Европейски съюз

 • Преболедувалите COVID-19: Сертификат само за тези с PCR тест, бързите антигенни не важат

  Хиляди българи, преболедували COVID-19 в последните 6 месеца, остават без шанс за евросертификат. Причината - инфекцията им е открита само с бърз антигенен тест, а не с PCR, както е записано в новия регламент.
  Близо 100 000 българи са дали положителен антигенен тест за COVID-19.  Непотвърдените случаи обаче нямат шанс да получат евросертификат.

 • Бобов дол чака финансиране за Спешен център от две години

  Бобов дол може да остане без спешен център, ако здравното министерство не осигури необходимото финансиране за изграждането на нов, казаха от общинската управа в миньорския град. - предаде БНР

 • Харта на основните права в Европейския съюз

  ДЯЛ I ДОСТОЙНСТВО
  Член 1 Човешко достойнство
  Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.
  Член 2 Право на живот
  1. Всеки има право на живот.
  2. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
  Прочети цялата..

 • Становище на Европейския икономически и социален комитет „Правата на пациента“

  3.2 Право на информация.
  3.3 Право на свободно и информирано съгласие.
  3.4 Право на достойнство.
  3.5.1 Право на достъп до здравни грижи за всички...
  3.5.2 Право на качествени грижи:...
  Прочети цялата..

 • Европейска социална харта

  1. Всеки следва да има възможност да се издържа от професия, която е избрал по свободна воля.
  2. Всички работници имат право на справедливи условия на труд.
  3. Всички работници имат право на безопасни и здравословни условия на труд.
  13. Всеки, който не разполага с достатъчно средства, има право на социална и медицинска помощ.
  Член 11 - Право на опазване на здравето....
  Прочети цялата..

 • Европейска харта за правата на пациента

  1. Право на профилактика
  Всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

  2. Право на достъп
  Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация,основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

  3. Право на информация
  Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуги и начините да ги използва, както и на информация за достъпните научните проучвания и технологичните иновации.

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 726/2004 разрешаване и контрол на лекарствени продукти

  Настоящият регламент има за цел да утвърди процедури на Общността за разрешаване, контрол и фармакологична бдителност на лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба и създаването на Европейска агенция по лекарствата (наричана по-долу „Агенцията“). Разпоредбите на настоящия регламент не засягат правомощията на органите на държавите-членки, касаещи определянето на цените на лекарствените продукти или тяхното включване в обхвата на система за здравеопазване или схемите за социално подпомагане въз основа на здравни, икономически или социални условия. По-специално държавите-членки имат свобода на избор на такива терапевтични показания и размери на опаковките между фигуриращите в разрешението за търговия данни, които ще бъдат обхванати от техните органи за социално подпомагане. 

  Прочети цялата...

 • ДИРЕКТИВА 2011/24/ЕС за трансгранично здравно обслужване

  1. Настоящата директива установява правила за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване и насърчава сътрудничеството между държавитечленки в областта на здравното обслужване, при пълно зачитане на националната компетентност по отношение на организацията и предоставянето на здравно обслужване. Настоящата директива също така цели да изясни нейната връзка със същест­ вуващата рамка за координация на системите за социална сигурност — Регламент (ЕО) No 883/2004, с оглед прилагането на правата на пациентите. 

  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

  Обезщетения в натура“ означава:
  за целите на дял III, глава 1 (обезщетенията за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата) обезщетения в натура, предвидени в законодателството на държава-членка, които са предназначени да осигурят, предоставят, изплатят директно или възстановят разходите за медицинско обслужване и свързаните с него продукти и услуги. Това включва обезщетения
  в натура за дългосрочна грижа;
  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 987/2009 за процедурите по координация на системите за социална сигурност

  Лечение по график
  А. Процедура за получаване на разрешение
  1. За целите на прилагането на член 20, параграф 1 от основ­ния регламент осигуреното лице представя на институцията по мястото на престой документ, издаден от компетентната институ­ция. За целите на настоящия член компетентната институция озна­чава институцията, която поема разходите за лечението по график в случаите, посочени в член 20, параграф 4 и член 27, параграф 5 от основния регламент, при които обезщетенията в натура, предо­ставени в държавата-членка на пребиваване, се възстановяват възоснова на фиксирани суми, компетентната институция означаваинституцията по мястото на пребиваване.
  Прочети цялата...

 • ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО за признаването на професионалните квалификации

  Настоящата директива установява реда за признаване от държава-членка, която обвързва достъпа до регламентирана професия или нейното упражняване на своята територия с притежаване на определени професионални квалификации,  с цел достъп до тази професия и нейното упражняване, на професионални квалификации, придобити в една или повече други държави-членки и който ред позволява на титуляра на споменатите квалификации да упражнява там същата професия.
  Свободата на движение и взаимното признаване на удостоверенията за професионални квалификации на лекари, медицински сестри с общ профил, лекари по дентална медицина,  ветеринарни лекари, акушерки, фармацевти и архитекти трябва да се основават на фундаменталния принцип на автоматично признаване на удостоверения за професионални квалификации на базата на координирани минимални квалификационни изисквания. 
  Прочети цялата...

 • ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО за кодекса на Общността за лекарствени продукти за хуманна употреба

  Съществената цел на всички правила за производството, разпространението и употребата на лекарствените продукти трябва да е защитата на общественото здраве.
  Тази цел обаче трябва да се постигне със средства, които да не възпрепятстват развитието на фармацевтичната промиш­леност или търговията с лекарствени продукти в рамките на Общността.
  Прочети цялата...

 • ДИРЕКТИВА 93/42 относно медицинските изделия

  Настоящата директива се прилага за медицинските изделия и техните допълнителни принадлежности. За целите на тази директива допълнителните принадлежности се отнасят към медицинските изделия в собственото им качество.
  Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че изделията може да се пускат на пазара и/или въвеждат в употреба само ако са в съответствие с изискванията, определени в настоящата директива, когато са надлежно доставени и правилно монтирани, поддържани и използвани в съответствие с тяхното предвидено предназначение.
  Прочети цялата...

 • ДИРЕКТИВА 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия in vitro

  Настоящата директива се прилага за диагностични медицински изделия in vitro и за техните принадлежности. По смисъла на настоящата директива принадлежностите се разглеждат като диагностични медицински изделия in vitro.
  „диагностично медицинско изделие in vitro“ означава всяко медицинско изделие, което е реактив, продукт на реактива, калибратор, контролен материал, набор, инструмент, апарат, оборудване или система, използвани самостоятелно или в комбинация, предвидени от производителя да се използват за in vitro изследване на проби от човешкото тяло, включително донорство на тъкани и кръв, с цел единствено или предимно за предоставяне на информация:
  — по отношение на физиологично или патологично състояние, или
  Прочети цялата...

 • ДИРЕКТИВА 90/385/ЕИО за активните имплантируеми медицински изделия

  „медицинско изделие“ е всеки инструмент, апарат, принадлежност, софтуер, материал или друг продукт, използван сам или в комбинация, заедно с всички аксесоари, включително софтуера, предназначен от неговия производител да бъде използван специално за диагностика и/или терапевтични цели и необходими за неговото правилно прилагане, предвиден от производителите да бъде използван за хората със следните цели:
  — диагностика, профилактика, мониторинг, лечение или облекчаване на заболяване,
  — диагностика, мониторинг, лечение, облекчаване или компенсиране на нараняване или недъг,
  — изследване, заместване или модифициране на анатомията или на физиологичен процес,
  — контрол на раждаемостта,
  Прочети цялата..

 • РЕГЛАМЕНТ на Съвета (ЕО) № 1408/71 за прилагането на ССС на наети лица и членове на техните семейства ...

  1. Настоящият регламент се прилага за цялото законодателство, което касае следните клонове на социална сигурност:
  а) обезщетения за болест и майчинство;
  б) обезщетения за инвалидност, включително обезщетенията за поддържане или подобряване на способността за печалба на доходи;
  в) обезщетения за старост;
  г) обезщетения за наследници;
  д) обезщетения за трудови злополуки и професионална болест;
  е) помощи при смърт;
  ж) обезщетения за безработица;
  з) семейни обезщетения.
  Прочети цялата...

 • РЕГЛАМЕНТ на Съвета (ЕИО) No 574/72 за реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71

  Компетентните органи могат да определят органи за връзка, които да могат пряко да обменят информация помежду си.
  2. Всяка институция на държава-членка и всяко лице, което временно или пребивава на територията на държава-членка, могат пряко или чрез органите за връзка да подават заявление до институцията на друга държава-членка.
  3. Издадените от институция на държава-членка решения и други документи, предназначени за лица, които временно или пребивават на територията на друга държава-членка, могат да се връчват пряко чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
  Прочети цялата...

 • Въпроси и отговори по директивите за трансгранично здравно обслужване

  Планирам медицинска процедура в друга държава в Европа. Как се извършва възстановяването на разходите? Първо, свържете се с Вашата национална здравна система или осигурителна институция, която Ви покрива планираното лечение. После ще трябва да решите как искате да бъдат покрити разходите.Има два различни законодателни акта на ЕС, които уреждат здравното обслужване в друга държава от ЕС.

 • Планово лечение в ЕС

  Вариантите за кандидатстване за получаване на предварително разрешение за провеждане на необходимото лечение в друга държава от Европейския съюз (ЕС) са два:

  • по реда на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за прилагането на Регламент № 883/2004, или

  • по реда на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

 • Стартира проектът за модернизация на Спешна помощ

  Днес в 13 часа министър Костадин Ангелов ще постави символично началото на дейностите по проекта за развитие на Спешната медицинска помощ по ОП "Региони в растеж". Това ще се случи в град Бяла, Русенско, където се предвижда да бъде построена изцяло нова сграда за спешната помощ.

Страница 1 от 3