Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

ПРАВО

ПРАВО

Гинеколожката д-р Нина Байчева, която миналата година беше окончателно оправдана по обвинението, че поради немарливост е причинила смъртта на новородено в Тетевен, осъди Прокуратурата на първа инстанция да и заплати обезщетение от 63 хиляди лева, заради повдигнатото ѝ обвинение, съобщава „Лекс“.
Случаят е от 2015 г., Д-р Байчева беше подсъдима за това, че на 22 април 2015 г. в тетевенската болница при водене на раждане е сложила хормона Окситоцин с „голяма концентрация на родилката, не е проследила състоянието ѝ и не диагностицирала нейното състояние – тесен таз и съмнение за пелви-фетална диспропорция“. Окситоцинът е хормон, който се секретира по време на раждането и предизвиква ритмичното свиване на матката.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1.Сами по себе си и двата термина - „арбитражна“ и „експертиза“ са юридически и имат установено в правораздавателната практика значение.
Арбитражът е извънсъдебен способ за решаване на правни спорове от недържавно образование, овластено въз основа на споразумение между спорещите страни. Те овластяват избран от тях арбитражен състав да реши със сила на пресъдено нещо окончателно правния им спор. Това може да бъде институционен арбитраж или арбитраж ad hoc. Решението на избрания от спорещите страни орган обвързва страните и те трябва да му се подчинят и да приемaт това, което арбитражът е установил.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1. Пандемия, масови пътно-транспортни злополуки, природни бедствия с човешки жертви, военни действия, заплахи с атомни бомби – това са някои от случаите, които поставят спешната медицинска помощ и интензивната медицина пред голямото предизвикателство – коя от жертвите има предимството и трябва да бъде спасена преди друга жертва, която умира поради това че не получава на мига нужната й медицинска помощ. Този въпрос възниква, когато нуждаещите се от животоспасяващо лечение са повече отколкото времето, материалните и персонални ресурси на медицинското заведение позволяват. Този въпрос може да се появи не само при катастрофични събития с множество пострадали, но и в често срещащите се случаи на болнично обслужване в малки населени места, които имат ограничени материални ресурси и персонал за да обслужват едновремено повече от един нуждаещ се от спешна помощ. Затова проблемът за триажа в здравеопазването е винаги актуален – както при извънредна обстановка, така и в нормалното ежедневие.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

С чл.12 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2018 г. бе прието, че всички лица от 65 до 69 годишна възраст с цялостно обеззъбена горна и/или долна челюст имат право да получат безплатно зъбни протези. НРД е обжалван пред Комисията за защита от дискриминация от русенския лекар д-р Г. Тодоров, който пледира, че това е дискриминация спрямо лицата от всички други възрасти.
С Решение от 2019 година, Комисията за защита от дискриминация приема за установено, че разпоредбата създава предпоставки за непряка дискриминация по признак „възраст“ спрямо лицата с цялостно обеззъбена горна и/или долна челюст извън групата от 65-69 годишна възраст;

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

Българското законодателство урежда спешната и неотложна помощ като безплатни за всички. Въпреки това се среща порочна практика от някои лечебни заведения да изискват заплащане от пациентите или доплащане на някои от проведените изследвания. Детайлният преглед на нормативната уредба обаче показва, че това няма законово основание и дори напротив – е основание за санкциониране на лечебното заведение.
Разликата между спешна и неотложна медицинска помощ.
В България е въведен принципът за разделение на спешната медицинска помощ от т.н. „неотложна” медицинска помощ. Въпреки че финансирането на двата вида помощ е различно уредено, и двата не се заплащат от пациента, потърсил помощ.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1. За гражданската, още известна и като имуществена отговорност, за допусната лекарска грешка, довела до причиняване на смърт или телесна повреда на пациента, досега е писано немалко в юридическата литература. Този вид отговорност е отговорност за непозволено увреждане, а не е наказателна отговорност и се изразява във възникване на задължение на лекаря или друг медицински специалист да плати парично обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, причинени противоправно и виновно на пациента по време на диагностицирането или лечението му. Тази отговорност е известна още и като деликтна и правната й уредба се съдържа в чл. 45 до 54 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

Служебното правителство обсъди на заседание на 7.9.2022 г. Националната здравна стратегия 2030, изготвена от Министерството на здравеопазването. От този документ, чийто обем надхвърля 100 страници, ще се спра на „Политика т. 2.6. Култура за безопасност в здравеопазването“. Разбира се, в статията само ще набележа важните моменти в този сегмент на здравната стратегия, който е от значение за всички практикуващи изпълнители на медицински услуги и за всички граждани.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1.Пред Конституционния съд на Република България се постави въпросът, дали лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи – психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване; лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция, могат да участват чрез видеоконферентна връзка в делата, в които съдът постановява решение за задължително настаняване и лечение.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Log in or Sign up