Права на пациента

 • Права на хората, ползващи психично-здравни услуги

  Гарантирането на правата на хората с психична болест се осъществява чрез редица международни актове. Заедно с основните човешки права, гарантирани по принцип, хората с психични разстройства имат право на най-добрата възможна психиатрична помощ, право на ясна процедура по настаняване на принудително лечение, право на защита на личните данни, право да живеят и работят в обществото.

 • Информирано съгласие

  Никой пациент не може да бъде лекуван против волята му, освен в някои изрично описани в Закона за здравето случаи - при психични и заразни заболявания, когато нелечението на пациента представлява опасност за други хора.

 • Отговорността на лекаря за вреди

  Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика.

 • Указание за правата на пациента

  Като пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
  Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
  Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112.
  Право на свободен избор на лекар и лечебно заведение, където да се лекувате.

 • Етични правила за медицински изследвания върху хора

  Декларация от Хелзинки на Световната Медицинска Асоциация
  1. Световната Медицинска Асоциация е разработила Декларацията от Хелзинки, като изявление на етични принципи с цел осигуряване на насоки за лекарите и други участници в научни изследвания върху хора. Медицинските научни изследвания върху хора включват научни изследвания върху човешки материал, чиято самоличност може да бъде установена или отъждествими данни. 
  2. Задължение на лекаря е да поддържа и предпазва здравето на хората. Познанията и съзнанието на лекаря са посветени на изпълнението на това задължение.
  Прочети цялата...

 • Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

  Преамбюл
  Правителствата, подписали тази конвенция като членове на Съвета на Европа,
  вземайки предвид Всеобщата декларация за правата на човека, провъзгласена от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 декември 1948 г.,

 • Харта на основните права в Европейския съюз

  ДЯЛ I ДОСТОЙНСТВО
  Член 1 Човешко достойнство
  Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.
  Член 2 Право на живот
  1. Всеки има право на живот.
  2. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
  Прочети цялата..

 • Становище на Европейския икономически и социален комитет „Правата на пациента“

  3.2 Право на информация.
  3.3 Право на свободно и информирано съгласие.
  3.4 Право на достойнство.
  3.5.1 Право на достъп до здравни грижи за всички...
  3.5.2 Право на качествени грижи:...
  Прочети цялата..

 • Конвенция Биомедицина

  Член 2. Върховенство на човека
  Интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката.
  Член 3. Равен достъп до здравни грижи
  В зависимост от здравните потребности и наличните ресурси Страните взимат подходящи мерки за гарантиране, в сферата на юрисдикция равен достъп до здравни грижи с необходимото качество.
  Прочети цялата..

 • Конвенция Биомедицина - допълнителен протокол

  Първенство на човешкото същество
  Член 3. Интересите и благополучието на човешките същества, участващи в изследвания, стоят над интереса на обществото или науката.
  Общо правило
  Член 4. Изследването трябва да се провежда свободно съгласно изискванията на този протокол и други законови изисквания, гарантирайки защита на човешките същества.
  Липса на алтернативи
  Член 5. Изследванията върху хора могат да се предприемат само тогава когато не съществува алтернатива със същата ефективност.
  Прочети цялата..

 • Европейска социална харта

  1. Всеки следва да има възможност да се издържа от професия, която е избрал по свободна воля.
  2. Всички работници имат право на справедливи условия на труд.
  3. Всички работници имат право на безопасни и здравословни условия на труд.
  13. Всеки, който не разполага с достатъчно средства, има право на социална и медицинска помощ.
  Член 11 - Право на опазване на здравето....
  Прочети цялата..

 • Европейска харта за правата на пациента

  1. Право на профилактика
  Всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

  2. Право на достъп
  Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация,основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

  3. Право на информация
  Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуги и начините да ги използва, както и на информация за достъпните научните проучвания и технологичните иновации.

 • Пациентите също могат да съдят НЗОК, заради лимитите

  Всеки пациент, който е бил принуден да заплати за проведеното му болнично лечение, поради това, че е достигнат лимита на лечебното заведение има право на иск срещу НЗОК за нанесените му имуществени вреди, в това число иск за обезщетение за забава и обезщетение за неизпълнение. Това е така, защото срещу задължението за здравно осигуряване, в закона стои задължение за НЗОК да заплати на болницата оказаната медицинска помощ.

 • Защита на нарушени права пред съд

  Какво трябва да знае гражданинът преди да започне съдебно дело за нарушени права в здравеопазването?
  Съдебните дела могат да бъдат водени в три направления: Административни, Наказателни, Граждански.
  Административните дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов нормативен акт. Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.

 • Листа на чакащи за болнично лечение

  Все по-често в практиката се сблъскваме с един непознат до скоро проблем - листа на чакащи за оказване на медицинска помощ. Вече има немалък брой лечебни заведения, които не могат да приемат незабавно болните за планово лечение и ги записват за прием след определен период - седмици или дори месеци.
  Единствената причина за листите на чакащи пациенти у нас са въведените от здравните власти лимити на болниците. Тези лимити принуждават болниците да отложат лечението на болните, а не липсата на капацитет на болниците.

 • Право на отказ от лечение

  Законът за здравето регламентира правото на пациента по всяко време на лечебния процес, да се откаже от продължаването му и да напусне лечебното заведение.  Изключение от този принцип се прави само в два случая, изрично описани в закона - когато има психично заболяване и болният е настанен за принудително решение с решение на съда и когато страда от заболяване, чието нелечение може да доведе до увреждане (заразяване) на други лица.

 • Право на второ мнение

  Като пациент всеки има право на „повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването“. Това гласи текстът на чл. 86(1), т.4 от Закона за здравето.

 • Потребителска такса

  За всяко посещение при лекар или стоматолог, здравноосигурените лица заплащат потребителска такса. Потребителската такса е определена с ПМС № 193/2012 година  и ПМС № 312/2013 и е в размер на 2 лева и 90 стотинки.

 • Временна неработоспособност

  Медицинската експертиза на временната неработоспособност се извършва от лекари, ллекари по дентална медицина, лекарски консултативни комисии (ЛКК) и трудовоекспертни лекарски комисии (ТЕЛК).
  Лекарят/лекарят по дентална медицина установява по правило временна неработоспособност, която продължава еднократно до 7 дни или с прекъсване до 40 дни за една календарна година, както и временно намалена работоспособност, която е основание за трудоустрояване с продължителност до 1 месец.

 • При постъпване в болница

  Постъпването в болница може да бъде за планово лечение или по спешност. При спешни състояния, пациентът постъпва за лечение, насочен от Спешна медицинска помощ или след преглед в Спешния портал на болницата. При постъпване за планово леченние, на пациента се издава медицинско направление за хоспитализация от лекуващия лекар.
  С него и наличната медицинска документация, пациентът трябва да се обърне към приемното отделение на избраната от него болница, от където да му бъде определен ден и час за постъпване.

Страница 1 от 5