ПРАВО

Върховния административен съд срещу незаконсъобразното управление на Ковид 19 кризата

Върховния административен съд срещу незаконсъобразното управление на Ковид 19 кризата

Внезапната поява на Ковид 19 в началото на 2020 г. наложи вземането на спешни правни мерки за уреждане на отношенията в обществото . У нас съществуваше вече правна уредба на действията, които трябваше да се предприемат от компетентните органи, медицинските специалисти и гражданите и тя се съдържаше в Закона за здравето и предвидената в него Наредба номер 21 от 18.07. 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62 от 29.07.2005 г. в сила от 1.1.2006 г.) с последващите изменения и допълнения.

Според чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Закона за здравето Министърът на здравеопазването с НАРЕДБА определя заразните болести и реда за регистрация на заразоносителите и контактните с тях лица, задължителното съобщаване и техния отчет. Със същата наредба се регламентират редът и начинът на надзор върху тях, ранното оповестяване и предприемане на мерки в случаите на биотероризъм или поява на нови непознати заразни болести. От законовия текст на чл. 60, ал. 2 и ал. 3 следва, че министърът на здравеопазването урежда всички въпроси, отнасящи се до заразните болести, с наредба. И не само посочените две алинеи, но и всичките 7 алинеи на чл. 60 от Закона за здравето предвиждат наредбата като единствения акт, с който МЗ урежда правоотношенията, отнасящи се до Ковид 19.


{module title="Подобни статии"}


В чл. 29 от въпросната наредба е предвидено, че при възникване на нови заразни болести с потенциален риск от епидемично разпространение, както и при случаи на биотероризъм МЗ със ЗАПОВЕД разпорежда:
1. Задължителната регистрация, съобщаване и отчет на заболяванията извън посочените в приложение 1 към наредбата;
2. Конкретни мерки, ред и начин на надзор в съответствие с епидемичната ситуация. Чл. 29 се намира в раздел четвърти, наименован „ред и начин на надзор, ранно оповестяване и предприемане на мерки при случаи на биотероризъм или поява на нови, непознати заразни болести.
Чл. 29 от Наредбата беше атакуван пред Върховния административен съд (ВАС) с цел неговата отмяна поради противоречието му със закона. С решение номер 8843 от 23.07.2021 г., постановено по адм. д. номер 1917/2021 г. по описа на ВАД, седмо отделение ВАС отмени т. 2 от чл. 29 на Наредба 21/2005 г. в частта й „ред и начин на надзор“. Съдът мотивира отмяната с нарушението на чл. 60, ал. 3 от ЗЗ, съгласно който ясно и категорично е изразена волята на законодателя, че редът и начинът на надзор на заразни болести в случаите на биотероризъм или нова непозната заразна болест, каквато се яви Ковид 19, трябваше да се определят в наредба, а не със заповед на МЗ. Разликата между наредбата и заповедта е че първата представлява НОРМАТИВЕН АКТ, а заповедта е административен акт, който не принадлежи към нормативните актове на министъра. ВАС констатира противоречие на наредбата със закона – акт от по-висока степен.
Тъй като ВАС в тричленен състав не отмени чл. 29, т. 1 от Наредбата, нейното атакуване продължи след подадени касационна жалба и касационен протест. Петчленен състав на ВАС с решение номер 3618 от 15.04.2022 г. , постановено по адм.д. 536 от 2022 г. прие, че обжалваното и атакувано решение в частта, с която е отхвърлена първоначалната жалба срещу чл. 29 от наредбата е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, а в останалата част е обосновано и законосъобразно. В крайна сметка се прие, че неправилно чл. 29 от наредбата предвижда министъра на здравеопазването със ЗАПОВЕД да допълва списъка по приложение 1 при възникване на нови заразни болести с потенциален риск от епидемично разпространение, както и в случаите на биотероризъм и със ЗАПОВЕД да разпорежда задължителното ранно съобщаване и отчет на заболяванията и предприетите конкретни мерки, да определя реда и надзора в съответствие с епидемиологичната ситуация. Законът ясно е посочил, че с подзаконов нормативен акт, какъвто е наредбата, а не със заповед следва да бъдат
определени изрично посочените в чл. 29, т. 1 и т. 2 от Наредбата действия. Законът в чл. 60, ал. 2 и ал. 3 делегира на МЗ правомощието за регламентирането на отношенията в изтъкнатите направления и според волята на законодателя това е трябвало да стане с подзаконов нормативен акт, а не със заповед. За разлика от наредбата, заповедта не е нормативен акт, независимо, че и наредбата, и заповедта се издават от един и същи държавен орган. Според ВАС, приемайки, че чл. 29 от наредбата допуска части от подзаконов нормативен акт да бъдат допълвани с ненормативен акт, министърът е допуснал нарушение на чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
Крайният резултат от двете решения на ВАС е пълната отмяна на чл. 29 от наредба 21/2005 г. От момента на обнародването на двете решения в „Държавен вестник“ те влизат в сила. Обнародването е станало на 29.04.2022 г. (ДВ бр. 33). От тази дата възниква правна празнота. Липсва уредба на реда за регистрация, съобщаване и отчет, реда и начина за надзор, ранно оповестяване и предприемане на мерки при биотероризъм или поява на нови, непознати заразни болести, неупоменати в приложение 1 към наредбата.
Възниква и друг въпрос – какво ще стане с висящите процеси и казуси, породени преди отмяната на чл. 29 от наредбата. Отговорът на този въпрос се съдържа в чл. 195, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Той съдържа специална правна норма, според която подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизане в сила на съдебното решение. За периода от приемането му до неговата отмяна като незаконосъобразен с влязло в сила съдебно решение този акт се счита за законосъобразен и поражда валидни правни последици. Съдебното решение на ВАС, с което чл. 29, т..1 и т. 2 от Наредба 21/2005 г. се отменя, няма обратно действие и не може да преуреди възникналите обществени отношения – Тълкувателно решение на ВАС на РБ номер 2 от 27.06.2016 г.– ОСС от първа и втора колегии на ВАС. Тълкувателното решение решава принципно въпроса с действието на съдебното решение по отмяна на актове на държавни органи, поради което следва да намери приложение и тук.
Проф. д-р Поля Голева


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии