ПРАВО

Промените в медицинската експертиза в помощ на лицата с увреждания

Промените в медицинската експертиза в помощ на лицата с увреждания

С постановление Nr.13 от 26. 01.2023 г. Министерският съвет измени и допълни Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление Nr. 120 на МС от 2017 г.

Постановлението за промени в Наредбата беше публикувано в „Държавен вестник“ бр. 10 от 31.01.2023 г.
Промените в правния режим на медицинската експертиза и определяне на вида на увреждане и степента на неработоспособност са направени след препоръки от организациите на лицата с увреждания и на основата на научно изработена методология. В основни линии те се свеждат до следните важни момента:
Първо, разшири се възможността родителите на деца до 12-годишна възраст да ползват болничен лист за временна неработоспособност заради карантина. Последната трябва да е обявена не само в детско заведение, но и в училище. За всички деца ненавършили 12 годишна възраст и върнати от детско заведение или училище в къщи, следва да се издава болничен лист на техните родители или по-точно на единия от тях. Предишната редакция на наредбата посочваше деца, посещаващи детско заведение, без да има предвид, че повечето деца след 6 - или 7 - годишна възраст ходят на училище. Разбира се, беше възможно и разширително корективно тълкуване на текста на чл. 6, ал. 1 от наредбата, но за постигане на по-голяма правна сигурност се наложи изричното включване на училището в допълнената разпоредба.
Второ, новата наредба внесе промени в някои отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и вида на увреждане. Целта на тази промяна е да се защитят интересите на лицата с намалена работоспособност чрез подобряване на оценката на заболяванията и по-ясно прокарване на линията на справедливостта в нея. Принос за прецизирането на правната уредба е и ясното и еднозначно определяне за някои заболявания пожизнения срок и/или чуждата помощ на инвалидизираните лица.


{module title="Подобни статии"}


Трето, създадена е благоприятстваща инвалидизираните лица правна уредба на чуждата помощ. Предвидено е при лицата с психични заболявания чужда помощ да може да се определи и при степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 80 на сто и над 80 на сто в зависимост от естеството на заболяването и в зависимост от загубата на базисни социални и ключови умения, водещи до невъзможност за съществуване без контрол. Териториалните експертни лекарски комисии/НЕЛК се произнасят по необходимостта от чужда помощ и при степен на трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) 80 на сто, когато едно или повече съпътстващи заболявания обуславят над 50 на сто трайно намалена работоспособност (степен на увреждане).
Четвърто, подобрена е методиката за оценка на трайно намалената работоспособност, изразена в проценти. Новото в методологията е, че оценката отразява най - високия процент на най-тежкото увреждане, като към него се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи заболявания. Когато бъдат постигнати 100-те % или най-тежкото (водещото) заболяване е 100%, съпътстващите заболявания заедно с техните проценти се отбелязват в мотивите на експертното решение. В тази връзка са изменени и допълнени приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, наименувано „Отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти“, както и Приложение 2 към чл. 63, ал. 3. Ново е още и увеличаването на заболяванията, при които се добавят изразите „пожизнен срок“ или „пожизнен срок и чужда помощ“ или само „чужда помощ“.
Пето, грижата на изпълнителната власт към хората с увреждания намира по-нататък израз в процедурата, свързана с освидетелстването и преосвидетелстването на заинтересованите лица. Ако в резултат на промените в наредбата за тях са определени по-благоприятни условия за оценка на неработоспособността, те ще могат да подават заявление за преосвидетелстване в неограничен срок. Ако процедурата е започнала, но не е приключила пред ТЕЛК до влизането в сила на разглежданото постановление, тя продължава по реда на това постановление. Но ако към момента на влизане на постановлението в сила – 31.1.2023 г., тя е висяща пред НЕЛК, се довършва по досегашния ред. В същото време се дава възможност на лицата, които до този момент са били освидетелствани или преосвидетелствани, но за които това постановление установява по-благоприятен режим на оценка на тяхното увреждане, да подадат заявление – декларация за преосвидетелстване.
Проф. д-р Поля Голева


{module title="Абонамент"}


{module title="Анкета"}

Подобни статии