ПОЛИТИКА

Всички сдружения на болниците са против клаузи в новия НРД

Всички сдружения на болниците са против клаузи в новия НРД

На 7 април, в деня, в който честваме световният ден на здравето, петте, регистрирани сдружения на болници в страната, излязоха със съвместна декларация срещу част от клаузите, записани в анекса към Националния рамков договор, който се очаква да се подпише от НЗОК и БЛС следващата седмица. Представителите на болниците са единодушни, че новите записи в проекта на НРД, с които се определят минимални заплати на сестри, лекари и санитари са в нарушение на законите и въвеждането им може да навреди на лечението на пациентите. Писмото е адресирано до премиера, министрите на финансите и здравеопазването, председателя на ПК по здравеопазване в Парламента, членовете на Надзорния съвет и Управителя на НЗОК. Ето и пълният текст:

В навечерието на празника на здравния работник 7-ми април, се обръщаме към вас от името на всички болнични сдружения, по повод обсъждания между НС на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020 – 2022 г. за медицинските дейности (Проекта), и във връзка с зявлението на министър-председателя Кирил Петков за увеличение на началните основни заплати на медицинските сестри и лекарите.
Като се запознахме с информацията по медийни публикации, както и по официален ред, заявяваме категорично, че:
1. Подкрепяме принципното увеличение на заплатите в сектор здравеопазване. Такова е необходимо по много причини, сред които справяне с кадровата криза и адекватна реакция на ускоряващата се инфлация, която по официални данни е 10% на годишна база през февруари, а за цялата 2022 г. се очаква да е около 13%.
Българските медици заслужават да получават достойно възнаграждение за труда си, което сме заявявали многократно и в този смисъл сме готови да подкрепим Правителството, в желанието му, което отдавна е и наша цел.
2. В предоставения ни за обсъждане Проект обаче, открихме текстове, които противоречат на действащото българско законодателство и не могат и не следва да фигурират в разглеждания документ.
Предвидените в Проекта клаузи относно разходите на лечебните заведения за персонал, техният дял от приходите от НЗОК, съотношението между минималното и максималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти, „началните основни месечни заплати“ за категориите персонал излизат извън предметния обхват на националния рамков договор, посочен изчерпателно в чл. 55 от Закона за здравното осигуряване.


{module title="Подобни статии"}


Освен това, с предлаганите текстове е нарушен принципа на сключване на трудовия договор и определяне на неговото съдържание съгласно разпоредбите на чл. 66 ал.1 от Кодекса на труда и принципа на свободното договаряне на други условия на трудовия договор, за които не може да има задължителни правила в други нормативни актове.
Не на последно място, текстовете в Проекта, ограничаващи правото на възмезден труд на медицинските специалисти, заемащи едновременно две ръководни длъжности в две различни структури - болнична и академична, противоречат на императивните правни норми. Ограничава се правото на възмезден труд, което е основно човешко право, гарантирано от Конституцията на Република България, от конвенциите на Международната организация на труда и от много други документи, ратифицирани от нашата страна, включително - Всеобща декларация за правата на човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Европейската социална харта и Хартата на основните права на Европейския съюз.
Недопустимо е, определената в законодателството ни регулация на обсъдените по-горе обществени отношения, да се допълва чрез разпоредби на Националния рамков договор. Законодателят не е делегирал такива права на страните по НРД – незаконосъобразно е да се поставя БЛС в хипотеза да договаря заплати, които се изплащат от трети лица – самите работодатели.
Ако Правителството има визия и е дошло време да се остойности труда на медицинските специалисти, ние сме готови да съдействаме, но за всички е ясно, че без драстично увеличение на средствата за здравеопазване като дял от БВП, които да ни доближат до Европейските, лечебните заведения не могат да осигурят такива
възнаграждения, каквито се предлагат.
От две години болниците са люшкани от една криза към друга криза, като за пореден път има риск да бъдат оставени без достатъчен ресурс, но със задължение да пренасочат по-голямата част от приходите си към фонд работна заплата. Това крие огромни рискове за пациентите поради невъзможност за покриване на разходи, свързани с консумативи, лекарства и т.н.
С оглед на изложеното настояваме предложените текстове, които са незаконосъобразни, да бъдат оттеглени незабавно от Проекта на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020 – 2022 г. Готови сме за диалог и ще подкрепяме всяко Ваше решение за модерно европейско здравеопазване.

Асоциация на университетските болници в България
Национално сдружение на областните болници в
Република България
Сдружение на общинските болници в България
Българска болнична асоциация
Национално сдружение на частните болници


{module title="Subscribe"}


{module title="Анкета"}

Подобни статии