ЗА ПАЦИЕНТА

Права на пациента

Права на пациентите в Република България:
patients treatment1. Имате право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
2.Имате право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна, която можете да потърсите на телефон 112.
3.Имате право на свободен избор на лекар и лечебно заведение, където да се лекувате. Това право обаче е ограничено от лимитите, които НЗОК налага върху броя на хоспитализациите и месечната сума на плащане на болниците. Ако болницата е изчерпала определения ѝ месечен лимит, то вие ще трябва да потърсите друга такава, която не го е изчерпала.
4. Имате право да получите цялата информация, свързана с вашето здравословно състояние, преди да дадете съгласие за започване на лечение. Информацията трябва да съдържа най-малкото сведения за диагнозата и характера на заболяването, описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата, потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства, вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение, преимуществата и възможните рискове от предложеното лечение.

5. При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето Ви или до временна промяна в съзнанието, информираното съгласие се дава само в писмена форма.
6. Имате право да знаете фамилията и служебното положение на лекуващия Ви лекар, да знаете фамилията, длъжността и функциите на персонала на лечебното заведение, занимаващ се с Вашето лечение и в случай на необходимост да се откажете от техните наблюдения, оценки и лечение.
7. Имате право на повече от едно медицинско становище, относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването. В този случай, лечебното заведение е длъжно да осигури достъп на посочени от Вас лекари до медицинската Ви документация. Може да се наложи да заплатите на лекаря за това второ мнение, защото то не се покрива от НЗОК.
8. Имате право да се откажете по всяко време от предложения метод на лечение и да получите изчерпателни обяснения за възможните последици за Вашето здраве, както и да напуснете лечебното заведение.
9. Имате право на поверителност на сведенията за Вашето здраве. Данните за Вашето здраве са защитени и не могат да стават достояние на трети лица без Вашето съгласие, освен в изрично определени със закон случаи.
10. Имате право на спокойно постъпване в болница в хигиенична и безопасна обстановка без необосновани ограничения. За постъпване в болница, лекуващият лекар издава Направление за хоспитализация. Не се нуждаете от такова направление, ако сте насочен от Спешна помощ или сте се обърнали направо към Спешния портал на самата болница.
11. При лечение в болница имате право да бъдете посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация, да приемате или да отказвате посетители, да ползвате услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител. Имате право на образование и достъп до занимания, отговарящи на Вашите социални, религиозни и културни потребности.
12. При изписване, болницата е длъжна да Ви предостави епикриза, както и писмени указания за продължаване на лечението при домашни условия, ако това се налага.
13. Имате право на лекарства за домашно лечение, напълно или частично платени от НЗОК. Същите трябва да бъдат предписани от лекуващия Ви лекар.
14. Имате право на безплатен транспорт по медицински показания.
15. Имате право на изследвания и консултации по преценка на лекуващия лекар, без да заплащате допълнително за това, освен дължимата потребителска такса.
16. Имате право да получите безплатен достъп до своите медицински документи, както и да получите копие от медицинската си документация на разумна цена.
17. Имате право да получите болничен лист, ако състоянието Ви не позволява да работите.
18. Имате право да бъдете насочен и освидетелстван от ТЕЛК в случаи на трайно намалена работоспособност.
19. Имате право да изразите писмено несъгласие относно донорството на Вашите анатомични органи, тъкани и клетки. Несъгласието се изразява, чрез подписване на писмена декларация пред Вашия общопрактикуващ лекар, който отразява обстоятелството във Вашата здравноосигурителна книжка. Ако не сте здравноосигурен и нямате личен лекар, можете да подадете писмена декларация за несъгласие в общината по постоянен адрес.
19. Имате право да се откажете от участие в клинични проучвания. Вие имате право на изчерпателна информация, независимо от това, дали сте съгласен или не, да участвате в такива проучвания.
Имате право да изпратите жалба срещу медицинското обслужване до:
-Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,адрес: гр.София, ул.“Св. Георги Софийски“ № 3 и по електронната поща;
-НЗОК – писмено на адрес гр. София-1407, ул.“Кричим“ № 1 или или на телефон 0800 14 800.
-Районната здравна инспекция (РЗИ).
-Етичните комисии на съсловните организации.

Задължения на пациентите
1. Да се грижат за собственото си здраве – профилактичните прегледи и изследвания дават възможност за ранна диагностика на рака и своевременно започване на лечение. Наличието на вредни навици, като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и други, увеличават риска от развитие на раково заболяване.
2. Да не увреждат здравето на другите. Вредни навици, като тютюнопушенете освен Вашето здраве, могат да увредят и здравето на хората близо до Вас.
3. Да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
4. Да спазва установения с Правилник вътрешен ред в лечебните и здравните заведения.
5. Здравноосигурените лица са длъжни да изпълняват предписаната медицинска помощ и изискванията за профилактика на заболяванията, в съответствие с НРД и договорите с изпълнителите на медицинска помощ“. 

Предписаха ми погрешни очила. Имам ли право да си поискам парите?

Здравейте! Пиша Ви относно следната ситуация:
Преди месец заведох 4 годишното си дете при очен лекар. Изписаха му очила, заради далекогледство и астигматизъм. Лекарят ни даде амбулаторен лист и рецепта за очилата. Обясниха, че трябва пак да заведем детето на преглед след 3 месеца. Занесохме рецептата в оптика и поръчахме очилата.

Пътят на пациента

Ранната диагностика е от ключово значение. Не пропускайте профилактичните прегледи и изследвания! Информирайте се за скринингови програми и се включете в тях! Не се лекувайте сами не чакайте болестта да мине от самосебе си! Потърсете медицинска помощ. Днес ракът в повечето случаи, особено, ако е открит рано е лечимо заболяване. Съвременните оперативни, лекарствени и лъчетерапвтини методи на лечение водят до пълно излекуване или влизане в ремисия. Диспансеризацията ви осигурява периодични изследвания и допълнително лечение, ако се налага.

Какво е добре да знаем за престоя в болницата?

Приемане и изписване от болница
Когато един пациент се разболее, компетентен да прецени дали трябва да постъпи в болница, е общопрактикуащият лекар, лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, към който е бил насочен или лекар от екип на „Център за спешна медицинска помощ“.

Диспансеризация при злокачествено заболяване

Всеки пациент със злокачествено заболяване подлежи на диспансеризация. Тя се осъществява в Диагностично-консултативен блок към лечебни заведения за болнична помощ или Диагностично-консултативен блок към комплексен онкологичен център.
Диспансеризацията/диспансерното наблюдение при лица с онкологични заболявания започва след приключване на активното лечение (системно лекарствано лечение или лъчелечение, или оперативно лечение) по повод на основната диагноза.

Информирано съгласие

Никой пациент не може да бъде лекуван против волята му, освен в някои изрично описани в Закона за здравето случаи - при психични и заразни заболявания, когато нелечението на пациента представлява опасност за други хора.

Право на второ мнение

Като пациент всеки има право на „повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването“. Това гласи текстът на чл. 86(1), т.4 от Закона за здравето.