена на карта за градски транспорт за придружителя (за София на стойност 8 лв.);
2 безплатни пътувания с БДЖ и за придружителя;
целева помощ за придружител, ако са с увредено зрение;
зачита се за осигурителен стаж времето, през което родител /осиновител или съпруг/ съпруга не са били осигурени или не са получавали пенсия, когато са полагали грижи за инвалид със загубена работоспособност над 90 на сто, който постоянно се нуждае от чужда помощ.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up