ВАШИТЕ ПРАВА

Предварителна оценка при нарушени права

Всеки от нас се разболява, търси и получава медицинска помощ. Както при всяка друга човешка дейност и тук правата ви на пациент, могат да бъдат нарушени.
Понякога, това нарушение ще ви изглежда очевидно, а в други случаи може да имате само съмнения или дори да не разберете, че правата ви са нарушени.

Всеобща декларация за правата на човека

ПРЕАМБЮЛ

Като взе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, справедливостта и мира в света,

Европейска харта за правата на пациента

1. Право на профилактика
Всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

2. Право на достъп
Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация,основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

3. Право на информация
Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуги и начините да ги използва, както и на информация за достъпните научните проучвания и технологичните иновации.

Европейска социална харта

1. Всеки следва да има възможност да се издържа от професия, която е избрал по свободна воля.
2. Всички работници имат право на справедливи условия на труд.
3. Всички работници имат право на безопасни и здравословни условия на труд.
13. Всеки, който не разполага с достатъчно средства, има право на социална и медицинска помощ.
Член 11 - Право на опазване на здравето....
Прочети цялата..

Конвенция Биомедицина - допълнителен протокол

Първенство на човешкото същество
Член 3. Интересите и благополучието на човешките същества, участващи в изследвания, стоят над интереса на обществото или науката.
Общо правило
Член 4. Изследването трябва да се провежда свободно съгласно изискванията на този протокол и други законови изисквания, гарантирайки защита на човешките същества.
Липса на алтернативи
Член 5. Изследванията върху хора могат да се предприемат само тогава когато не съществува алтернатива със същата ефективност.
Прочети цялата..

Конвенция Биомедицина

Член 2. Върховенство на човека
Интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката.
Член 3. Равен достъп до здравни грижи
В зависимост от здравните потребности и наличните ресурси Страните взимат подходящи мерки за гарантиране, в сферата на юрисдикция равен достъп до здравни грижи с необходимото качество.
Прочети цялата..

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Правата на пациента“

3.2 Право на информация.
3.3 Право на свободно и информирано съгласие.
3.4 Право на достойнство.
3.5.1 Право на достъп до здравни грижи за всички...
3.5.2 Право на качествени грижи:...
Прочети цялата..

Харта на основните права в Европейския съюз

ДЯЛ I ДОСТОЙНСТВО
Член 1 Човешко достойнство
Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.
Член 2 Право на живот
1. Всеки има право на живот.
2. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
Прочети цялата..

Подкатегории

В тази категория ще намерите най-важните международни договори и документи, свързани с правата на човека и основните свободи

Тук ще намерите Регламенти и Директиви на ЕС с правилата за трансгранично здравно обслужване. В резюме: 

При неочаквано заболяване, при временен престой в чужбина, имате право на всички видове лечение, а НЗОК ще заплати изцяло лечението, ако имате издадена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). ЕЗОК е безплатна и се издава за една година
При по-дълъг престой в страна член на ЕС е най-добре да поискате от НЗОК издаване на формуляр S1. Този формуляр ви дава право на лечение, независимо дали е планово или спешно, без ограничение и се ползвате с правата, които имат гражданите на страната, в която пребивавате.
Ако искате да осъществите планово лечение в страна член на ЕС, трябва да поискате от НЗОК предварително издаване на формуляр S2. Касата е длъжна да издаде формуляр S2, когато лечението изобщо не може да бъде приложено в България или не може да бъде извършено в разумни срокове. Отказът на НЗОК подлежи на обжалване пред съда в 14 дневен срок от получаването му.
При планово лечение в страна член на ЕС, без формуляр S2, НЗОК може да възстанови разходите ви само до размера, които би платила, ако лечението се бе провело в България.

Права на пациентите в Република България:
patients treatment1. Имате право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
2.Имате право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна, която можете да потърсите на телефон 112.
3.Имате право на свободен избор на лекар и лечебно заведение, където да се лекувате. Това право обаче е ограничено от лимитите, които НЗОК налага върху броя на хоспитализациите и месечната сума на плащане на болниците. Ако болницата е изчерпала определения ѝ месечен лимит, то вие ще трябва да потърсите друга такава, която не го е изчерпала.
4. Имате право да получите цялата информация, свързана с вашето здравословно състояние, преди да дадете съгласие за започване на лечение. Информацията трябва да съдържа най-малкото сведения за диагнозата и характера на заболяването, описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата, потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства, вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение, преимуществата и възможните рискове от предложеното лечение.

5. При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето Ви или до временна промяна в съзнанието, информираното съгласие се дава само в писмена форма.
6. Имате право да знаете фамилията и служебното положение на лекуващия Ви лекар, да знаете фамилията, длъжността и функциите на персонала на лечебното заведение, занимаващ се с Вашето лечение и в случай на необходимост да се откажете от техните наблюдения, оценки и лечение.
7. Имате право на повече от едно медицинско становище, относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването. В този случай, лечебното заведение е длъжно да осигури достъп на посочени от Вас лекари до медицинската Ви документация. Може да се наложи да заплатите на лекаря за това второ мнение, защото то не се покрива от НЗОК.
8. Имате право да се откажете по всяко време от предложения метод на лечение и да получите изчерпателни обяснения за възможните последици за Вашето здраве, както и да напуснете лечебното заведение.
9. Имате право на поверителност на сведенията за Вашето здраве. Данните за Вашето здраве са защитени и не могат да стават достояние на трети лица без Вашето съгласие, освен в изрично определени със закон случаи.
10. Имате право на спокойно постъпване в болница в хигиенична и безопасна обстановка без необосновани ограничения. За постъпване в болница, лекуващият лекар издава Направление за хоспитализация. Не се нуждаете от такова направление, ако сте насочен от Спешна помощ или сте се обърнали направо към Спешния портал на самата болница.
11. При лечение в болница имате право да бъдете посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация, да приемате или да отказвате посетители, да ползвате услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител. Имате право на образование и достъп до занимания, отговарящи на Вашите социални, религиозни и културни потребности.
12. При изписване, болницата е длъжна да Ви предостави епикриза, както и писмени указания за продължаване на лечението при домашни условия, ако това се налага.
13. Имате право на лекарства за домашно лечение, напълно или частично платени от НЗОК. Същите трябва да бъдат предписани от лекуващия Ви лекар.
14. Имате право на безплатен транспорт по медицински показания.
15. Имате право на изследвания и консултации по преценка на лекуващия лекар, без да заплащате допълнително за това, освен дължимата потребителска такса.
16. Имате право да получите безплатен достъп до своите медицински документи, както и да получите копие от медицинската си документация на разумна цена.
17. Имате право да получите болничен лист, ако състоянието Ви не позволява да работите.
18. Имате право да бъдете насочен и освидетелстван от ТЕЛК в случаи на трайно намалена работоспособност.
19. Имате право да изразите писмено несъгласие относно донорството на Вашите анатомични органи, тъкани и клетки. Несъгласието се изразява, чрез подписване на писмена декларация пред Вашия общопрактикуващ лекар, който отразява обстоятелството във Вашата здравноосигурителна книжка. Ако не сте здравноосигурен и нямате личен лекар, можете да подадете писмена декларация за несъгласие в общината по постоянен адрес.
19. Имате право да се откажете от участие в клинични проучвания. Вие имате право на изчерпателна информация, независимо от това, дали сте съгласен или не, да участвате в такива проучвания.
Имате право да изпратите жалба срещу медицинското обслужване до:
-Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,адрес: гр.София, ул.“Св. Георги Софийски“ № 3 и по електронната поща;
-НЗОК – писмено на адрес гр. София-1407, ул.“Кричим“ № 1 или или на телефон 0800 14 800.
-Районната здравна инспекция (РЗИ).
-Етичните комисии на съсловните организации.

Задължения на пациентите
1. Да се грижат за собственото си здраве – профилактичните прегледи и изследвания дават възможност за ранна диагностика на рака и своевременно започване на лечение. Наличието на вредни навици, като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и други, увеличават риска от развитие на раково заболяване.
2. Да не увреждат здравето на другите. Вредни навици, като тютюнопушенете освен Вашето здраве, могат да увредят и здравето на хората близо до Вас.
3. Да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
4. Да спазва установения с Правилник вътрешен ред в лечебните и здравните заведения.
5. Здравноосигурените лица са длъжни да изпълняват предписаната медицинска помощ и изискванията за профилактика на заболяванията, в съответствие с НРД и договорите с изпълнителите на медицинска помощ“. 

В тези статии ще намерите разяснения по важни правни въпроси, свързани с медицинското обслужване