МЕДИЦИНА

НЗОК с позиция за отказаното лечние

НЗОК с позиция за отказаното лечние

Задължително изискване да бъде одобрено заплащането на лечение в чужбина е същото да не може да се извърши своевременно в лечебни заведения на територията на Република България. Това изискване е основание всяко постъпило в НЗОК заявление в медицинската си част да бъде разгледано от външни експерти, водещи специалисти по профила на конкретното заболяване или профилна комисия по трансплантология, в случаите, отнасящи се до заявено заплащане за трансплантация в чужбина.

Експертите предоставят доклади относно възможността/ респ. невъзможността заявеното за заплащане лечение да бъде проведено у нас. Въз основа на представените в НЗОК доклади от външни експерти/профилна комисия по трансплантология се взема окончателно решение по конкретното заявление.

Това се казва в изявление на НЗОК във връзка с отказа за лечение в чужбина на проф. Ваня Недкова. Припомняме, че проф. Недкова страда от рядка форма на Неходжкинов лимфом.

От Здравната каса предоставиха хронология на случая и мотивите за отказ от заплащане на заявеното лечение в чужбина.

Производството е образувано на 13 април 2021 г. С писмо от 29 април заявителят уведомява за влошено здравословно състояние без приложена към него медицинска документация. Мотивираното предложение от 11 май за издаване на заповед за отказ от заплащане на заявената медицинска услуга по заявлението от 13 април не е прието от управителя на НЗОК и преписката е разгледана повторно при разширен състав на външни експерти - Експертния съвет по медицинска специалност „Клинична хематология“. На базата на предоставената медицинска документация становището на Експертния Съвет по „Клинична хематология“ е, че лечението на пациентката може да бъде проведено във всеки един от центровете в България, извършващи трансплантация на хемопоетични стволови клетки, след актуална оценка на статуса на пациентката по отношение на основното хематологично заболяване (НХЛ) и съпътстващите заболявания.

{module title="Подобни статии"}

Заповедта за отказ съдържа следните мотиви:

В конкретния случай не са налице нормативно определените предпоставки за заплащане на услуги при условията и по реда на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане.

Съгласно доклад от Профилна комисия по трансплантология предложеният терапевтичен подход следва да бъде приложен в лечебни заведения, разполагащи с високотехнологичната апаратура Spectra optia на територията на България като СБАЛХЗ ЕАД и МБАЛ „Света Марина“- Варна и лечението може да бъде проведено в същите лечебни заведения, като прилагането на високодозова химиотерапия при пациенти с лимфом, непостигнали пълна ремисия, се осъществява рутинно. Лечението се извършва по КП №243 „Диагностика и лечение на лимфоми“, а Автоложна СТК се заплаща от бюджета на Министерство на здравеопазването.

В становището на Експертния съвет по клинична хематология също е посочена възможността идентично на заявеното за одобряване на заплащане лечение в чужбина да бъде извършено в три лечебни заведения на територията на България, а именно: „Предложената терапия …… може да бъде осъществена във всеки център, извършващ тази процедура в България - СБАЛХЗ, София, УМБАЛ „Света Марина“-Варна и МБАЛ „Свети Георги“-Пловдив.

Издадената заповед за отказ за заплащане подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК, за което е уведомено лицето, посочват от Касата.

{module title="Subscribe"}{module title="Анкета"}

Подобни статии