Съдебна практика

+

Списък: Избрани статии

Още няма Избрани!

×

статия бяха добавени в Избрани!

Съдебни дела

Регистър на съдебните дела в здравеопазването

Решение от 29.10.2014 АНХД № 15587/2013 СРС

Решение от 29.10.2014г., Софийски районен съд, НО, 102-ри състав, нахд № 15587/2013г. Производството е по реда на Глава Трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от Многопрофилна болница за активно лечение „СВЕТА БОГОРОДИЦА” ООД (МБАЛ „СВЕТА БОГОРОДИЦА” ООД), срещу Наказателно постановление (НП) № 11011578 от 15.08.2013г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. С. (АДФИ – гр. С.), с което на жалбоподателя на осн. чл.129, ал.1 вр. чл.127, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (ред., ДВ, бр.82 от 26.10.2012г.) е наложено

Решение от 28.03.2014 АНХД № 6334/2013 СРС

Решение от 28.03.2014г., Софийски районен съд, НO, 106-ти състав, нахд № 6334/2013 г.,Производството е по реда на чл.59 - 63 ЗАНН. Образувано е по жалба от „Амбулатория за извънболнична специализирана помощ – Медицински център за интегративна медицина“ ООД /АИСП-МЦИМ/, ЕИК 131433919 чрез неговия управител – д-р Х. А. Д. срещу наказателно постановление № 27-278/19.03.2013 г., издадено от д-р С. И. – изпълнителен директор на ИА „Медицински одит“, с което дружеството-въззивник е санкционирано, както следва:

Решение от 28.02.2014 АНХД № 5280/2013 РС Пловдив

Решение от 28.02.2014год., Пловдивския районен съд, 14 н.с., НAХД 5280/2013 год., намира и приема за установено следното: Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН. Обжалвано е Наказателно постановление № 11010985 от 10.07.2013 год. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на М. б. за активно лечение „Т.“ ООД на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за обществени поръчки и заповед № ЗМФ-682/06.06.2013 год. на министъра на финансите е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ  в размер на 500 лв.

Решение от 21.07.2014 АНХД № 2144/2014 СРС

Решение от 21.07.2014 г., Софийски районен съд, НО, 22 състав, като разгледа административно-наказателно дело № 2144 по описа за 2014 година, за да се произнесе , взе предвид следното: Производството е по чл.59 и сл. ЗАНН. Образувано е по жалба на УМБАЛ „Света Анна“ – С., ЕИК 130367715, със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к. „М.“, ул. „Д. М.“ №1,  представляванано от изпълнителния директор Д. В. Д., срещу наказателно постановление № РД-13-95 от 14.01.2014 г., издадено от директор СЗОК

Решение от 14.10.2011 АНХД № 101/2011 ОС Монтана

Решение от 14.10.2011 г., Окръжен съд - Монтана, нахд № 101/2011, и на основание чл.378, ал. 4,т.1 от НПК
РЕШИ : ПРИЗНАВА Ц. Л. П. , роден на 05.12.1954г. в село Д.Л., обл. В. в Г. Б. , българин, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, работещ, живущ в Г. В. , У.”П. „ № х, В.Б., ЕГН * за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2003г. в Г. В., като лекар акушер гинеколог, причинил смъртта на К.Д.П. поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност / чл.1а,ал.1 от ЗНЗ отм. - съгласно който медицинската помощ се оказва само от правоспособни медицински специалисти,

Решение от 11.09.2014 АНХД № 2995/2014 СРС

Решение от 11.09.2014г., Софийски районен съд, НО, 21-ви състав, нахд № 2995/2014г. Производството е по реда на член 59 и следващите ЗАНН. С наказателно постановление № РД № 13-125 от 22.01.2014 година на директора на СЗОК на МБАЛ „Света А.”-С. Д, представлявано от изпълнителния директор Д. В. Д. за нарушение на член 192, ал.1 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2012 година, сключен между НЗОК и БЛС са наложени следните имуществени санкции:

Решение от 08.02.2015г АНХД № 2994/2014 СРС

Решение от 08.02.2015г., Софийски районен съд, НО, 15-ти състав, нахд № 2994/2014г. Производството е по реда на чл.59-63  от ЗАНН. Образувано е по повод постъпила жалба от Многопрофилна болница за активно лечение „Св.А. - С.” АД /МБАЛ „Св.А. - С.” ЕАД/, със седалище и адрес на управление: гр.С., ж.к.“М. 1“, ул.„Д. М.“ № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ:130367715, представлявано от изп. директор д-р Д.В.Д. против Наказателно постановление № РД-13-124/22.01.14г. /НП/, издадено от д-р Р. В. П., на длъжност – директор на Столична здравноосигурителна каса /СЗОК/, с което на основание

Решение от 03.04.2014 АНХД № 15589/2013 СРС

Решение от 03.04.2014г. Софийски районен съд, НО, 100 състав, нахд № 15589 по описа на съда за 2013 г., Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.127, ал.3 от Закона обществените поръчки (ЗОП). Образувано е по жалба на Ю. К. С. срещу Наказателно постановление  (НП) № 11011580/15.08.2013 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ). С атакуваното НП на Ю. С. на основание чл.129, ал.1, вр. чл.127, ал.2 ЗОП е наложена „глоба” в размер на 1500 лева за нарушение на чл.8, ал.1, вр. чл.14, ал.1, т.2, вр. чл.14, ал.3, т.2 ЗОП (ред. ДВ бр.82/26.10.2012 г.).

Решение от 01.06.2015 АНХД № 172/2015 СРС

Решение от 01.06.2015г., Софийски районен съд, НО, 100 състав, нахд № 172/2015 г. Производството е по реда на чл.108, ал.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), вр. чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение Света Богородица” ООД с ЕИК 121383503 срещу Наказателно постановлени (НП) № РД № 13-1422/16.12.2014 г., издадено от Директора на Столична здравноосигурителна каса, с което на жалбоподателя на основание чл.105в, ал.3 ЗЗО е  наложена имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.217 от Националния рамков договор за Медицинските дейности (НРД за МД) за 2014 г., вр. чл.55, ал.2, т.5 ЗЗО.

Решение №443/18.7.2013 АНХД № 539/2013 АС Пазарджик

Касационното производство е образувано по жалба на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик против Решение № 73 от 29.05.2013 г., постановено по нахд № 81, по описа на Районен съд Панагюрище за 2013 г., с което е отменено наказателно постановление № 49 от 21.02.2013 г., издадено от директора на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик.
С посоченото наказателно постановление за две нарушения на чл. 170, ал. 4 от НРД 2012, във връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗЗО и чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО на МБАЛ „Събо Николов“ ЕООД са наложени съответно две имуществени санкции, всяка от които в размер на 200 лв.

Подкатегории

Вход