Правосъдие

 • Отговорността на лекаря за вреди

  Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика.

 • Защита на нарушени права пред съд

  Какво трябва да знае гражданинът преди да започне съдебно дело за нарушени права в здравеопазването?
  Съдебните дела могат да бъдат водени в три направления: Административни, Наказателни, Граждански.
  Административните дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов нормативен акт. Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.

 • Колко струват съдебните дела?

  По принцип търсенето на съдебна отговорност в България, а и по света е скъпа услуга и в това отношение търсенето на съдебна отговорност от лекари и лечебни заведения не прави изключение.

 • Министерството на здравеопазването поставя в неравенство лечебните завденеия

  1.В „Държавен вестник“ бр. 33 от 29.04.2022 г. Министерството на здравеопазването (МЗ) обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 3 от 2019 г. за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (обн. ДВ бр. 29 от 2019 г, с последващи изменения и допълнения.)

 • Mедицината - придатък на медицинското правo

  От древни времена медицината е най-важната, най-трудната и отговорна професия. Медицина се учи най-продължително време. В сравнение с другите специалности, в медицинските факултети се влиза най-трудно, конкуренцията е най-голяма, държат се изпити, няколко кандидати се борят за едно място и се влиза с висок бал.

  През последните 20 години животът нa медиците още повече се усложни. Към обемната медицинскa наука, която все повече се развива като знания и умения, се присъедини и правото. Медицинската дейност, организацията й, здравеопазването станаха обект на широкомащабна правна инвазия. Правото се вклини в медицината и внесе своите субективистични нагласи.

 • Един необичаен съдебен спор, който позволява да се направят много изводи

  В сряда, Върховният административен съд ще гледа дело, по което НЗОК оспорва изменения в наредбите за медицинските стандарти. Ответник по делото е министърът на здравеопазването. Делото е необичайно, не само защото, едва ли има друг случай, в който двете ведомства да се изправят едно срещу друго в съдебен спор. Като страни по делото са конституирани още Център за защита правата в здравеопазването, Националното сдружение на частните болници и Сдружението на общинските болници в България. Всички те са заявили, че се включват в делото на страната на министъра на здравеопазването. Това също е необичайно, защото МЗ и неправителствените организации обикновено спорят по дела в съда.

 • Правото да бъдеш забравен в здравеопазването

  1.Основните права на пациентите не са застинало понятие в медицинското право, а се изменят и допълват с промяната на обществените отношения и обективните условия. Основните права на пациентите, които бяха в центъра на дискусията през първите 5-8 години на миналото десетилетие на 21 век, след световната пандемия от Ковид – 19 промениха своя облик и структура. Появиха се нови права, ограничиха се някои от известните пациентски права в името на защитата на обществения интерес, а други права бяха изместени от нови задължения на гражданите.

 • Алгоритъмът при решаването на граждански спорове за лекарски грешки

  Лекарската грешка може да бъде престъпление, но ако не осъществява наказателен състав, тя води до възникване на гражданска отговорност за непозволено увреждане.
  В съдебната практика преобладава тази форма на деликтна отговорност, която се изразява в задължение на лечебното заведение, в което е извършено непозволеното увреждане, да плати обезщетение на имуществените и неимуществените вреди на пострадалия пациент, а при неговата смърт – на наследниците му.

 • Заплаха ли е видеоконференцията за правата на лица с психични разстройства при съдебно дело за принудително лечение?

  1.Пред Конституционния съд на Република България се постави въпросът, дали лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи – психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване; лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция,

 • Имуществена отговорност на лекаря и застраховане. Някои малко известни юридически положения

  1. За гражданската, още известна и като имуществена отговорност, за допусната лекарска грешка, довела до причиняване на смърт или телесна повреда на пациента, досега е писано немалко в юридическата литература. Този вид отговорност е отговорност за непозволено увреждане, а не е наказателна отговорност и се изразява във възникване на задължение на лекаря или друг медицински специалист да плати парично обезщетение за имуществените и неимуществените вреди,

 • Какво е „арбитражна експертиза“ и има ли значение в делата за медицинска грешка?

  1.Сами по себе си и двата термина - „арбитражна“ и „експертиза“ са юридически и имат установено в правораздавателната практика значение.
  Арбитражът е извънсъдебен способ за решаване на правни спорове от недържавно образование, овластено въз основа на споразумение между спорещите страни.

 • Корупцията в здравеопазването, според германското наказателно право

  1.Защо избрах тази тема? Защото през последните 10 година копуцията в България не престава да бъде любима тема на всички медии, изборни кампании, дискусии. Както знаем, резултати от усилената борба срещу нея няма. Всички говорят за корупцията, но тъй като тя не се възприема с нито едно от сетивата, остава имагинерна подобно на извънземните същества.

 • Лекар осъди Прокуратурата да плати обезщетения от 63 000 лева

  Гинеколожката д-р Нина Байчева, която миналата година беше окончателно оправдана по обвинението, че поради немарливост е причинила смъртта на новородено в Тетевен, осъди Прокуратурата на първа инстанция да и заплати обезщетение от 63 хиляди лева, заради повдигнатото ѝ обвинение, съобщава „Лекс“.

 • ВАС окончателно спря разпоредбите на НРД относно лимитите и различни цени на КП за една и съща дейност

  Петчленен състав на Върховният административен съд отхвърли жалбите на НЗОК, БЛС и Министъра на зравеопазването, с които същите оспорват решение на ВАС за спиране на действието на членове от Анекса към НРД подписан на 29 април от БЛС и НЗОК.

 • Минимални възнаграждения на медиците не могат да се определят с НРД

  1. В раздел седми от Закона за здравното осигуряване е уреден Националният рамков договор (НРД), по който страни са Българският лекарски съюз (БЛС) и НЗОК, а изготвянето и подписването се извършва от 10 представители на НЗОК и 10 представители на БЛС.

 • Честваме 30 години от ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека

  На 25. 10. 2022 г. се навършиха 30 години от членството на България в Съвета на Европа и ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).
  Решенията на съда в Страсбург са задействали множество реформи в България.

 • Проф. П. Голева: Арбитражът между лечебните заведения и РЗОК в сегашния му вид е правен абсурд

  Арбитражът е извънсъдебно алтернативно средство за разглеждане и решаване на спорове между две страни. Допустим ли е той и в отношенията между НЗОК, респ. РЗОК от една страна и изпълнителите на здравни услуги, които обслужват здравноосигурени пациенти, от друга страна?

 • Да има ли Стратегически здравен съвет в Народното събрание?

  На 19.10.2022 г. група народни представители внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. С него те предлагат да се създаде нов държавен орган, който да е част от Народното събрание. Наименованието му е Стратегически здравен съвет.

 • Синдром на чупливия череп в медицинското право

  Основно право на човека и в частност на пациента е, когато бъде увредено неговото здраве или отнет животът му от виновно и противоправно деяние на друго лице, той или неговите наследници да получат обезщетение на имуществените и неимуществените вреди, които са претърпели. Най-важното изискване е да има причинна връзка между непозволеното увреждане и възникналите вреди.

 • Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка(втора част)

  1. Съдът взема решение за търсене на отговорност от лекар, който не е положил дължимата грижа, само когато се установи коя точно норма на закона е нарушена или не е спазена.

Страница 1 от 2