ПОЛИТИКА

По-малко пари за ТЕЛК, ако НЕЛК върне решението

По-малко пари за ТЕЛК, ако НЕЛК върне решението

По-малко пари за телковете, ако НЕЛК върне решението им след обжалване - това предвижда проекта за изменение на Наредбата за субсидиране на лечебните заведения, който е достъпен на сайта за обществено обсъждане.

По реда на Наредбата Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения за дейностите, които извършват по медицинската експертиза. До сега за всяко решение на ТЕЛК комисиите се заплащаше 29лв., независимо от това колко пъти НЕЛК отменя решението и то съответно бива преиздавано в рамките на една процедура.
В готвените промени се предвижда сумата да се увеличи на 40лв. за решение, но само ако не е отменено или върнато. В случаите, когато решението е отменено или върнато от НЕЛК, тя намалява на 25лв., а при повторно връщане, телк-комисиите няма да получават никакво заплащане.
За работата на експертните комисии може да се говори много, като се започне от различните преценки за процента нетрудоспособност, която определят различните комисии и стигнем до неудовлетвореността на хората с увреждания. По данни на МЗ през миналата година са обжалвани между 50 и 85% от решенията ТЕЛК. Този резултат говори сам за себе си и нуждата от промяна е повече от очевидна и от години.
С промените се цели да се сложи край на порочната практика обжалваните решения да се преиздават в същия вид без никакви корекции, което на практика поставяше хората с увреждания в безизходна ситуация на безкрайни обжалвания и получаване на едни и същи решения с години, което пък се явява пречка за ползване на социалните придобивки, на които имат право следва освидетелстване за трайно намалена неработоспособност.

{module title="Подобни статии"}
Различното заплащане в зависимост от това дали решението е било върнато или не, обаче може да породи допълнителни проблеми. От една страна експертите на Националния осигурителен институт са си извоювали право да оспорват всяко решение на ТЕЛК без да посочват мотиви за това. От друга страна причината за отмяна или връщане на решение може да е не, защото ТЕЛК се е произнесла неправилно, а защото НЕЛК е сгрешила. Кой е бил прав може да стане ясно едва, ако има произнасяне на съда. Възниква въпроса, трябва ли членовете на ТЕЛК да бъдат санкционирани, ако според окончателния съдебен акт се окаже, че тяхната оценка е правилна, а не тази на НЕЛК, които са отменили или върнали първоначалното им решение?
Освен това има друга съществена причина за множеството върнати решения на ТЕЛК. Това е въведеното преди няколко години изискване към членовете на ТЕЛК, което ги държи финансово отговорни за отменени решения. Пенсията за инвалидност започва да се изплаща от датата на вземането на решение на ТЕЛК. Ако в последствие това решение бъде отменено, на членовете на ТЕЛК се удържат изплатените на освидетелстваното лице суми до момента на отмяната суми. В резултат на това, за да избегнат бъдещи санкции, членовете на ТЕЛК стават много по-консервативни в оценката на трайната неработоспособност. Следва обжалване от освидетелстваното лице пред НЕЛК и връщане за ново разглеждане. Предлаганите промени няма да решат този проблем, но могат да доведат до нов отлив на желаещи да работят в ТЕЛК.
Другото предлагано изменение е, че заплащане от страна на Министерство на здравеопазването ще се извършва само за решенията въведени в информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето или така наречената „нова система“, с която голяма част от комисиите отказваха да работят до момента.
Действително състоянието на информационната система на медицинската експертиза е трагикомично. Те всъщност са две. България изгражда информационна система на медицинската експертиза с пари от ЕС, която започва да функционира 2015 година. Няколко години по-късно Правителството решава да изгради нова система, която чрез инхаус поръчка е възложена на Информационно обслужване. Втората информационна система е пусната 2019 година. Повечето от ТЕЛК комисиите и НЕЛК, обаче продължават да работят с първата информационна система, защото не харесват направената от Информационно обслужване. Двете информационни системи не взаимодействат по между си и не могат да разменят данни. Абсурдната ситуация продължава и до днес.
С промените в Наредбата на всички комисии (ТЕЛК и НЕЛК) ще им се наложи да работят с втората система, ако искат да им платят, защото подаването на месечните отчети ще се удостоверява само с електронен подпис от експерт в РЗИ, който фактически ще потвърждава, че данните са въведени в нея.
Предлаганите промените целят да запълнят дупки в съществуващата организация на медицинската експертиза, но няма да решат генералните проблеми на освидетелстването на хората с увреждания и насочването на обезщетенията и подпомагането.
Сегашната система не прави разлика между различните видове на увреда. Тя се основава на диагнозите, а не на ограничаването на функциите. Оценява се степен на увреда, но не се дава преценка за възможностите за работа. Компенсирането не е диференцирано, според вида на увредата. В резултат подпомагането се насочва на всички по малко, вместо концентрирано на нуждаещите се за конкретни потребности.
Експертните комисии работят по договори с лечебни заведения, които нямат отношение към медицинската експертиза, изплащането на обезщетения и различните видове подпомагане. Експертните комисиите са малко на брой, а средната възраст на преобладаващата част от членовете им са в пенсионна възраст.
Системата на медицинската експертиза се нуждае от генерална промяна, засягаща целите, организацията и финансирането. Повече от десетилетие се водят дискусии и има дори изготвени проекти на такава генерална промяна. Това, което няма е политическа воля.

 {module title="Subscribe"}{module title="Анкета"}

Подобни статии