НАРЪЧНИК ПО МЕДИЦИНСКО ПРАВО

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

НАРЪЧНИК ПО МЕДИЦИНСКО ПРАВО

В тези статии ще намерите разяснения по важни правни въпроси, свързани с медицинското обслужване

Анализ на съдебна практика по дела в здравеопазването

Взаимоотношенията в сферата на здравеопазването обхващат едни от най-чувствителните човешки права и интереси. Това обуславя и особената тежест, която такива взаимоотношения следва да имат в обществения живот и политиките,

Отговорността на лекаря за вреди

Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика.

Кое доплащане на медицинска помощ е регламентирано

За всяко посещение при лекар или дентален лекар(зъболекар), здравноосигурените лица заплащат потребителска такса. Потребителската такса е определена с ПМС № 193/2012 г. и ПМС № 312/2013г. и е в размер на 2 лева и 90 стотинки за всяко посещение(преглед) при лекар или лекар по дентална медицина.

За лекарската тайна и обществения интерес

Може ли лекарят или друг служител в лечебно заведение да разпространява информация за пациенти, която му е станала известна по повод лечението им? Може ли общественият интерес да надделее над защита на личните данни на пациента?

Възможен ли е отказ от влязло в сила решение на ТЕЛК?

В законодателството е предвидена възможност, когато едно лице страда от трайно намалена работоспособност, неговите заболявания, увреждания и дефицити да бъдат установени от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)

Колко струват съдебните дела?

По принцип търсенето на съдебна отговорност в България, а и по света е скъпа услуга и в това отношение търсенето на съдебна отговорност от лекари и лечебни заведения не прави изключение.