Речник

Речник

Адювантно лечение Допълнително лечение, което се прилага след основното, за да намали риска от рецидив; обикновено става въпрос за лъчетерапия и/или системна терапия след операция
Активно имплантируемо медицинско изделие Активно медицинско изделие, което е предназначено да бъде частично или изцяло имплантирано чрез хирургическа или чрез медицинска интервенция в човешкото тяло или чрез медицинска интервенция в естествените отверстия на човешкото тяло и да остане в тялото след интервенцията.
Активно медицинско изделие Медицинско изделие, чието функциониране зависи от източник на електрическа или друга енергия, различна от енергията, генерирана в човешкото тяло, или от земното притегляне.
Анемия Състояние, характеризиращо се с недостиг на червени кръвни клетки или хемоглобин (протеин в червените кръвни клетки, който пренася кислород в цялото тяло)
Анорексия Заболяване, което се развива на психическа основа и се характеризира с липса или загуба на апетит.
Ароматазен инхибитор Вид лекарства, използвани в ендокринната терапия, които блокират синтеза на естроген.
Астения Чувство на слабост или липса на енергия.
Биполярно разстройство Наричано още циклофрения и маниакално-депресивна психоза. Пациентите често преминават от фаза на депресия към хиперактивност. Много малка част от тези пациенти биха упражнили агресия и насилие, дори когато не провеждат системно лечение. По-често, в депресивната фаза на заболяването се регистрира посегателство върху собствения живот.
Биомаркери Биологични молекули намиращи се в тъкани, кръв или други телесни течности, които са знак за състоянието на рака или описват поведението на болестта.
Болестност Болестността е съвкупност от всички съществуващи сред населението заболявания, новорегистриранте и съществуващи в даден момент или за даден период от време.
Брахитерапия Метод на лъчетерапия, при който радиоактивни източници се поставят директно във или до тъканите, които трябва да се облъчват. Различни техники и инструменти се използват, за да поставят и премахнат по безопасен и прецизен начин източника (източниците) от тялото. Ако ви е предписана брахитерапия, специфичната техника, препоръчана от лъчетерапевт, ще зависи от частта от тялото, която трябва да се лекува.
Генерично лекарство "Генеричен лекарствен продукт" е лекарствен продукт, който има един и същ качествен и количествен състав по отношение на активните вещества и същата лекарствена форма като референтния лекарствен продукт, и биоеквивалентността му с референтния лекарствен продукт е доказана с подходящи изпитвания за бионаличност. Различните перорални лекарствени форми с незабавно освобождаване се смятат за една и съща лекарствена форма. Различните соли, естери, етери, изомери, смеси от изомери, комплекси или деривати на активно вещество се смятат за същото активно вещество, освен ако те се различават значително по своята безопасност и/или ефикасност.
Депресия в послеродовия период Често усложнение след раждане. Изразява се с негативни нагласи към новороденото, невъзможност за справяне с нуждите на детето, чувство за вина, умора, безсъние, загуба на апетит. Често емоциите и поведението са болестно променени, объркани и несинхронни с естествените майчини нагласи. Без лечение болната жена може да извърши (опит за) самоубийство или агресия срещу детето.
Детска смътност Неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 0 до 28-ия ден на 1000 живородени.
-Ранна неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 0 до 6-ия ден включително на 1000 живородени.
-Късна неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 7 до 28-ия ден включително на 1000 живородени (които обаче са преживели 28-ия ден).
-Перинатална смъртност - смъртност свързана с раждане; включва: мъртъв плод преди раждането, като се започне от 28-та седмица от бременността (пренатален смъртност), по време на раждането (интранатална) и през първите 7 дни след раждането (ранна неонатална). Перинатална смъртност се изчислява на 1000 живородени деца.
Дефицит на вниманието и хиперактивност Най-честото психично разстройство в детска възраст, характеризиращо се със затруднена концентрация, лесна отвлекаемост, двигателна и говорна оживеност и импулсивни действия.
Дизартрия Трудна или неясна формулировка на речта (напр. Неясно, носално звучащ, дрезгав или прекалено силен или тих).
Дисгезия Промяна във вкусовите усещания.
Диспепсия Медицинският термин за лошо храносмилане.
Диспнея Задух.
Дисфагия Трудност при преглъщане
Диспансеризация "Диспансеризация" е метод за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с определени заболявания.
Едем Оток, предизвикан от натрупването на течности в даден участък или тъкан.
Еднофотонна емисионна компютърна томография (ЕЕКТ) Нуклеарен метод за образна диагностика, подобен на ПЕТ, който разглежда биохимичните функции на тялото.
Езофагит Възпаление на хранопровода.
Екстравазация Изливането на антираковото лекарство извън вената и попадането му в околните тъкани.
Епистаксис Кървене от носа
Естроген Хормон, участващ в изграждането и подържането на женските полови белези.
Заболеваемост Всички новопоявили се случаи на заболявания или заболели лица през определен период от време сред населението. Изчислява се на 1000 души население
Задължително здравно осигуряване Задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Здраве Състояние на пълно физическо,психическо и социално благополучие(СЗО)
Здравеопазване Националната система за здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, здравните заведения по този закон и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето.
Здравно осигуряване Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.
Имунохистохимия Лабораторен метод, използващ антитела за откриване на различни маркери в тъкани
Информирано съгласие "Информирано съгласие" е съгласие, предоставено доброволно след запознаване с определена информация.
In situ хибридизация Лабораторен метод за откриване на специфични гени в тъкани
Клинично проучване Проучване, което сравнява един вид лечение с друг вид.
Коморбидност Допълнителни заболявания, които се проявяват заедно с основното
Компютърна томография Това е безболезнено диагностично изследване, което позволява на радиолозите (специалисти по образна диагностика) да разглеждат някои зони на тялото, които не могат да бъдат наблюдавани с обикновени рентгенови снимки. Този метод на образна диагностика създава поредица от снимки, които се реконструират с помощта на компютър в последователни срезове.
Лекарство Лекарствен продукт в хуманната медицина е:
всяко вещество или комбинация от вещества, представени като притежаващи свойства за лечение или профилактика на заболявания при хора, или
всяко вещество или комбинация от вещества, които могат да бъдат използвани или прилагани на хора с цел:
- възстановяване, коригиране или промяна на физиологични функции чрез фармакологично, имунологично или метаболитно действие, или
- поставяне на медицинска диагноза.
Леталитет Леталитет е показател, който се определя чрез съотношението на броя на умрелите на сто болни лица.
Лимфа Течност, която циркулира в лимфната система; съдържа бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите
Личностни разстройства Дълбоко заложени модели на поведение, които се изразяват в трайно дезадаптивно социално поведение. Имат устойчив характер и обхващат многобройни области и аспекти на поведението и социалното функциониране. Лекуват се с психотерапия.
Лимфедем Оток, предизвикан от натрупване на лимфна течност. Това може да е резултат от нараняване на лимфната система от лъчетерапия или хирургия
Линеен ускорител Машина, която създава високоенергийна радиация за лечение на ракови заболявания.
Лобектомия Операция, при която се отстранява лоб от белия дроб (десния бял дроб има 3 лоба, а левия- 2 лоба)
Лоб Част от орган, който се разделя структурно от другите части на същия орган
Локална анестезия Лекарства, които причиняват загуба на болка и усет в мястото, където са приложени.
Мамография Рентгеново изследване на гърдите, което може да улови ранен рак
Мастектомия Операция, която включва премахването на цялата гърда
Медицинска помощ "Медицинска помощ" представлява система от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти.
Метастази Ракови клетки, които произхождат от първичен тумор / растеж в друга част на тялото.
Модулирана по интензитет лъчетерапия (МИЛТ) Курс на облъчване, при който може да се регулира дозата на всеки лъч и по този начин високи дози радиация да се насочват там, където са най-необходими и да се сведе до минимум облъчването към съседните здрави тъкани.
Моноклонално антитяло Протеини, които разпознават и се прикрепят към специфични чати на клетки, захари, протеини и други вещества. Действат по различен начин, в зависимост към какво се прикрепят.
Мутация Константна промяна в ДНК, последователността на която изгражда ген. След мутацията гена се различава от гените на други индивиди.
Неоадювантно лечение Лечение, което се прилага първо, за да намали размерите на тумора преди основното лечение (обикновено хирургия).
Неутропения Много ниски нива на неутрофилите(вид бели кръвни клетки) в кръвта, което повишава риска от инфекции.
Обезитас Ексцесивно затлъстяване
Обща анестезия Състояние на възвратима загуба на съзнание, предизвикано с лекарства, обикновено при големи операции.
Орхиектомия Операция, която премахва двата тестиса
Остеонекроза Умиране на костна тъкан
Остеопороза Заболяване, характеризиращо се с намаляване на плътността на костите, което води до слабост и висок риск от фрактури.
Панцитопения Ниско ниво на бели, червени кръвни клетки и на тромбоцитите в кръвта.
Пациент "Пациент" е физическо лице, което търси да получи или получава здравно обслужване.
Периферна невропатия Увреждане на нервите по крайниците. Симптомите могат да бъдат болка, мравучкане или липса на усет.
Позитрон емисионна томография (ПЕТ) – диагностично изследване, което разглежда метаболитната активност на организма и предоставя важна информация за тъканите на тялото.
Протонна терапия Радиационен лъч без изходна доза, който може да бъде насочван и спиран при болната тъкан, без да засяга съседната здрава тъкан.
Протеинурия Отделяне на белтък с урината в голямо количество
Пруритус Сърбеж
Рядко заболяване "Рядко заболяване" е заболяване, което е с разпространение не повече от 5 на 10 000 души от населението на Европейския съюз.
Ръка - крак синдром Състояние, характеризиращо се с болка, подуване, изтръпване, или зачервяване на ръцете и/или краката. Понякога се проявява като страничен ефект на някои противоракови лекарства.
Салпингоорфоектомия Хирургично премахване на яйчниците и фалопиевите тръби
Синдром на Кушинг Състояние, при което има високи нива на кортизол (хормон, секретиран от надбъбрека). Симптомите включват закръглено лице, слаби крака и ръце, тежка умора и мускулна слабост, високо кръвно налягане, висока кръвна захар, розови или лилави петна по кожата и затлъстяване.
Скрининг "Скрининг" е целево профилактично изследване, извършено по определена програма за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред група от индивиди.
Смъртност на населението Коефициентът за смъртност показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население.
Стереотактична лъчетерапия Използва същия подход като стереотактичната радиохирургия, но с различно приспособление за обездвижване, като дозата на облъчване се подава в продължение на много дни.
Стереотактична радиохирургия Единичен курс на високодозово облъчване, който се използва при някои интракраниални тумори. Многобройни тънки лъчи се концентрират върху целевата тъкан. Пациентът се обездвижва със специална конструкция, прави се компютърна томография, създава се план за лечение и се провежда в същия ден.
Стент Малка тръба, която държи кръвоносните съдове или въздухоносните пътища отворени.
Таргетна терапия Нов вид лекарства, които действат като блокират сигнални пътища в клетката, които участват в снабдяването на раковите клетки с кислород и нутриенти.
Течна биопсия Изследване, което засича субстрати, произведени от тумор в кръвта или други телесни течности.
Терминално болни пациенти Лица с прогресиращи и неизлечими заболявания, при които прилагането на лечение не променя неблагоприятната медицинска прогноза по отношение продължителността на живота.
Трансплантация Трансплантацията е съвкупност от медицински и други дейности, свързани с вземане на органи, тъкани и клетки от човешки или животински труп или от живо лице и присаждането им на друго лице с лечебна цел.
Тревожни разстройства Голяма група психични разстройства, характеризиращи се с епизодично или хронично безповодно безпокойство, пристъпи на страх и паника, със или без връзка с обичайни активности.
Включват: Паническо разстройство, Социално тревожно разстройство, Обсесивно-компулсивно разстройство, Генерализирано тревожно разстройство и Посттравматично стресово разстройство.
Тромбоцитопения Намален брой на малките кръвни клетки, участващи в кръвосъсирването.
Тромбоза Формиране на съсирек в кръвоносния съд, който пречи на оттичането на кръвта.
Фактори на жизнената среда "Факторите на жизнената среда" са: води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух.
Фалопииеви тръби Чифт тръби, по които се движат яйцеклетките от яйчниците до матката на жените.
Химиотерапия Вид лечение на рак, използващо лекарства, които убиват раковите клетки, като ги увреждат, така че да не могат размножават и разпространяват.
Хранителни разстройства (анорексия и булимия) Натраплив страх от напълняване и нереални (болестни) представа и самооценка за външния вид, отказ да се признае за проблем тревожно ниското тегло. Психично заболяване с особено висока смъртност (10-20%) в резултат на тежки увреждания на телесните органи и системи, причинени от системното гладуване и предизвикано повръщане.
Шизофрения Сериозно, хронично, но контролируемо с лекарства заболяване на мозъка, от което боледува около 1% от населението на света. Началото най-често е в млада възраст (18 – 25год.). Пациентите могат да чуват гласове с различни послания и „команди”, да виждат несъществуващи образи и картини, да имат неподредени и странни по съдържание мисли, и да загубят връзка с реалността (психоза). При нелекуване на заболяването малка част от болните могат да проявят агресия. Само 4% от всички агресивни действия са осъществени от хора с психични заболявания! Системно прилаганото и контролирано лечение овладява болестните прояви и спомага за възстановяване на трудоспособността и ресоциализацията на болните с шизофрения. Шизофрения не означава раздвояване на личността.
Ядено-магнитен резонанс (ЯМР) Вид образно изследване, при което се използват силни магнитни полета и радио вълни, за да се получат детайлни изображения на вътрешността на тялото.

Подобни статии