НАРЪЧНИК ПО МЕДИЦИНСКО ПРАВО

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Проблеми на правния режим на аутопсията в нашата страна

Проблеми на правния режим на аутопсията в нашата страна

 1.За медицинското образование и прогреса на медицинската наука, за разкриване на истинските причини за смъртта на пациента, аутопсията е от изключително голямо значение. Правото като основен регулатор на обществените отношение, не е безучастно към тези въпроси и неговата задача е, като отчита достойнството на пациента и неговите близки, да създаде такива правила, които да съобразяват както защитата на основните права на човека, така и нуждата от разкриване на истинските процеси, протичащи в организма на болния и довели до леталния му изход, да съдейства за обогатяване на медицинската наука, с цел нейните постижения да помогнат на живите.

И у нас, както и в световен мащаб, се отчитат рядко протичащи процеси на обдукция, поради което неестествени причини за смъртта остават в един съвсем не малък брой случаи незабелязани, неизследвани и несъобразени от медиците и от съдебните лекари и юристите.
Въпросите на аутопсията са особено деликатни. Защото става въпрос за диспозитивното право на всеки човек да определя съдбата на тялото си след смъртта, за личното право върху тленните останки. В цивилизованите държави, към които принадлежим и ние, е общопризнато, че след смъртта на човек продължава да е актуално правото на неприкосновеност на личността. А всяка обдукция представлява по принцип вмешателство в това продължаващо да съществува право на неприкосновеност. Неприкосновеността върху тленните останки е израз на всеобщото право на човек, който е престанал да съществува, но е оставил на земята тленните си останки, да изисква правото да ги защити съобразно неговата воля, изразена приживе. Задачата на правото е да намери баланса между нуждата да се развива медицината в помощ на живите и защитата на правото на личността, което само сменя своя обект – от живия организъм се прехвърля върху тленните останки.
2.В световен мащаб са известни две системи на допустимост на обдукцията.
Според първата след смъртта не се извършва аутопсия, освен ако закон предвижда нейната задължителност – при някои инфекционни болести или при данни за извършено престъпление против личността (убийство, изнасилване). Допуска се аутопсията да се извърши и по искане на близки и по силата на издаден акт на ръководителя на медицинското заведение.
Втората система урежда аутопсията като задължителна, освен ако приживе починалото лице е дало своето изрично несъгласие тя да бъде извършена или ако е налице искане на неговите близки тя да бъде изключена. в случай че те са убедени каква е причината за смъртта.
У нас е възприета системата на задължителната аутопсия, ако лицето е починало в болнично лечебно заведение. Изключение се допуска само със заповед на ръководителя на лечебното заведение, издадена по изрично искане на близки – чл. 98, ал. 4 от Закона за здравето. С това страната ни се различава от други държави – напр. Германия и Австрия, в които аутопсия се прави само е има искане за това или ако съществуват съмнения за извършено престъпление или за допусната медицинска грешка, явяваща се основна причина за настъпилата смърт. В някои болници в тези страни обаче вътрешните правила предвиждат възможността да се извърши дисекция на трупа, ако близките не са се противопоставили на аутопсията в определен период от време след настъпилата смърт.
Въпреки това у нас се правят значително по-малко аутопсии в сравнение с гореспоменатите държави. Причината за това, че традиционно у нас близките не желаят да се извършва последващо вмешателство в целостта на трупа.
4. Кои са слабите места на българската правна уредба на обдукцията?
4.1. В Закона за здравето се използва неопределената дума „близки“, но законосъобразно е и ако само един близък да поиска да освободи трупа от обдукция. Законът не определя дефиниция на понятието „близък“. Основното понятие за блисък в областта на семейното и наследственото право е деца, родители, съпруг, братя и сестри. Всички те могат да бъдат близки. Някои са по-близки, защото се намират в низходяща или възходяща връзка с починалия. Липсата на точно определяне на близък дава възможност за едно неточно прилагане на чл. 98, ал. 4 ЗЗ. Ако починалият има две или повече деца или внуци и родители, достатъчно ли е искането само на едно дете или на един родител. Волята на детето (разбира се, то трябва да е навършило 18 години и да е дееспособно) измества волята на родителя Не е уреден и въпросът, как би следвало да процедира ръководителят на лечебното заведение, ако между близките – например между двете деца на починалия има разногласие дали би следвало в този случай да се откаже аутопсия или не. Смятам, че разпоредбата на чл. 98, ал. 4 от Закона за здравето трябва да се тълкува във връзка със Закона за наследството и да се приеме, че правото да се иска изключване на аутопсията принадлежи на кръга наследници, който е призован да наследява – деца и преживял съпруг, а ако няма деца – родители и съпруг и т.н. Не трябва да има пререждане на наследници – напр. брат или сестра да предявят искане при живи дееспособни деца и съпруг.
4.2. Не е предвидена задължителна информация за близкия, който трябва да вземе информирано решение дали да иска изключване на аутопсията или не. Не е предвидено задължение на лекуващия лекар, който съобщава за смъртта на пациента, да даде по-подробна информация за причините за смъртта преди близкият да вземе решение дали да бъде отказана аутопсия или не. Де леге ференда трябва да се регламентира изрично задължение за уведомяване и предоставяне на пълна и изчерпателна информация на близките (на всички, а не само на един от тях) относно всички детайли на усложненията, довели до леталния изход на лекувания пациент
4.3. Ръководителят на лечебното заведение също не взема информирано решение или поне не е предвидено той да направи проучване за причините за смъртта на пациента в неговото лечебно заведение. Неговият акт не е индивидуален административен акт, но ако той откаже да го издаде оправомощените лица могат да предявят иск пред гражданския съд.
4.4. Молбата за изключване на аутопсията се подава веднага след смъртта, за да може починалото лице да се погребе навреме. Това обаче е времето, през което близкият се намира в нестабилно емоционално състояние, скръбта му пречи да обмисли решението си, за да е сигурен, че постъпва по правилния начин.

4.5. В някои съдилища, за да се води дело за обезщетение на имуществени и неимуществени вреди поради лекарска грешка, се изисква да има протокол от проведен аутопсичен преглед. Това е пречка много от делата да завършат с отхвърляне на иска. По същия начин без проведена аутопсия прокуратурата може да откаже да образува наказателно производство, позовавайки се на липсата на преки доказателства за настъпилата смърт.
4.6. В някои случаи животът на починалия може да е застрахован от него самия или от трето лице и в застрахователната полица изрично да е обусловено плащането на застрахователната сума от резултата на аутопсията. Затова без аутопсичен протокол застрахователят може да откаже да плати застрахователната сума на наследници или трето лице.
4.7. Отказът от аутопсията може да бъде повлиян от лекар, който има интерес да се скрият следите от виновно поведение – негово или на неговите колеги. В психологическо отношение много е лесно да се повлияе върху близък, който се намира в неадекватно интелектуално и емоционално състояние и той да бъде убеден да поиска непровеждане на обдукция. Отказът от аутопсия заличава следите от деликта, а в някои случаи – и от престъплението, извършено от медицинския специалист.
4.8. Отказът не е обоснован, ако не е ясна причината за смъртта или ако има съмнения за неправилни манипулации или медицински изводи.
4.9. Отказът отпада, ако външно се установи, че по трупа има следи от насилие и трябва задължително от съдебномедицинска гледна точка да се извърши аутопсия.
4.10. Възможно е приживе починалото лице изрично да е изразило своето съгласие или несъгласие да му се извърши аутопсия. Следва ли законът да се съобрази с неговата воля или е възможно въпреки това по искане на близък, то да се проведе? Това също така не е уредено в закона.
4.11. Отказ от аутопсия не означава отказ от деликтни претенции за обезщетение на вреди на основание чл. 51 и чл. 52 ЗЗД. Дори да е поискал да не се провежда аутопсия, близкият може след време да подаде сигнал до прокуратурата или да предяви претенция за обезщетение на личните си вреди, които е претърпял.
4.12. Макар правилото в Закона за здравето да гласи, че се правят аутопсии и само по желание на близките те могат да бъдат отменени, при това само въз основа на изрична заповед на ръководителя на лечебното заведение, в което е почилан болният, у нас на практика се правят изключително малко на брой аутопсии. Освен това у нас се констатират малко на брой лекарски грешки, които по принцип са видни именно по време на обдукцията и дават ценна информация на лекарите с оглед тяхното недопускане и преодоляване. От грешките човек се учи, но когато те се прикриват, няма как да се осуети тяхното повторение.
4.13. В закона липсва уредба на конфликта между близък, противопоставящ се на аутопсията, и съдебен лекар, който прави искане за аутопсия, защото има съмнения за насилствена смърт. Смятам, че съдебният лекар по искане на прокурор или съд може да анулира или да се противопостави на отказа, направен от близкия и да обезсили отказа за аутопсия. Възможно е близкият да е замесен в смъртта на пациента и умишлено да прави отказ, за да не бъде разкрита истинската причина за смъртта, която може да го уличи в извършване на престъпление.
4.14. В закона не е предвиден срок, до който може да се прави отказ от близкия. Това също така създава несигурност в правния режим на аутопсията.
4.15. Ръководителят на лечебното заведение трябва да има изрично право да откаже да уважи направения отказ, ако има съмнения за лекарска грешка, довела до смъртта на пациента в неговото лечебно заведение.
4.16. Искането за отказ да се прави аутопсия трябва да бъде извършено въз основа на информирано решение, взето свободно и без упражняване на влияние от страна на лекуващия лекар или ръководителя на лечебното заведение. Отказът не би следвало да бъде взет под натиск или след убеждаване от лицето, което издава заповедта за освобождаване от аутопсия.


Проф. д-р Поля Голева


Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии