ПРАВО

ВАС отмени окончателно Механизма, ограничаващ вноса на лекарства

ВАС отмени окончателно Механизма, ограничаващ вноса на лекарства

Върховният административен съд остави в сила решението № 7199/28.06.2023 г. на тричленен състав, с което е отменен Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2021 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, приет с решение № РД – НС – 04 – 3/12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК.

Делото беше образувано по жалба на АбВи Германия ГмбХ § Ко. КГ и "АбВи" ЕООД.
На практика прилагането на Механизма водеше до това, че производителите нямат право да продават на НЗОК лекарства на сума над тази, която им е платена през миналата година. Ако продажните са по-големи те трябва да връщат разликата в бюджета на касата.
Точно обратното на пазарната логика, производителят се стреми не да продава повече за да получи по-голям пазарен дял, а да ограничава продажбите, ако потребителите са се насочили към произведения от него продукт. Нещо повече, ако производителят започне да внася нов продукт, той трябва или да прекрати продажбата на друг или да ограничи всички останали, защото в противен случай всички приходи от новия продукт, пуснат на пазара ще му бъдат иззети от НЗОК.
Примитивният бюджетарски подход за ограничаване на разходите на НЗОК нанесе огромни щети на достъпа на пациенти до лекарства в България. Огромен брой медикаменти бяха дерегистрирани от нашия пазар, а на други значително беше ограничен вноса, което принуждава хиляди пациенти да търсят лекарства в съседни страни – Гърция, Турция, Сърбия, Румъния. Появи се дори нарицателното име аптека „Промахон“ по името на граничното гръцко село.
В мотивите на съда четем:
Покриването на разликата между заложени приходи и действително реализираните разходи е възложено на частноправните субекти, които доставят в страната лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. За възстановяването на разходите в случаите на превишение е налице законова рамка, съгласно чл. 45, ал. 34 от Закона за здравното осигуряване (ЗОО), като редът и начинът на това възстановяване се извършва съгласно нарочен механизъм, какъвто е оспореният за 2021 г.
Касационната инстанция приема за правилен извода на тричленния състав, че Механизмът за 2021 г. е подзаконов нормативен акт, издаден от Надзорния съвет на НЗОК в рамките на предоставената му компетентност, но в нарушение на процедурата, тъй като не са спазени изискванията на чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), обсъждане на проекта, заедно с представените становища, предложения и възражения, а това е в противоречие с основните принципи - достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, визирани в чл. 12 и чл. 13 от АПК.
Този извод е самостоятелно основание за отмяна на Механизма. Въпреки това касационната инстанция е изложила подробни мотиви и по отношение на материалната законосъобразност на акта.

ВАС мотивирано е приел, че при прилагане на Механизма в настоящия му вид, се стига до изземване на прихода от продажбата на съответния лекарствен продукт, което е в противоречие с нормите на Конституцията на Република България, уреждащи закрилата на правото на собственост (чл. 17, ал. 1, З и 5), свободната стопанска инициатива (чл. 19, ал. 1), в т.ч. еднаквото третиране (чл. 19, ал. 2) и на инвестициите (чл. 19, ал, 3).
От друга страна, задължението за доставка на достатъчни количества лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението и прилагането на Механизма води до абсолютно финансово натоварване на ангажирания субект.
Засягането на търговските субекти от своя страна би довело до оттегляне на лекарствени продукти от българския пазар, респективно от лишаване на здравноосигурените лица от достъп до определени лекарствени продукти, чиито вносители са засегнатите лица. Последното не кореспондира и на целта на закона - чл. 24, ал.1,т.1, т.9.
По делото е установено, че преразходът по бюджета на НЗОК, който субектите следва да покриват съгласно Механизма, се реализира не като изключение, а закономерно във всяко тримесечие (видно от представени справки на НЗОК по тримесечия за 2021 г.) и за годината като цяло, което визира неправилно планиране на бюджетните разходи от страна на НЗОК, на умишлено заложен скрит дефицит при бюджетното планиране от страна на НЗОК, който е предвидено да бъде прехвърлен към фармацевтичната индустрия посредством Механизма.
Липсата на възможност за компенсиране между лекарствените продукти в различните подгрупи води до по-неблагоприятно третиране на търговските дружества на иновативни лекарствени продукти, особено на тези, които се заплащат за първи път от бюджета на общественото здравно осигуряване през съответната година.
Решението на ВАС по административно дело № 8742 от 2023 г. е окончателно.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии