МЕДИЦИНА

За кои болести се предлага пожизнена неработоспособност?

За кои болести се предлага пожизнена неработоспособност?

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. С проекта са разширява обхвата на заболяванията и състояния, за които може да се определя пожизнено трайна неработоспособност.

За първи път възможността за оценка с пожизнен срок бе въведена на 16 юли 2021 година от екипа на служебния министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. Това са състояния, при които увредата на болните се преценява като трайна и необратима. До лятото на 2021 година всички тези хора бяха принудени да се преосвидетелства на всеки 3 години. Ако проектът на наредбата бъде приет, вече и болни със следните диагнози и състояния ще могат да се освидетелстват пожизнено:

Заболявания попадащи в част втора „Психични болести“:
Раздел ІІ „Умствена ограниченост“ :
2. По-тежка ограниченост на интелигентността, със силно стеснени до липсващи възможности за обучение, значително ограничени езикови умения и нарушен говор, с намалена до загубена възможност за вграждане в елементарни трудови дейности, поведенчески отклонения при ИК под 60:
2.1. при относително благоприятно развитие на личността и възможности за социално вграждане (частичен успех при обучение в специално училище, в центрове за специална образователна подкрепа или с ресурсно подпомагане, възможности за елементарни дейности) - 80 %;

Раздел ІІІ „Дълготраещи психози, с най-малко 6-месечна продължителност, психози от кръга на шизофренните или афективни (ендогенни) психози“:
2. Хронични състояния при ендогенни психози (например непълноценност на контактите, понижен виталитет, афективно нивелиране).
2.1. с умерени затруднения при социалната адаптация - 60 % (при съхранени базисни социални умения за оцеляване в обществото - грижи за себе си, възпитано поведение и добър външен вид, при ограничени ключови умения за справяне с определен тип работа - според образованието, квалификацията, професионалната подготовка);
2.2. със значителни затруднения при социалната адаптация - 80 % (при частична загуба на базисни социални умения и пълна загуба на ключови умения за намиране и извършване на всякаква професионална работа);
2.3. с тежки затруднения при социалната адаптация - 95 % (пълна загуба на базисни социални умения);
2.4. тежка и необратима социална дезадаптация - 100 % (пълна загуба на базисни социални умения и невъзможност за съществуване без контрол).

Раздел V „Аутистично разстройство“:
3. Тежка форма - 80 % (частична загуба на базисни социални умения и пълна загуба на ключови умения за намиране и извършване на всякаква работа).
4. Много тежка форма - 100 % (загуба на базисни социални умения за вграждане в обществото, свързани с общуването и преработването на информация и грижи за себе си).Раздел II
Болести на щитовидната жлеза

Раздел VI „Неврози и абнормни развития на личността“:
1. Тежки невротични състояния, тежки страхови състояния, затегнати тревожно-депресивни състояния, много чести (ежеседмични и по-чести) психогенни кризи и прилошавания, астазия-абазия (всички доказани документално преди освидетелстването):
1.2. със значителни затруднения в социалната адаптация - 80 % (загуба на умения за справяне с всякаква работа, независимо от специфичната ѝ природа).
2. Много тежки натрапливи състояния (невротични развития, с много тежки затруднения в социалната адаптация - 100 % (пълна загуба на базисни социални умения и невъзможност за самостоятелно съществуване)

Раздел VІІI „Токсикомания“
3. При тежка социална дезадаптация - 100 % (пълна загуба на базисни социални умения и невъзможност за самостоятелно оцеляване в обществото).

Раздел IX „Психични отклонения в детска възраст“:
1. Ограничения в умствените възможности и нивото на функциониране, оценени (включително психометрично) чрез възрастово подходящи методики:
1.2.2. с нарушения на поведението - 80 % (наличие на агресия, самоувреждане или хиперактивност);
1.3. тежка умствена изостаналост - 95 % (с изразени двигателни нарушения и липсваща реч);
1.4. дълбока умствена изостаналост - 100 % (неподвижни, или със силно ограничена подвижност, липса на невербална комуникация).

2. Генерализирани разстройства на развитието:
2.2. средно тежки - 85 % (по-тежко изразени нарушения в комуникациите и поведението, изразени стереотипии, импулсивна готовност, когнитивен дефицит);
2.3. тежки форми - 100 % (липса на социална свързаност и комуникация, тежък когнитивен дефицит, изразени стереотипии).

3. Психози в детско-юношеската възраст:
3.2. със значителни затруднения в социалната адаптация и обучението - 80 %;
3.3. при невъзможност за социална адаптация и обучение - 100 %.


{module title="Подобни статии"}


Заболявания попадащи в част трета Ушни, носни и гърлени заболявания
Раздел Слухов анализатор
5. Тежка загуба на слуха (Невъзможност да се възприема реч с нормална сила. Изпитват се сериозни трудности при чуването на силни звукове - речеви или от околната среда. Възможно е да се чуват само силни викове или технически усилена реч.) – 66 до 80 db – 65% с пожизнен срок;
6. Дълбока загуба на слуха (Невъзможност ясно да се възприема и разбира реч, дори и чрез техническо усилване) – 81 до 95 db - 75% с пожизнен срок;
7. Пълна загуба на слуха /глухота (невъзможност да се чува)– 96 db или по-голяма - 91% с пожизнен срок.

Заболявания попадащи в част седма Нервни болести
За множествена склероза, оценена като тежка степен (форма) - 95 %) се определя пожизнен срок.;
4.4. Много чести - генерализирани епилептични пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, фокални пристъпи с еволюция към двустранни тонично-клонични) през интервали от седмици и фокални пристъпи (със или без нарушение на съзнанието) през интервали от дни - 80 %.
4.5. Много чести и тежки - Генерализирани конвулсивни епилептични пристъпи, включително фокални пристъпи с еволюция към двустранни тонично-клонични - ежеседмични - 95 %.
4.6. Епилептични синдроми, включително Епилептични енцефалопатии и медикаментозно-резистентна епилепсия с ежедневни и/или еженощни пристъпи - 100 % с чужда помощ (СЧП).

Заболявания попадащи в част осма хирургични заболявания,
Раздел IХ Пикочни органи
„9. Ектопия на пикочен мехур - 100 %.

Заболявания попадащи в част девета, Вътрешни болести,
Раздел I Захарен диабет
1. Захарен диабет тип 2 неинсулинозависим;
1.2.2. с две усложнения - 50 %;
1.2.3. с повече от две усложнения - 60 %.

Раздел II, Болести на щитовидната жлеза
3.3. след отстраняване на недиференциран и медуларен карцином или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 - 4 стадий, без близки и/или далечни метастази:
3.3.3. след петата година - 50 %;
3.4. нискодиференциран, недиференциран и медуларен карцином на щитовидната жлеза с локални и/или далечни метастази:
3.4.2. след петата година - 50 %.

Раздел V „Хипофизарни нарушения“:
2. Нанизъм:
2.2.1. за жени от 140 до 131 cm, за мъже от 145 до 136 cm - 50 % (лека степен);
2.2.2. за жени от 130 до 120 cm, за мъже от 135 до 125 cm - 71 % (средна степен);

Наредбата е публикувана за обществено обсъждане на 11 ноември 2022 година. Срокът за обсъждане е едномесечен – до 11 декември 2022. В този срок всички граждани и организации могат да направят предложения за изменения и допълнения на Портала за обществени консултации. До този момент има направено едно предложение – за включване на заболяването неврална мускулна атрофия към тези с пожизнен срок.


{module title="Абонамент"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии