https://www.czpz.org/images/Places/hospital_2.jpeg

Консултиране на лечебни заведения

Центърът за защита на правата в здравеопазването е правозащитна организация в сферата на здравеопазването и като такава, се отнасяме с внимание към защитата на правата на всички участници в здравната система, в това число на лекарите, медиците и лечебните заведения.

Ние предлагаме абонаментно обслужване на лечебните заведения, което включва:
Консултации, свързани с договори и взаимоотношения с НЗОК/РЗОК и защита при незаконен отказ за сключване на договор.
Консултации за организиране на защита срещу незаконосъобразни санкции по административен и съдебен ред.
Консултации по въпроси, свързани с процедури по регистрация и издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност.
Изготвяне или оценка на съществуващи документи, свързани с вътрешния ред и правата на пациентите: Вътрешни правила, образци на документи за информирано съгласие, изисквания и образци на документи, свързани със заплащане на медицинските услуги и т.н.
Консултации при оплаквания, сигнали и жалби.
Предоставяне на информация за извършени или предстоящи промени в нормативната уредба, актове на административните органи от сферата на здравеопазването, както и анализ на въздействието върху клиента.
Предоставяне на безплатен достъп до правно-информационната ни система за съдебната практика в сферата на здравеопазването.
Осигуряване при поискване на квалифициран адвокат за осъществяване на адвокатска помощ и защита по смисъла на Закона за адвокатурата.

При изрично упълномощаване може да извършим от Ваше име процедури по:
Регистрация и промяна на вписани обстоятелства, в търговския регистър и регистъра на БУЛСТАТ.
Регистрация и промяна в регистрацията на лечебно заведение и вписани обстоятелства.
Издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност, промяна на издадено разрешение относно смяна на адреса или добавяне на нов адрес, разкриване на нови дейности, промяна в нива на компетентност и др.

Като координатор на системата за външна оценка на качеството – НСВОК, можем да сертифицираме вашите клинични лаборатории.

Нашият екип от лекари и юристи има дългогодишен опит в консултирането на лекари и лечебни заведения. Ако проявявате интерес или имате въпроси, свързани с тази наша дейност, можете да се свържете с нас по телефона или на имейла, които ще намерите в меню КОНТАКТИ.