ПРАВО

Съдия сезира Конституционния съд по казуса с медицинския център на АЕЦ Козлодуй

Съдия сезира Конституционния съд по казуса с медицинския център на АЕЦ Козлодуй

В статия, озаглавена "В сигналите на Наталия Станчева срещу АЕЦ Козлодуй има основания" ви запознахме с нашето становище по казуса на Наталия Станчева във връзка със съдебните дела с АЕЦ „Козлодуй“ и незаконното съществуване на медицинска структура към централата. Наталия Станчева многократно сигнализира за структура към АЕЦ „Козлодуй“, която извършва медицинска дейност, без да има право да осъществява такава и без да е регистрирана като лечебно заведение по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

Това е безспорно установено от контролните органи в лицето на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), която с протокол за установени нарушения от 19.12.2022г. дава задължителни предписания до централата да предприеме необходимите действия за регистрация на лечебно заведение, което отговаря на изискванията на Закона за здравето и Наредба № 11/2018г.
Становището на ИАМН е, че само Националният център по радиобиология и радиационна защита ( НЦРРЗ) и лечебните заведения, в които на трудов договор е назначен лекар с придобита специалност "Радиобиология" или "Радиационна хигиена" или лекар, преминал обучение по биологично действие на йонизиращите лъчения в НЦРРЗ, могат да извършват дейност по медицинското наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения. Изводите на контролния орган, основани на нормативната уредба са, че безспорно медицинското наблюдение не е част от дейността на службите по трудова медицина, а че се извършва от лечебни заведения, които се регистрират по реда на Закона за лечебните заведения.
Хронологичния преглед обаче показва, че и до момента предписанията, дадени през 2022г. за привеждане на дейността на медицинския център в АЕЦ Козлодуй в съответствие с нормативните изисквания, не са изпълнени. Вместо това в края на 2023г. са изменени два закона с цел легализирането му. Интересна е законодателната техника, използвана за прокарване на измененията и точно тя става повод съдия от Районен съд Козлодуй да сезира Конституционния съд.
Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ) е обнародван в Държавен вестник бр. 86/29.09.2023г. Законопроектът е внесен в Народното събрание още през април и касае транспонирането на  Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Очевидно обществените отношения, които законодателният акт регламентира нямат нищо общо с дейността по медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения, осъществявана от лечебните заведения. Въпреки това на последно четене, без да са обсъдени и без да са част от първоначалния текст на проекта, са предложени и приети параграф 88 и параграф 89.
С параграф 88 се изменя Закона за безопасно използване на ядрената енергия  като се създава чл. 16а, съгласно който „ядрените централи осъществяват медицинско наблюдение на допускани до работа лица чрез наети правоспособни лекари с придобита специалност съгласно приложение № 3 към наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето и медицински специалисти, организирани в собствено структурно звено в централата.“ С параграф 89 се изменя разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от Закона за здравето, в който се добавя цитирания по-горе текст към вече съществуващата разпоредба.
Очевидно е желанието да се създаде възможност единствената ядрена централа – АЕЦ „Козлодуй“, да има лечебно заведение и да извършва дейност по медицинско наблюдение не по общите правила, а по специална законова делегация, касаеща единствено централата.
В искането до Конституционния съд за установяване на несъответствие на новите разпоредби с върховния закон, съдия Добрева подробно е изложила пороците в процедурата по приемане на ЗИД на ЗЕВИ, сочещи към тенденциозност, пренебрегване на изискването за прозрачност и съгласуваност на процедурата по приемане на нормативен акт. Посочено е, че в конкретния случай законодателят откровено е злоупотребил с властта си, изменяйки с преходни и заключителни разпоредби на закон други закони, които са изцяло извън предмета и обхвата на изменението на ЗЕВИ. Целта личи ясно и е насочена към спестяване на провеждането на задължителните процедури, предназначени да обезпечат прозрачността и ефективността на законодателния процес. Такъв подход от страна на законодателния орган е конституционно нетърпим и в противоречие с принципите на правовата държава.
Измененията на цитираните текстове са опит за установяване със закон на право на един конкретен субект да осъществява медицинска дейност при дерогация на правилата за всички други участници, предоставящи медицински услуги. По този начин не само функциите на лечебно заведение се делегират на вътрешнослужебна структура, но и същата се превръща в инструмент за въздействие върху трудовите права на работниците. Безспорно законосъобразния и очакван подход би бил централата да приведе дейността си в съответствие със закона, но в случая законът е изменен в неин инерес и е създаден специален режим за осъществяваната дейност.
Какво постига така АЕЦ „Козлодуй“?
Съдия Добрева подробно е аргументирала, че по този начин централата получава право със своя вътрешна структура да прави оценка на медицинската годност на лицата да извършват работа и съответно едностранно да въздейства върху трудовите им права и правоотношения. Създаването на законова възможност ядрените централи (единствена такава е АЕЦ Козлодуй) да осъществяват медицинско наблюдение на служителите си чрез лекари и медицински специалисти, работещи в собствено на централата структурно звено,   пряко нарушава правото на труд на гражданите защитено и гарантирано от държавата съгласно чл. 16 от Конституцията, „на чл. 48, ал. 1 от Конституцията, който пък посочва, че гражданите имат право на труд, а държавата се грижи за създаването на условия за осъществяването на това право, както и на чл. 52, ал. 5 от Конституцията, който посочва, че държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения“.
Всъщност и преди измененията има случаи, при които АЕЦ „Козлодуй“ използва съществуващия медицински център за оценка на здравето на работниците си и определянето им като непригодни за работа в среда с йонизиращо лъчение със становището на същия, което впоследствие ползва като основание за прекратяване на трудовите отношения. Такъв казус е стигнал до Върховния касационен съд. Служител на АЕЦ „Козлодуй“ е оспорил уволнението си като незаконосъобразно, защото оценката за годността му да заема съответна длъжност е направена от службата по трудова медицина на самия работодател. Съдът посочва, че такова заключение не подлежи на контрол от комисията за медицинска пригодност в НЦРРЗ, защото в такъв случай центърът би се произнесъл срещу акт, който не е компетентен да проверява. Върховният съд е приел, че заповедта за уволнение е незаконосъобразна, защото вътрешно звено на централата не може да осъществява „медицинското наблюдение“ по чл. 64, ал. 3 от ЗЗдр.
Освен, че новите текстове противоречат на посочени разпоредби, същите са в противоречие и с чл. 19 от Конституцията, който гарантира принципа на еднакви правни условия за стопанска дейност за всички граждани и юридически лице и забраната на злоупотребата с монополизма и нелоялната конкуренция. Това е така, защото на централата се позволява извършване на медицински дейности от собствена структура при незачитане на изискванията на Закона за лечебните заведения, които са валидни за всички изпълнители на медицинска помощ. В тази връзка съдия Добрева е отбелязала, че такава възможност не е предоставена на никой друг работодател в България.
Предстои Конституционният съд да се произнесе по искането за обявяване на противоконституционност на чл. 16а от ЗБИЯЕ и чл. 64,ал. 3 от ЗЗдр в образуваното дело № 12/2024г. като съобрази посочените от съдията нарушения в процедурата и несъответствията с върховния закон.

Адв. Силвия Велкичкова


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии